referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Utorok, 25. februára 2020
Kúpna zmluva
Dátum pridania: 14.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: evurikfurik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 541
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 21m 40s
Pomalé čítanie: 32m 30s
 

Sú nimi prepravné doklady – prepravná zmluva, nákladný list, dodací list a pre užívanie ako návod na montáž, na údržbu, na použitie.

Zákon okrem dokladov potrebných na prevzatie definuje aj doklady potrebné k tomu, aby bolo možné tovar užívať. Ich odovzdanie sa predpokladá spoločne s tovarom, ak zmluva neurčuje inak. Mali by byť preto odovzdávané v tom istom mieste, kde je odovzdávaný tovar a tiež aj v tom istom čase. Ak sú doklady vadné, považujú sa ich vady za vady tovaru. Odstránenie vád dokladov nevylučuje právo na náhradu škody.

Ak je predmetom kúpnej zmluvy dovezený tovar, ktorý nie je ešte preclený, je predávajúci povinný odovzdať doklady potrebné na prevzatie tovaru alebo na voľné nakladanie s týmto tovarom kupujúcemu v mieste platenia kúpnej ceny, ak sa tak zmluvné strany dohodli (inak miesto dodania je miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho).

Čas plnenia je potrebné stanoviť tak, aby kupujúci mohol tovar prevziať, voľne s ním nakladať a bez zbytočného odkladu ho precliť. Ak doklady neodovzdá predávajúci kupujúcemu včas, dostane sa do omeškania nielen s dodaním dokladov, ale aj tovaru, pretože sú to také doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a nakladanie s tovarom.


Množstvo, akosť, vyhotovenie a obal tovaru

Zákon podrobnejšie upravuje podmienky riadneho a včasného splnenia povinnosti dodať tovar z hľadiska množstva, akosti, vyhotovenia a balenia, pričom prednosť pred ďalšími určeniami má zmluva. Za kritérium akosti považuje zákon najmä účel sledovaný kúpnou zmluvou a pre prípad, že si účel strany nedohodli je rozhodujúci účel, pre ktorý sa spravidla takýto tovar užíva. Otázka spôsobu balenia a obalov by mala byť dohodnutá medzi stranami v zmluve. Ak strany spôsob balenia nedohodli, je predávajúci povinný tovar zabaliť vhodným spôsobom s prihliadnutím na povahu prepravovaného tovaru a tiež na spôsob prepravy.

V kúpnej zmluve musí byť určené množstvo, ktoré má predávajúci kupujúcemu dodať, aby splnil záväzok zo zmluvy riadne. Ak ale strany dohodnú množstvo len približne, má predávajúci právo určiť presné množstvo sám, iba ak sa obe strany v kúpnej zmluve dohodli, že množstvo tovaru určí kupujúci. Rozsah odchýlky buď vyplynie zo zmluvy alebo zo zákona. Podľa zákona je prípustná 5 percentná odchýlka medzi množstvom tovaru určeným v zmluve a množstvom skutočne dodaným. Určenie množstva podľa predchádzajúcej praxe medzi zmluvnými stranami má prednosť pred obchodnými zvyklosťami a až potom nasleduje aplikácia zákonom stanovenej odchýlky. Kúpna cena musí korešpondovať so skutočne dodaným tovarom, ak sa zmluvne strany nedohodli inak.

Vady tovaru

Povinnosť predávajúceho je splnená vtedy, ak bolo plnenie uskutočnené riadne, t.j. bez vád a včas.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Kúpna zmluva SOŠ 2.9562 307 slov
Kúpna zmluva 2.9545 249 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9602 579 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9703 682 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9658 121 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9704 801 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9769 913 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.