Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Staroveký Egypt

1.Staroveký Egypt delíme na 5 základných vývojových období:
a)archaické obdobie - 3150 - 2635 p.n.l.
b)stará  ríša - 2635 - 2135 p.n.l.
c)stredná ríša - 2061 - 1785 p.n.l.
d)nová ríša - 1552 - 1070 p.n.l.
e)neskorá ríša - 700 - 30 p.n.l.

2.Znaky starovekého Egypta:-podnebie-teplé a vlhké-každoročné  záplavy prinášali úrodné bahno-zem sa delila na - čiernu-úrodná- červená - neúrodná-púšte a polopúšte

3.Archaické obdobie:Spojením horného a dolného Egypta v roku 3100 dochádza k vytvoreniu jednotného egyptského štátu.Zakladateľom bol Meni, ktorý si centrum ríše vytvoril v meste Menfis.Egypt sa skladal z nóm.Nómy, boli to menšie územné jednotky, ktorých  spojením  vznikol  centrálny  štát.

Funkcie štátneho aparátu:a)na čele štátu stal faraón-mal v rukách politickú,náboženskú a súdnu moc.Najprv faraón bol považovaný za božieho syna, neskôr  sa sám prehlásil  za  boha.b)kňazy,vysoká šľachta,úradníci a vojenský hodnostári-vyberali dane,viedli vojny a kontrolné činnosti.c)pisári-ich úlohou bolo viesť hospodárske záznami a zapisovať historické udalosti.d)remeselníci,obchodníci,roľníci-od ostatných skupín ich oddeľovali rodové záležitosti.e)otroci-pochádzali hlavne z vojnových výpravKultúrny odkaz Egypta:a)mumifikovanie-kanopy-4 nádoby,na vnútorné orgány-pľúca,črevá,žalúdok a pečeň.Používali sarkofágy,ktoré dávali do hrobov.b)hieroglifické písmo-posvätné obrázkové písmoc)papyrusd)dejiny Egypta boli rozdelené aj podľa dynastií.Takto ich rozdelil Manechto.

4.Stará ríša:Tvorila ju 3 a 6 dynastia.Prvé dve dynastie sídlili v Cineve,posledná v Menofere.Nastal najväčší kultúrny rozmach  ríše.Konali sa výpravy do iných krajín,hlavne do Núbie kôli striebru,drevu,zlatu a otrokom.Výpravy na Sinajský polostrov za meďou a tyrkisom.Privážali množstvo otrokov kôli stavbe pyramíd.a)najstaršia pyramída je Džóserová pyramída v Sakára.Má 6 stupňov.b)najväčšia pyramída je Cheopsová pyramída v Gíze.Pyramídy v Gíze stráži veľká sfinga s telom leva a tvárov faraóna Chefréna.Nastáva 1.medziobdobie,je to obdobie bezvládia v krajine.

4.Stredná ríša:Jednotlivé nómy sa osamostatňujú a existujú bez centrálnej moci.Do Egypta prichádzajú kočovné kmene.Egypt upadá.Strednú ríšu tvorila 11 a 12 dynastia.Najvýznamnejší panovníci:-Mentuhotep II.-11 dynastia.Zjednotil Egypt,zaviedol v krajine poriadok,posilnil moc panovníka,obnovil zavlažovacie zariadenia.Za hlavné mesto si zvolil Veset / Téby/.Nechal budovať kameňolomi a bane.Začala sa rozvýjať remeselná výroba a umenie.-Senvosret III.-12 dynastia.Nastal hospodársky rozmach ríše, obnovil výboje do iných krajín,dovážal drevo,kameň,otrokov,drahé kovy.Obchodoval s Feníciou-mesto Byblos.Do funkcií dosadzoval na základe schopností a nie rodových vzťahov.Okolo roku 1700 p.n.l. nastáva druhé medziobdobie,do Egypta prichádzajú kočovné kmene Hyksósov,ktoré oslabili moc panovníka,nastal rozpad ríše.Hyksósovia zoznámili Egypťanov s koňmi.

5.Nová ríša:Patrí sem 18 až 20 dynastia.Najvýznamnejší panovníci:-Ahmos I.-Vyhnal Hyksósov z Egypta.Zjednotil krajinu a posilnil moc panovníka,mal mocnú armádu s dokonalími kovovými zbraňami,lukmi a vozmi.Za hlavné mesto si zvolil Veset.-Thutmose II.-nebol významný panovník.Po jeho smrti vládla jeho žena Htšepsovet so svojím synom.Nadviazovala kontakty s okolitými štátmi.Nechala postaviť chrám v Dér el-Bahrí.-Thutmos III.-nechal zbúrať temer všetky chrámi svojej matky.Ríša dosiahla najväčší územný rozsah-dobyl Sýriu, Palestínu,Mezopotámiu.Uctieval boha Amóna.Amónovi kňazi mali v krajine veľkú moc.-Amenhotep IV.-Snažil sa zlomiť moc amónových kňazov.Zmenil si meno na Achnaton.Zaviedol nové božstvo-Aton.Jeho manželkou bola Nefertiti.

Vybudoval nové hlavné mesto,a to  Achetaton.Po jeho smrti opäť uctievaný Amón ahlavné mesto opäť Veset.-Tutanchaton-Začal vládnuť ako deväťročný.Vo všetkom ho riadil Harembaba.Zomrel po desiatich rokoch vlády.V roku 1922 jeho hrobku objavil H.Carter.Nová dynastia Ramsessovcou:-Ramesse II.-Viedol výbojné vojny do sýrsko-palestínskej oblasti.Stretáva tam Chetitov.V roku 1285 p.n.l. medzi Egyptom a Chetitmi bitka pri meste Kadeš na rieke Orontes.Došlo tu k podpísaniu prvej mierovej zmluvy.Egyptský panovník si vzal za manželku chetitskú princeznú a rieka Orontes sa stala spoločnou hranicou. V roku 1200 do Egypta prenikli takzvané morské národy,ktoré oslabili moc panovníka - Ramesseho III.,bola posilnená moc kňazov.Nastalo 3. medziobdobie.

6.Neskorá ríša:Trvala od roku 700 pn.l. do roku 30 p.n.l.Najprv vládla Saiská dynastia-bola to vláda cudzincov.671p.n.l.-nadvláda  Asírčanov525p.n.l.-nadvláda Peržanov332p.n.l.-Alexander Veľký oslobodil Egypt spod perzskej nadvlády.Po jeho smrti získava moc dynastia Ptolemaiovcov.Do tejto dynastie patrila aj  Kleopatra XII.,ktorej vojská spolu s  Antóniusovými légiami boli v roku 31p.n.l. pri myse Aktion porazené  Octaviánom Augustom.V roku 30p.n.l. sa Egypt stáva rímskou provinciou. 

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk