Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonómia

EKONÓMIA – EKONOMIKA

Merkantilizmus – vyvíjal sa od 16 – do polovice 18. stor. ako praktický prúd ekonomických názorov, ale aj ako ekonomická teória

-jeho tvorcovia – ľudia z hospodárskej praxe
-k jeho rozšíreniu prispel najmä rozvoj obchodu založený na peniazoch a drahých kovoch
-cieľ tejto teórie – bohatá, hospodársky vyspelá krajina


Ranný M:

-za hlavný zdroj bohatstva pokladal zahraničný obchod /vývoz drahých kovov bol zakázaný/
-štát uplatňoval prísne hospodárske opatrenia voči obchodníkom, ktorí museli platiť vysoké clá, napr. peniaze, ktoré získali predajom tovaru nesmeli vyviezť z krajiny, ale museli si nakúpiť tovar v danej krajine
-cieľ – dosiahnúť aktívnu peňažnú bilanciu


Rozvinutý M:

-zásahy štátu boli zamerané aj na podporu manufaktúrnej výroby, určenej predovšetkým na vývoz
-za zdroj zväčšovania bohatstva krajiny sa pokladá manufaktúrna výroba
-cieľ – dosiahnúť aktívnu obchodnú bilanciu
-rozvinutý M chápe peniaze ako kapitál
-najvýznamnejším predstaviteľom v Anglicku– Tomas Mun /1571 – 1641/
-bol obchodník, presadzoval pružnú hospodársku politiku, v ktorej hlavné miesto priznáva clu
-vo Francúzsku – J.B.Collbert /1619 – 1683/
-podľa jeho mena sa M vo F volal tiež collbertizmom
-bol správca francuzskych financií
-presadzoval zrušenie colných poplatkov a mýta
-podporoval rozvoj zahraničného obchodu
-Rakúsko – Uhorsko – predstaviteľmi Mária Terézia a jej syn Jozef II

Fyziokratizmus – vo všeobecnosti uznáva nadvládu prírody
Vznikol ako reakcia na učenie merkantilizmu koncom 18. st. vo Francúzsku
-odmieta glorifikovanie peňazí a drahých kovov a za hlavný zdroj krajiny pokladá pôdu a poľnohospodársku výrobu, pretože je jedinou produktívnou prácou
-predstaviteľom – F. Quesnay /1694 – 1774/
-bol osobný lekár ľudovíta XV
-podľa neho spoločnosť tvoria tri triedy:

a/ vlastníci /pôdy/
b/ produktívna trieda /podnikatelia a pracujúci v poľnohospodárstve/
c/ stredná trieda /pracujúci v ostatných odvetviach /


NEVIDITEĽNÁ RUKA TRHU

Adam Smith /predstaviteľ klasickej ekonómie/
-za základ fungovania trhovej ekonomiky pokladal slobodu človeka, vlastníctva a podnikania
-predpokladal, že všetky ekonomické javy a procesy vyplývajú z prirodzenej povahy človeka – egoistu, ktorý sleduje svoj záujem a ten je hybnou silou celého ekonomického vývinu
-trhový systém funguje dokonalejšie, ak jednotlivci môžu slobodnejšie sledovať svoje osobné ekonomické záujmy, vzniká medzi nimi konkurencia, ktorá prináša slobodu ekonomických síl trhu, pritom sa napĺňajú ekonomické záujmy jednotlivca i spoločnosti
-úlohy štátu:
1. ochraňovať krajinu pred vonkajším nebezpečenstvom
2. udržiavať poriadok v krajine
3. budovať a udržiavať verejné zariadenia, o ktoré nemá záujem jednotlivec, lebo sa nevyplácajú


PATETOVO OPTIMUM

-predstavitelia neoklasickej ekonomie venovali pozornosť spotrebe a spotrebiteľskému dopytu
-usilovali sa stanoviť podmienky rovnováhy a efektívnosti fungovania ekonomického systému
-známe je tzv. Patetovo optimum – pri daných výrobných zdrojoch
danom rozdelení dôchodkov
a daných preferenciách spotrebiteľov
nastáva optimálny stav, keď nikto nemôže zlepšiť situáciu bez toho, aby nezhoršil situáciu niekoho iného

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk