Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Trestné právo

Trestné právo

- reguluje súhrn povinností, ktoré máme nielen k spoluobčanom ale aj k spoločnosti
- trestný zákon presne opisuje konania, ktoré sú pre spoločnosť nebezpečné
- trestný čin možno spáchať aj pasívne (napr. motorista zrazí dieťa a neposkytne mu pomoc)
- niekedy je trestný čin aj príprava
- trestným činom je aj pokus o trestný čin
- vždy treba rozlišovať medzi páchateľom, spolupáchateľom a účastníkom
- páchateľ je ten kto trestný čin spáchal sám
- ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním jedná sa o spolupáchateľstvo bez ohľadu na to, akou mierou k nemu prispeli
- účastníkom trestného činu je ten, kto úmyselne:
1. zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (org.)
2. naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca)
3. poskytol inému pomoc pri spáchaní tr. činu (pomocník)
- deliktuálna spôsobilosť: znamená osobne sa zodpovedať za trestný čin ktorý sme spáchali, právo nám je ukladá od 15. roku
- mladiství sú často páchateľmi trestných činov proti poriadku vo verejných veciach
- kriminalita má rôzne príčiny: nedostatok rodinného zázemia, nedostatok vzdelania, alkoholizmus, drogy, vplyv skupiny

Trestný zákon obsahuje ustanovenie o nutnej obrane znamená, že ak bol niekto protiprávne napadnutý môže použiť rozumnú silu na svoju obranu.

Do väzby môžu zobrať len vtedy ak existujú konkrétne dôvody na obavu že - ujdeme alebo sa budeme skrývať
-budeme pôsobiť na svedkov
-budeme pokračovať v trestnej činnosti

O väzbe rozhoduje súd a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk