Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ústava SR

Na začiatku ústavy sa nachádza PREAMBULA.
Potom nastáva delenie ústavy na hlavy ktorých je 9 a oddielov ktorých je tiež dosť. Každý odsek v ústave sa nazýva článok a takýchto článkov je tam 156. Prvá hlava ktorá hovorí o hraniciach, že hranice SR sa môžu meniť len ústavným zákonom, územie SR je jednotne nedeliteľné čo mi výrazne vadí lebo by som si chcel založiť vlastný štát na území SR a čo mi asi nevyjde kvôli Čl. 3. Druhý oddiel Štátne symboly definuje znak SR ako ranogoticky a tak podobne.
Druhá hlava, ktorá už popisuje pravá občana ako napríklad, že ľudia sú slobodní a rovni v dôstojnosti i v právach. Základne pravá a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Druhy oddiel Základne ľudské pravá a slobody: hovorí o tom, že každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Nikto nesmie byť pozbavený života. Trest smrti sa nepripúšťa. Podľa tohto článku nie je porušením práv, ak bol niekto pozbavený života v súvislosti s konaním, ktoré podľa zákona nie je trestné. Ďalej popisuje politické pravá v tretom oddiely čo zaručuje slobodu prejavu a právo na informáciu. Právo na súdnu a inú právnu ochranu zabezpečuje možnosť odoprieť výpoveď ak ňou spôsobí trestne stíhanie sebe alebo inej blízkej osobe. Ešte popisuje strašné veľa veci, ktoré sú veľmi užitočné. Podľa môjho názoru druha hlava ústavy je najrozsiahlejšia a dotyka sa najväčšej časti populácie SR. Tretia hlava hovorí o hospodárstve SR. Čo popisuje ako funguje slovensky štát napríklad, že podporuje hospodársku súťaž, že SR je colným územím. Štvrtá hlava hovorí o územnej samospráve ,že základom územnej samosprávy je obec.
Piata hlava. Zákonodarná moc: popisuje NR SR. Je to jediným ústavodarným a zákonodarným organom Slovanskej republiky. Ďalej v ústave je zadefinovaný počet poslancov a to ,že poslanci sú zástupcovia občanov. Poslanci sú volení vo všeobecných, rovných, priamych voľbách s tajným hlasovaním. Tento oddiel popisuje NR SR. Prechádza cez pravá poslancov, cez pravidla uzákoňovania návrhov. Ďalej nastáva druhy oddiel Referendum: v ktorom je popisovane, že ako sa ma vykonávať referendum nachádzajú sa tam aj časové ohraničenia napríklad do koľkých dni sa musí vykonať referendum keď bolo vyhlásené. Referendum je vyhlasovane prezidentom a predmetom referenda nemôže byt základne pravá a slobody, dane, odvody a statný rozpočet.
Šiesta hlava sa tíka výkonnej moci ktorou je prezident.

Zastupuje SR dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy. Vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády SR poveruje ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu. Potom nasleduje druhý oddiel Vláda SR: hovorí o tom z koho sa skladá vláda SR, že sa skladá z predsedov, pod predsedov a ministrov. Členovia vlády skladajú do rúk prezidenta SR tento sľub: “sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť slovenskej republike svoje povinnosti budem plniť v zaujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatne zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“ Popisuje o čom rozhoduje vláda SR napríklad návrhy zákonov, nariadenia vlády, o programe vlády, jeho plnený a pod. vláda ma právo udeľovať amnestiu.
Siedma hlava definuje súdnu moc. Prvý oddiel ústavný sud SR. Je to nezávislý súdny organ ochranných ustanovení. Ústavný sud rozhoduje o súlade zákonov s ustatou a s ústavnými zákonmi, všeobecné záväzné nariadenia oranou územnej samosprávy s ústavou a zákonmi a pod. . Ústavný sud rozhoduje kompetenčné spory medzi ústrednými organmi a štátnej správy, ak zákon neustanovuje, že tieto spory rozhoduje iný štátny organ. Ústavný sud sa skladá z desiatych sudcov. Za sudcu ústavného sudu môže byť vymenovaný občan SR, ktorý je voliteľný do NR SR, dosiahol vej 40 rokov, ma vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní je volení na sedem rokov a vymenúva ho prezident SR. Zložením sľubu sa sudca ústavného sudu ujíma svojej funkcie. Druhy oddiel Sudy slovenskej republiky. V SR vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranne sudy. Rozhodujú v občianskoprávnych a trestoprávnych veciach. Rozsudky sa vyhlasujú v mene SR a vždy verejne.
Osma hlava. Prokuratúra SR chráni pravá a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu. Na čele prokuratúry je generálny prokurátor ktorého vymenúva a odvoláva prezident SR.
Deviata hlava ústavy pojednáva o prechodných a záverečných ustanoveniach. väčšinou sa odvoláva na predošle zákony.

Čítanie ústavy konkrétne 47 strán som považoval za dosť nudne a nepodstatne ale hneť ako som tuto ústavu prečítal cítim sa o poznanie bohatší teraz už viem čo v takej ústave môže byt, podľa čoho môžem byt stíhaní. Čo som doteraz nevedel. Ale len jedného sa bojím neviem dokedy si to budem pamätať a kedy budem musieť tuto 47 stranovú ústavu citát znova.

Linky:
http://www.government.gov.sk/ - www.government.gov.sk/
http://www.government.gov.sk/slovensko/ - www.government.gov.sk/slovensko/

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk