referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
František
Utorok, 4. októbra 2022
Občianske, rodinné a pracovné právo
Dátum pridania: 27.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dominisia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 119
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 20m 40s
Pomalé čítanie: 31m 0s
 

dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.
Okamih smrti poručiteľa, alebo deň, ktorý určil súd, je rozhodujúci pre prechod práv a povinností, ktoré sú predmetom dedičstva.
Právne úkony
Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú.


Druhy právnych úkonov v OP:
- jednostranné (unilaterálne), dvojstranné (bilaterálne), podľa toho, či ide o prejav jedno-strannej vôle (ponuka, prijatie), alebo vzájomný prejav vôle dvoch strán (zmluva).
+jednostranné sa ďalej delia : - adresované (smerujúce voči určitým subjektom )
- neadresované (verejná súťaž )
- právne úkony medzi živými a pre prípad smrti, ( napr. záveť )
- odplatné a bezodplatné, podľa toho, či smerujú na založenie nároku na vzájomné plnenie ( napr. kúpa - darovanie )
- formálne a neformálne. Neformálne sú také právne úkony, pre platnosť ktorých sa nevy-žaduje, aby vôľa subjektov bola prejavená v osobitnej forme.
- kauzálne a abstraktné. Pri abstraktných právnych úkonoch možno uplatňovať z nich po-chádzajúce právne účinky bez preukázania kauzy, pri ktorých, ak je to potrebné, treba ka-uzu vždy preukázať.
Kauzou je právnym titulom právneho úkonu uznaný bezprostredný hospodársky cieľ právneho úkonu, napr. dôvod nadobudnutia, s cieľom splnenia dlhu, pre prípan smrti.
Náležitosti právnych úkonov:
- náležitosti subjektu (spôsobilosť na právne úkony),-spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti vzniká v plnom rozsahu pl-noletosťou. Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Sub-jekt, ktorý robí právny úkon, musí mať spôsobilosť na práva a povinnosti, ktoré z úkonu majú preň vzniknúť, alebo ktoré sa majú týmto úkonom zmeniť, či zrušiť.
Neplatný je právny úkon, pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony. Neplatný úkon pre duševnú poruchu. Neplatný je právny úkon, ktorý svojim obsahom alebo účelom odporuje zákonom alebo ho obchádza, alebo sa prieči dobrým mravom.
Spôsobilosť na právne úkony nemá : - maloletá osoba
- osoba, ktorá bola obmedzená v spôsobolosti na právne úkony v rozsahu, kto-rý je uvedený v súdnom rozhodnutí
- osoba, ktorá bola pozbavená spôsobolosti na právne úkony.
Duševná porucha sa musí zistiť v súlade s poznatkami vedy ( zdravotníctva ).nedostatok spô-sobilosti na právne úkony v dôsledku duševnej poruchy je dôvodom absolútnej neplatnosti právneho úkonu. Zánik spôsobilosti na práva a povinnosti: - smrťou
- vyhlásením za mŕtveho
- náležitosti vôle (musí byť daná, vážna, bez omylu a slobodná). Právny úkon sa musí robiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, inak je neplatný.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.