Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ústava SR

ÚSTAVA SR

- bola prijatá 1.9.1992
- v Zb. zákonov bola uverejnená pod číslom 460/1992 Zb. 1 októbra 1992
- účinnosť nadobudla 1.10.1992, s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré sú účinné od 1.1.1993
- tvorí ju: preambula – vyjadruje základné myšlienkové zdroje, ciele a hodnoty, ktoré sa štát usiluje získať
9 hláv
156 článkov
- ústava vychádza z republikánskej parlamentnej vládnej formy
- moc je rozdelená na: zákonodarnú, výkonnú a súdnu

1.HLAVA
– obsahuje základné ustanovenia
- SR charakterizuje ako: zvrchovaný, demokratický a právny štát
- nie je spätý so žiadnou ideológiou ani náboženstvom
- štátna moc pochádza od občanov
- základné ustanovenia riešia otázky územia, štátneho jazyka, štátnych symbolov a hlavného mesta

2.HLAVA – rozsahom najväčšia
- upravuje základné ľudské práva a slobody
- vychádza z medzinárodnych zmluv ratifikovaných ČSFR a ktorých záväzky prebrala aj SR
- ústava vychádza z nedotknuteľnosti a univerzálneho charakteru nepremlčateľnosti a nezrušteľnosti ĽP
- 2. hlavu tvorí 8 oddielov

- 1. oddiel – všeobecné ustanovenia – charakteristika ĽP

- 2. oddiel – Základné ľudské práva a slobody
právo na život a zákaz trestu smrti
osobná sloboda
nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia
ľudská dôstojnosť
osobná česť
dobrá povesť a meno
listové tajomstvo
sloboda pohybu a pobytu

3. oddiel – politické práva
- každému sa zaručuje sloboda prejavu
právo vyjadriť svoj názor slovom, písmom, tlačou
právo na informácie
zákaz cenzúry
petičné právo
právo pokojného zhromažďovania a združovania sa
volebné právo – všeobecné, rovné a priame

4. oddiel
– práva narodnostných menšín a etnických skupín –
právo na vzdelanie v ich jazyku
právo používať materinský jazyk v úradnom styku
právo na všestranný rozvoj a rozvoj vlastnej kultúry
právo na osvojenie si štátneho jazyka
5. oddiel – hospodárske, sociálne a kultúrne práva – upravené v súlade s Európskou chartou
právo na prácu
slobodná voľba povolania
právo na podnikanie
právo na štrajk
ochrana manželstva, rodičovstva
bezplatné vzdelanie na ZŠ

6. oddiel
– právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva

7. oddiel
– právo na súdnu a inú právnu ochranu
právo domáhať sa svojho práva na nezávislom a nestrannom súde
právo na obhajobu
právo odoprieť výpoveď
prezumcia neviny
zákaz retroaktivity zákona

8. oddiel
– spoločné ustanovenia – obsahujú úpravu pojmu občan SR, postavenie cudzincov, otázka azylu


3: HLAVA
– hospodárstvo
- zakladá sa sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky
- štátny rozpočet sa prijíma ako zákon
- upravený aj nový inštitút – Najvyšší kontrólny úrad SR – na kontrolu hospodárenia so štát. majetkom, s rozpočtovými prostriedkami
- na čele je predseda – volí a odvoláva ho NR SR /5 ročné funkčné obdobie/

4: HLAVA
– územná samospráva
- základom územnej samosprávy je OBEC ako územný a správny celok, ktorý združuje občanov s trvalým pobytom
- orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta
- 3.júla 1996 prijala NR SR zákon č. 221/1996 Zb o územnom a správnom usporiadaní – bolo zriadených 8 krajov a 79 okresov

5.HLAVA
– upravuje zákonodarnú moc, ktorú v SR reprezentuje NR SR
- je to jediný ústavodárny a zákonodarný orgán
- je to jednokomorový parlament so 150 poslancami /na 4 roky/
- poslanec – 21 rokov a má trvalý pobyt na Slovensku
- funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou prezidenta
- pôsobnosti NR SR:

uznášať sa na ústave
voliť a odvolávať prezidenta
pred ratifikáciou vysloviť súhlas so zmluvami
rokovať o programovom vyhlásení vlády
schvaľovať štátny rozpočet
uznášať sa o vypovedaní vojny
voliť sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho kontrolného úradu

- orgány NR SR:

1.Predsedníctvo – predseda, podpredsedovia 4, členovia predsedníctva, predsedovia všetkých výborov - 16
2. Výbory – mandatový a imunitný – je to iniciatívny a kontrolny orgán, ich činnosť je zameraná na zákonodarnú činnosť  -prerokúvajú zásady a návrhy zákonov
3. Osobitný kontrolny výbor NR SR- na kontrolu činn. SIS
4. - „ - - na kontrolu činn.vojenského spravodajstva
6: HLAVA – výkonná moc –
- hlavou štátu je prezident – priama voľba
- 5 rokov najviac 2X po sebe
- právomoci: smerom k zahraničiu – zastupuje SR navonok, poveruje a prijíma vyslancov
smerom k NRSR – zvoláva ustanovujúcu schôdzu NRSR, podpisuje zákony, má právo relativného veta – do 15 dní od schválenia môže vrátiť zákon s pripomienkami
smerom k vláde – menuje a odvoláva predsedu, prijíma demisiu
prednostné práva – udeľovať amnestiu, odpúšťať a zmierňovať tresty, udeľuje štátne vyznamenania

- najvyšším výkonným orgánom – VLÁDA – predseda – menuje a odvoláva prezident
za výkon funkcie sa zodpovedá NR SR
rozhoduje o návrhoch zákonov, programe vlády, o návrhu št.rozpočtu


7: HLAVA – vymedzuje súdnu moc, ktorú tvorí Ústavný súd SR + sústavy súdov
- dodržiavanie ústavnosti a ochrana ZĽPaS
- vykladať ústavné zákony
- rozhodovať o sťažnostiach proti referendu
- rozhodovať a rozpustení al. pozastavení činnosti polit.strany
- rozhodovať o žalobe na prezidenta
- má 10 sudcov, ktorých menuje prezident na 7 rokov spomedzi 20 kandidátov navrhnutých NRSR, vek – 40 rokov + 15 rokov praxe
- voči rozhodnutiu ÚS nemožno podať opravný prostriedok
- reálne funguje od 17.3.1993 /na Slovensku/ - sídlo v KE
Sústava súdov:- rozhodujú o

právach a povinnostiach fyz. a právn. osôb
o vine obžalovaného
ukladajú zákonom stanovené tresty

Tvorí: Najvyšší sú SR
krajské súdy
okresné súdy
- na všetkych stupňoch súdov sa rozhoduje v občianskoprávnych veciach a trestných veciach
- OS: predseda, podpredseda, prísediaci
- KS. – rozhodujú ako druhostupňové – odvolávacie
8: HLAVA – upravuje postavenie prokuratúry
- jej poslaním je vyšetrovať spáchané trestné činy, v mene štátu podávať žaloby na súd

9: HLAVA – prechodné a záverečné ustanovenia
- riešia vzťah Ústavy k existujúcemu právnemu poriadku ČSFR, SR

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk