referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Olympia
Piatok, 17. septembra 2021
Biblia
Dátum pridania: 10.12.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: anicka.balogova
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 770
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 

Historických je 17 a to sú: 5 kníh Mojžišových(Genesis, Exodus, Leviticus,
Numeri a Deuteronomium), Kniha Józuová, sudcov,
Rút, 2 knihy Samuelove, 2 knihy kráľov, 2 knihy
Kronické, Kniha Ezdeheráš, Nehemiáš a Ester.
Tieto historické knihy Starej zmluvy opisujú stvorenie sveta- „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“(1Moj.1/1), prvý hriech, potopu sveta- „Lebo ja uvediem potopu vôd na zem, aby som vyhubil spod neba každé telo, ktoré má v sebe dych života“(1Moj.6/17), pomätenie jazykov pri stavbe Babylonskej veže, sú tam aj deje o patriarchoch, Mojžišovi, sudcov, Kráľoch izraelských, t.j. dejiny izraelského národa až po návrat z babylonského zajatia.


Vyučujúcich je 5: Kniha Jóbova, Žalmy, Príslovia, Kazateľ a Veľpieseň.
Kniha Jóbova nás učí trpezlivosti v kríži, Žalmy k vrúcnym modlitbám, Príslovia k múdremu a bohabojnému životu, Kazateľ nás upozorňuje na márnosť a pominuteľnosť svetských vecí a Veľpieseň spieva o láske k Pánu Bohu.

Prorockých je 17: Izaiáš, Jeremiáš, Žalospevy, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Joel,
Ámos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofoniáš,
Aggeus, Zachariáš a Malachiáš. Prorocké knihy Starej zmluvy obsahujú Božie posolstvá adresované izraelskému národu a ľuďom celého sveta. Proroci v nich vzývajú k pokániu a predpovedajú mnohé dôležité udalosti ako je napr. narodenie Ježiša Krista- „Preto vám sám Pán dá znamenie: ajhľa panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel“(IZ.7/14).

Nová zmluva obsahuje spolu 27 kníh.
Historických je 5: Evanjelium podľa sv. Matúša, Marka, Lukáša, Jána a Skutky
apoštolov.
Tieto 4 evanjeliá nám opisujú život, učenie a dielo Pána Ježiša Krista. Kniha Skutkov apoštolov hovorí o zoslaní Duch Svätého na apoštolov a o prvých dejinách kresťanskej cirkvi.

Vyučujúcich je 21: List apoštola Pavla Rímskym, 2 listy Korintským, List
Galatským, Efezským, Filipským, Kolosenským, 2 listy
Tesalonickým, 2 listy Timoteovi, List Títovi, List Filemo-
novi, List Židom, List Jakuba, 2 listy Petra, 3 listy Jána a
List Júdu.
Vyučujúce knihy Novej zmluvy obsahujú posolstvá apoštolov adresované vo forme listov rôznym cirkevným zborom a jednotlivcom. Tieto listy inač nazývame epištoly.

Prorocká kniha je 1: Zjavenie Jána.
Hovorí o tom, čo apoštol Ján videl a prežil vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Preklady Biblie: Naší starí otcovia ešte používali a naspamäť sa učili
z Kralickej biblie z roku 1613. Známy je aj preklad
profesora Jozefa Roháčka, vydaný ako Svätá Biblia
v roku 1936. Nový slovenský autorizovaný preklad
Biblie bol vydaný v roku 1979 a prvý slovenský
ekumenický preklad Novej zmluvy v roku 1995.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Biblia
Podobné referáty
Biblia SOŠ 2.9100 791 slov
Biblia GYM 2.9449 6779 slov
Biblia GYM 2.9439 550 slov
Biblia GYM 2.9976 573 slov
Biblia 2.9762 482 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.