Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zdravotné poistenie


Je také poistenie, na základe ktorého sa poskytuje zdravotnícka starostlivosť pri predchádzaní chorobe, v prípade choroby a v prípade úrazu.


Základnou funkciou je zabezpečenie zdravotnej starostl., zdrav. pomôcok a liekov.

Verejné zdravotné poistenie je založené na princípoch:
•Solidárnosti
•Rovnosti
•Neziskovosti
•Hospodárnosti
•Autonómnosti

Verejné zdravotné poistenie – vzniká pre všetkých občanov, ktorí majú trvalý pobyt v SR, cudzinec s pracovným pomerom v SR

Platitelia poistného
Podľa tohto zákona je povinný platiť poistné:
a) zamestnanec,
b) samostatne zárobkovo činná osoba,
c) zamestnávateľ,
d) štát.

V súčasnosti je na Slovensku 5 zdravotných poisťovní
( do decembra 2009 )

Od 1.1.2010 nastáva zlúčenie dvoch štátnych poisťovní
(Všeobecná zdravotná poisťovňa a Spoločná zdravotná poisťovňa)
Od 1.1.2010 nastáva zlúčenie dvoch súkromných zdravotných poisťovní ( Apollo a Dôvera )

Individuálne zdravotné poistenie – výšku poistného určuje poistná zmluva

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk