Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Systematika práva

Platné právo každého štátu tvoria právne normy – pravidlá správania sa v určitých podmienkach a situáciách. Majú zvláštnu formu a a v prípade ich nerešpektovania štát siahne po donútení. Tieto pravidlá sú obsiahnuté vo väčších celkoch – právnych predpisoch (zákonoch, nariadeniach, vyhláškach).

Systém práva je v praxi chápaný rôzne, a to hlavne v troch základných podobách:
1) Systematické usporiadanie práva do odvetvia /správne práva, trestné práva/
2) Systematické usporiadanie právnych noriem /predpisov/ podľa ich právnej sily /ústava, ústavné zákony, zákony, podzákonné normy
3) Systematické triedenie práva podľa štruktúry právotvorných orgánov /republikové a miestne/
Skupinu právnych noriem /predpisov/ upravujúcich určitý druh spoločenských vzťahov, povedzme pracovné, občianske, či trestné vzťahy, nazývam odvetvím práva. Ucelenosť, relatívna samostatnosť odvetví sa prejavuje aj v tom, že normy, ktoré do nich patria, bývajú prehľadne, presne a jasne usporiadané do určitého systému- kodifikácie. Kódex bol pôvodne súbor tabuľ, neskôr papyrusových listov, na ktoré sa písalo. Dnes je to kompletný organický usporiadaný súbor právnych textov určitého odvetvia, ktorý má podobu zákona, napr. Občiansky zákonník, Trestný zákon, Obchodný zákonník, Zákonník práce a pod. Sú to knihy tak akurát do ruky, prehľadné a ľahko dostupné. Štátne alebo ústavné právo
- sa sústreďuje na najvýznamnejšie spoločenské vzťahy, upravené najmä v ústave a ústavných zákonoch: náklady hospodárskej sústavy a politického systému štátneho zriadenia, štátnych a samosprávnych orgánov, organizácie súdov, práva a povinnosti občanov. Ústava je najvyšším zákonom krajiny a základným právnym rámcom pre fungovanie politickej moci. Limituje moc a rozdeľuje ju medzi parlament, vládu a súdnictvo.

Slovenský systém práva
- zahrňuje tieto najdôležitejšie odvetvia:
a) štátne /ústavné / právo
b) občianske a rodinné právo
c) obchodné právo
d) pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
e) trestné právo
f) správne právo
g) finančné právoObčianske právo
- zaujímajú najrozmanitejšie vzťahy vznikajúce medzi občanmi navzájom, medzi občanmi a organizáciami, ako aj medzi občanmi a organizáciami na jednej a štátom na druhej strane. Občiansky zákonník nám povie, ako sú chránené naše osobnostné práva, zaoberá sa vlastníckym právom, dedením, významom plynutia lehôt v práve a inými otázkami.

Veľmi dôležitou súčasťou občianskeho práva je problematika ochrany spotrebiteľa.

Zložky občianskeho práva:
-premlčanie
-vlastnícke právo
-držba
-vydržanie
-dedenie
-záväzkové právo

Pracovné právo
- tvorí súbor právnych noriem, ktorých predmetom sú spoločenské pracovné vzťahy. Sú to také vzťahy, pri ktorých zamestnávateľ za odmenu užíva pracovnú silu občana. V Zákonníku práce sa dozvieme o vzniku a formách pracovného pomeru, o nárokoch na odpočinok, o mzde, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, osobitných podmienkach žien a mladistvých a podobne.

Právo sociálneho zabezpečenia
- zasa v právnej forme realizuje sociálne a hospodárske práva občanov. Prechádza zásadnými zmenami, ktoré vyvrcholia celkovou reformou a jeho transformáciou do novej koncepcie sociálneho poistenia. Pozostáva nielen z množstva právnych predpisov upravujúcich túto oblasť, ale aj z mnohých medzinárodných zmlúv prijatých na úrovni OSN a Medzinárodnej organizácie práce. Dozvieme sa z nich o nemocenskom, dôchodkovom zabezpečení, sociálnej starostlivosti atď.

Obchodné právo
- upravuje vzťahy medzi podnikateľmi. Keďže nemáme tradíciu takýchto vzťahov, bude ešte dlho trvať, kým sa ustália, vyčistia, upokoja. Obchodné senáty súdov majú zatiaľ plné ruky práce.

Trestné právo
- reguluje súhrn povinností, ktoré máme nielen vo vzťahu k spoluobčanom, ale aj k spoločnosti. Dostáva sa k slovu vtedy, keď niekto spácha trestný čin. Trestný zákon presne opisuje konania, ktoré sú pre spoločnosť také nebezpečné, že ich treba kvalifikovať ako trestné činy. Do akej miery je čin pre spoločnosť nebezpečný, závisí od významu chráneného záujmu, ktorý bol činom dotknutý (zdravie, život, dôstojnosť), od spôsobu, akým bol vykonaný, od toho, aké má následky, za akých okolností bol spáchaný, od osoby páchateľa, od miery jeho zavinenia, pohnútok atď. Trestný čin možno spáchať aj pasívne, keď neurobíme niečo, čo sa od nás vyžaduje: napríklad motorista zrazí dieťa, ale nezastaví a neposkytne mu pomoc. Proti takémuto motoristovi musí zasiahnuť štát.

Zložky trestného práva:
-subjekt trestného činu
-vývinové štádia trestného činu
-objektívna stránka trestného činu
-trest a druhy trestov
-trestné právo procesné
-trestné konanie
-prípravné konanie
-predbežné prejednanie žaloby
-hlavné prejednávanie
-opravné konanie
-vykonávacie konanie

Správne právo
- je odvetvie sústredené na štátnu správu verejných vecí: dopravy, školstva, zdravotníctva, bytového fondu a podobne. Správne orgány (vláda, ministerstvá, rôzne ústredné orgány, okresné a obvodné úrady) podrobnejšie rozvádzajú zákony upravujúce veci v ich správe, navyše vydávajú rozhodnutia v konkrétnych prípadoch. Do správneho práva patrí aj zákon o vojenskej službe.

Najmä chlapci na ňu iste nemyslia s radostným očakávaním. Nesmieme však zabúdať, že každá susedná krajina je dvojnásobne väčšia ako naša a profesionálna pravidelná armáda nie je schopná plniť všetky úlohy, ktoré vyžaduje pripravenosť na obranu krajiny. Európa ani svet v súčasnosti nie sú v takej situácii, aby sa nejaký suverénny štát mohol vzdať armády. S tým sa musíme čestným spôsobom vyrovnať.

Finančné právo:
-rozpočtové právo
-daňové právo
-poplatkové právo
-colné právo
-menové právo
-devízové právo
-poistné právo.

Zdroje:
1. Základy práva, Správa sociálneho riadenia FMO Praha, 1991 -
2. Barancová, H., Lehotská, M.: Základy práva, Enigma Nitra, 2000 -
3. Krsková, A., Krátka, D.: Základy práva, SPN Bratislava, 1996 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk