Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rodina

Rodina je skupina ľudí ,ktorí sú medzi sebou spríbuznení pokrvne (napr. brat, sestra) alebo manželstvom(manžel manželkina sestra).V prípade širšej skupiny spríbuznených rodín hovoríme o príbuzenskom systéme .Rodinné príbuzenstvo má všeobecnú platnosť, pretože každá osoba má pokrvných príbuzných, no typy rodín, manželské a príbuzenské vzťahy sa v jednotlivých obdobiach a na rozličných miestach od seba odlišujú. Manželstvo je zväzok, ktorý utvára predpoklady na existenciu rodiny. Je preň charakteristická právna dohoda medzi mužom a ženou, na základe ktorej vstupujú do dlhodobých spoločensko-pohlavných vzťahov s cieľom založiť si domácnosť ,uspokojovať svoje sexuálne potreby a vychovávať deti. Z manželstva vyplývajú práva i zodpovednosť ,napr. materiálna podpora manželov a ich potomkov. Manželský vzťah sa zvyčajne ustanoví a posvätí zložitým rituálom, ktorý poznáme ako svadobný obrad a na ktorom sa často zúčastňujú i príbuzný manželského páru. Svadobný obrad sa môže odohrať v budove oficiálne vyčlenenej na tieto účely, ako je kostol, chrám alebo registračný úrad. Predstavy o manželstve a zákony, ktoré stanovujú, s kým a koľkými partnermi môže osoba vstúpiť do manželského zväzku, sa v jednotlivých krajinách od seba značne odlišujú .Podobne i predpisy, ktoré stanovujú, koľko manželov alebo manželiek môže mať súčasne jeden s partnerov, sú v rozličných spoločnostiach rozličné. V zásade rozlišujeme dva typy manželstiev: monogamiu, keď má dotyčná v určitom časovom období len jedného partnera, a polygamiu, keď spoločnosť priznáva jednotlivcovi dvoch alebo viacerých partnerov.
Rodina a príbuzenstvo : Osoba ktorá vstupuje do manželstva, zanecháva pôvodnú rodinu aby vytvorila vlastnú rozmnoženú rodinu. V tomto procese sa táto osoba (on a ona) stáva súčasne členom príbuzenského systému, ktorý sa skladá z troch rodín: jeho/jej pôvodná rodina, pôvodná rodina partnera a nová rozmnožená rodina. Rodinu ktorá sa skladá len z dvoch generácií, a to rodičov a detí, nazývame základnou rodinou. Pre tento typ rodiny je charakteristická domácnosť základnej rodiny, ktorá udržiava spoločenské, hospodárske a citové zväzky so širokým príbuzenstvom.

Okrem toho , ako sa zdá ,sa táto forma rodiny v súlade s procesom industrializácie a urbanizácie čoraz rozmáha.
Funkcie rodiny :Bez ohľadu na historické a regionálne obmeny typov rodín plní rodina vo všetkých spoločnostiach približne rovnaké funkcie: reguluje sexuálnu aktivitu, zabezpečuje materiálne podmienky života, pripravuje mladých ľudí na postavenie dospelých a poskytuje citové zázemie. Na výchove mladých ľudí sa podieľajú aj školy, univerzity, podniky a úrady. Rodinný nesúlad a alternatívne rodiny : V spoločnostiach prevláda model takého rodinného života, v ktorom rodičia a deti žijú spolu. Takýto spôsob sa všeobecne pokladá za ideálny, hoci aj v ňom sa nájdu problémy a výnimky. Rastúce citové vypätie, ktoré musí dnešná rodina znášať, spolu s ostatnými faktormi, ako sú nerovno právne podmienky vnútri rodiny a tlak vyvolaný potrebou jej materiálneho zabezpečenia, vyvoláva určité rodinné problémy. Napr. vysoká miera rozvodovosti a tomu zodpovedajúci rast jednorodičovských rodín sa zreteľne prejavuje v mnohých priemyselných spoločnostiach. Takisto nedostatky v spoločenskej oblasti materiálneho zabezpečenia dvojgeneračných domácností, sú príčinou udržiavania rozvetvených rodinných domácností. Niektorí ľudia sa rozhodnú zavrhnúť spôsob života konvenčnej domácnosti a vytvárajú alternatívne domácností. Mnoho rodinné domácnosti, ako sú komúny alebo kibuce, ešte v západných spoločnostiach pretrvávajú ako menšinové vzory. Citové vypätie rodinných vzťahov, popretkávané ďalšími tlakmi na súčasnú rodinu ,sa tiež pokladá za príčinu rastúcej prevahy rodinných konfliktov a násilností. Patrí do toho aj zneužívanie detí a žien a vraždy v rodinách. Niektorí sociológovia pripisujú prípady duševnej choroby , ba i samovraždy stresom zo života v priveľmi osamotenej rodine, najmä v obdobiach hospodárskej neistoty. Podľa toho názoru dnešná rodina nie je vždy citovým útulkom -môže byť i väzením.

Členovia rozvetvenej rodiny na pobreží v Británii r.1900. Rozvetvené rodiny, v ktorých žijú tri alebo viaceré generácie spoločne pod jednou strechou, sa v západných spoločnostiach vyskytujú už len zriedka, no v mimo západných kultúrach ich ešte nájdeme.

Použitá literatúra:
Rodinná výchova
Guinnessova kniha.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk