Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Závet

Čo je závet

Závet, niekedy nazývaný aj ,,testament“ alebo „posledná vôľa“. Ako právny úkon je jednostranným prejavom vôle poručiteľa, ktorým rozhoduje o vojom majetku v prípade smrti. Musí byť zostavený tak, aby nevznikli pochybnosti o tom, komu chcel poručiteľ svoj majetok odkázať. Závet má rýdzo osobný charakter, takže zastupovanie je vylúčené. Napísanie závetu je pozitívny proces prípravy právoplatného dokumentu, ktorý núti poručiteľa identifikovať:
a/ dedičov – členov rodiny a osoby, ktoré sú mu blízke, na ktorých mu záleží a ktoré chce zabezpečiť po svojej smrti
b/majetky a záväzky – peniaze a majetky, ktoré nadobudol a záväzky, ktoré má v čase úmrtia
c/ iné pokyny, ako napríklad želania týkajúce sa náhrobného kameňa či pomníka.
V závete poručiteľ ustanoví dedičov, určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov vzávete určené, platí, že podiely sú rovnaké. Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica dedičského podielu zo zákona.
Títo potomkovia sa nazývajú i neopomenuteľní dedičia zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak uvedení potomkovia neboli vydedení. Závet musí urobiť len osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Ak je závet urobený v čase, keď je osoba zbavená svojprávnosti, je neplatný. V každom závete musí byť uvedený dátum, inak nie je platný.
Ak nemáte platný závet, vaša pozostalosť sa rozdelí podľa zákona. V prípade, že pravidlá dedenia podľa zákona nie sú v súlade s vašimi predstavami o rozdelení vašej pozostalosti, je rozumné zamyslieť sa nad svojím majetkom, usporiadať si všetky doklady a napísať závet. Závet pomôže vyhnúť sa komplikáciám v čase zármutku a umožní každému rozhodnúť sa, ako chce rozdeliť svoj majetok. Dedenie sa riadi podľa Občianskeho zákonníka § 460 až § 487. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, dedia dedičia zo zákona. Ak je v závete rozdelená len časť dedičstva, zvyšujúcu časť nadobúdajú dedičia zo zákona. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu. Sú rodiny, ktoré sú schopné dohodnúť sa a rozdeliť časť alebo celý svoj majetok ešte počas svojho života darovaním majetku svojim najbližším. Je to vhodný spôsob vysporiadania budúceho dedičstva a často aj spôsob, ktorým sa dávyhnúť neskorším rodinným sporom.

Veľa záleží na situácii a vzťahoch v rodine, schopnosti komunikovať a dohodnúť sa.

Formy závetu

Závet môže mať tri formy:

1. Závet napísaný vlastnou rukou s dátumom a obvyklým podpisom pisateľa. Ak je závet vyhotovený vlastnou rukou poručiteľa, nie je potrebná prítomnosť svedkov, ani podpis poručiteľa na ňom nemusí byť úrdadne overený. 2. Závet napísaný na stroji, napísaný rukou inej osoby, alebo vytlačený z počítača, ale vždy s dátumom, vlastným podpisom poručiteľa a podpismi dvoch svedkov. Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súšasne prítomnými výslovne v závete prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu, ktorá bola spísaná v prítomnosti dvoch svedkov. V závete musia byť uvedené ich celé mená. Obaja svedkovia musia byť uvedené ich celé mená. Obaja svedkovia musia byť súčasne prítomní počas písania celého závetu a musia závet aj hneď vlastnoručne podpísať. Závetom povolaný ani zákonný dedič a osoby im blízke nemôžu pri zhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia.
3. Závet spísaný u notára formou notárskej zápisnice. O spísanie takého závetu môže poručiteľ požiadať ktoréhokoľvek notára bez ohľadu na to, kde má poručiteľ závetu svoje trvalé bydlisko. Notárska zápisnica zostane v úschove tohto notára. Z notárskej zápisnice sa nevydávajú kópie. Poručiteľ jediný má právo hocikedy požiadať notára o nahliadnutie do svojho závetu, o jeho zmenu, alebo o jeho zrušenie.

