referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eleonóra
Piatok, 21. februára 2020
Kúpna zmluva
Dátum pridania: 14.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: evurikfurik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 541
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 21m 40s
Pomalé čítanie: 32m 30s
 

budúcu úrodu) a to buď tak, že kupujúci sa zaviaže zaplatiť len za veci, ktoré mu predávajúci skutočne odovzdá alebo tak, že kupujúci sľúbi zaplatiť určitú cenu za veci, ktoré majú vzniknúť v budúcnosti, bez ohľadu na ich skutočné množstvo a kvalitu.

Na základe kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok previesť vlastnícke právo na kupujúceho a kupujúcemu zaplatiť za toto vlastnícke právo predávajúcemu zmluvne dohodnutú cenu. Kúpna cena nemusí byť súčasťou zmluvy, ak zmluvné strany prejavia vôľu uzavrieť túto zmluvu bez udania tejto náležitosti. Ak sa tak dohodnú, je kúpna cena platná a kupujúci musí zaplatiť cenu určenú podľa § 448 Obch. zákonníka. Kúpna cena podľa Občianskeho zákonníka sa taktiež určuje dohodou, avšak zmluvná voľnosť účastníkov je v tomto smere obmedzovaná povinnosťou dojednať kúpnu cenu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri nedovolenom odchýlení sa od ceny určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi je kúpna zmluva v rozsahu, v ktorom odporuje týmto predpisom neplatná. Ide tu o relatívnu neplatnosť, ku ktorej možno prihliadať len vtedy, ak sa ten, kto je zmluvou dotknutý, neplatnosti dovolá. Právo dovolať sa relatívnej neplatnosti zmluvy sa premlčuje, pričom premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy

Ak zmluva zahŕňa dodanie tovaru ako aj záväzok strany, ktorá má dodať tovar, že vykoná určité činnosti alebo montáž bez ohľadu na množstvo a význam vecí, ktoré kupujúca strana dodala, bude potrebné považovať takúto zmluvu za zmluvu o dielo.

Podľa občianskeho zákonníka je kúpna zmluva je zásadne zmluvou neformálnou, možno ju uzavrieť písomne, ústne i konkludentne. Písomná forma sa vyžaduje iba v prípadoch, ak predmetom zmluvy je nehnuteľnosť, ak to vyžaduje osobitné ustanovenie zákona, alebo na písomnej forme sa dohodli účastníci. Nedostatok písomnej formy zmluvy, týkajúcej sa nehnuteľnosti, má za následok jej absolútnu neplatnosť.

DIEL 2 – POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO


V tomto paragrafe sú vymedzené povinnosti predávajúceho tak, že má povinnosť dodať tovar v súlade so zmluvou alebo zákonnými ustanoveniami, povinnosť odovzdať doklady vzťahujúce sa na tovar, dohodnuté v zmluve spôsobom na akom sa strany dohodli alebo určenom zákonom a povinnosť previesť vlastnícke právo, resp. umožniť kupujúcemu vlastnícke právo nadobudnúť.

Dodanie tovaru

Ak v zmluve nie je konkrétne miesto plnenia dohodnuté, dôjde k dodaniu tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu kupujúcemu, ak sa odosielateľ na odoslanie tovaru v zmluve zaviazal. Môže sa stať, že tovar bude potrebné dopraviť tretej osobe, najmä vtedy, ak pôjde o traťovú dodávku. v takom prípade tretia osoba, ako konečný príjemca tovaru, si môže svoje práva uplatniť z prepravnej zmluvy rovnako ako kupujúci.

Miestom plnenia je sídlo predávajúceho, ak je právnickou osobou, prípadne miesto podnikania alebo organizačnej zložky.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Kúpna zmluva SOŠ 2.9562 307 slov
Kúpna zmluva 2.9545 249 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9602 579 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9703 682 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9658 121 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9704 801 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9769 913 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.