Odmietnutie dedičstva

Dedič môže podpísať neodvolateľné vyhlásenie, v ktorom dedičstvo odmieta. Odmietnutie sa musí realizovať ústnym vyhlásením na súde, ktorý dedičstvo prerokováva, alebo písomným vyhlásením zaslaným tomuto súdu. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť upovedomený. z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Tento krok treba dobre zvážiť, lebo situácia v rodine sa často mení a o niekoľko rokov môže byť celkom iná. Ak dedič, ktorý dedičstvo odmietne, má deti, jeho deti automaticky postupujú na jeho miesto. Ak si dedič želá, aby jeho dedičstvo dostal jeho súrodenec, je lepšie dedičstvo prijať a potom spísať dedičskú dohodu, v ktorej svoj podiel prenechá svojmu súrodencovi. Na neznámeho dediča alebo na dediča, ktorého pobyt nie je známy a o svojom dedičskom práve bol upovedomený vyhláškou súdu, ale v určenej lehote nedal o sebe vedieť, sa pri prerokúvaní dedičstva neprihliada.

Vydedenie

Prejav vôle o vydedení potomka môže byť buď súčasťou závetu, alebo môže byť napísaný v samostatnej listine.

Vydedenie je uznané súdmi, keď potomok:
a/ spáchal úmyselný trestný čin a bol odsúdený na väzenie v trvaní 1 rok a viac,
b/ trvalo viedol neusporiadaný život,
c/ trvalo neprejavoval skutočný záujem o poručiteľa,
d/ v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, starobe alebo v iných závažných prípadoch. V listine o vydšedení musí byť jasne a zrozumiteľne vysvetlený dôvod vydedenia.

Námietky voči platnosti závetu

Keď píšete závet, máte možnosť rozdeliť svoj majetok podľa svojho želania s prihliadnutím na neopomenuteľných dedičov zo zákona. Musíte však pamätať i na to, že členovia rodiny môžu podať na súd námietky voči platnosti závetu.
Ak veria, že poručiteľ v čase vystavenia závetu nebol spôsobilý alebo závet urobil pod nátlakom iných osôb, môžu dať návrh na súd a namietať voči platnosti závetu. V prípade, že sa rozhodnete vynechať zo závetu svojho manželského partnera alebo deti, mali by ste takýto krok prediskutovať s právnym zástupcom, aby ste poznali možné následky.


Písanie závetu

1. Identifikácia pisateľa závetu
Napíšte svoje plné a správne meno a priezvisko, adresu a rodné číslo. Pri písaní nového závetu treba všetky predchádzajúce závety zrušiť. Najlepšie je ich zničiť, aby neskôr nenastali zmätky a nedorozumenia.

2. Jednotlivé kusy majetku
V tomto odseku môžete uviesť špecifické veci, ktoré chcete odkázať jednotlivým osobám. Napríklad svoje hodinky chcete odkázať na pamiatku jednému z vnukov, niektorý obraz svojej sestre, knihy chcete darovať mestskej knižnici alebo detskému domovu. Opíšte predmetnú vec jasne a zreteľne, ako aj osobné údaje osoby, ktorej je vec určená, aby sa s ňou pozostalí mohli neskôr ľahko spojiť.

3. Všetok ostatný majetok okrem predmetov v bode 2
Je dôležité napísať túto časť premyslene. Často sa stáva, že sa celá rodina kvôli dedičstvu rozháda. Je lepšie, ak sa členovia rodiny vedia prorozprávať a dohodnúť, kto bude užívať byt, dom, záhradu, chatu či auto a súčasne rešpektovať vaše želania ako ich pôvodného majiteľa. Majetkové záležitosti sa najlepšie usporiadajú ešte za vášho života formou darovania alebo odpredajom.

4. Kontrola a podpis
a/ skontrolujte každý riadok svojho závetu, či ste na niečo nezabudli
b/ nepodpisujte kópie závetu, majte len jeden originál
c/ ak ste urobili chybu, prepíšte celý závet, neškrtajte v ňom
d/ použite to isté pero na napísanie celého závetu, na dátum a podpis.

5. Podpisy svedkov
Ak ide o závet písaný na stroji alebo na počítači, sú nevyhnutné podpisy dvoch svedkov. Svedok musí byť starší ako 18 rokov a nemôže to byť váš manželský partner, potomok ani dieťa vášho dediča.

Ten, koho v závete ustanovujete za dediča, ďalej dedič zo zákona a im blízke osoby sa nemôžu zúčastniť zhotovovania závetu ani ak oúradné osoby, ani ako svedkovia, pisatelia, predčitatelia závetu, prípadne ako tlmočníci.

Uloženie závetu

Odložte závet na bezpečné miesto. Môže to byť u notára, v domácom trezore alebo u osoby ustanovenej z a dediča. Doma medzi osobnými dokladmi si uložte nepodpísanú kópiu závetu a napíšte na ňu, kde sa nachádza originál.

Zdroje:
Novák, Rudolf : Ako si pripraviť závet, Príroda Bratislava 2001 -
NR SR : Zákony 2002 II. Občiansky zákonník úplné znenie, AlfaPrint Martin 2002 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk