Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ochrana spotrebiteľa

Povinnosti predajcu: - označiť tovar cenou
-poskytnúť spotrebiteľovi informácie o výrobku
-poskytnúť návod v slovenskom jazyku
-vystaviť doklad o zaplatení tovaru vyhotovený registračnou pokladnicou
-na požiadanie predviesť tovar
-predajca nemôže ponúkať tovar po uplynutí dátumu najneskoršej spotreby

Reklamovanie tovaru:
-predávajúci má zodpovednosť za kvalitu tovaru, ak spotrebiteľ odhalí chybu v záručnej lehote (2-roky zákonom stanovená lehota, môže byť predĺžená predajcom ,ale nevzťahuje sa na potraviny )
-môže tovar reklamovať ––– odstrániteľná chyba(predávajúci je nútený túto chybu včas odstrániť) ––– neodstrániteľná chyba (spotrebiteľ má pravo na náhradu výrobku, na vrátenie peňazí )
-chyba sa nedá následne reklamovať : ak tovar, ktorý je nekvalitný , má obmedzené úžitkové vlastnosti je viditeľne označený zníženou kvalitou na doklade o zapletení

Právna úprava ochrany spotrebiteľa:
-zákon o cenách
-zákon o ochrane spotrebiteľa
-zákon o životnom podnikaní
Ochrana spotrebiteľa s súčasnom ponímaní je do 20stor. , základné práva zostavil americký prezident J.F.Kenedy. Smernice na ochranu spotrebiteľa boli prijate Valným zhromaždením OSN 1985 :
- uspokojenie základných potrieb (prístup k zákl. Tovarom a službám
- právo na informácie
- pravo na voľbu právo na spotrebiteľské záujmy
- právo na nápravu(kompenzovanie za nekvalitné tovary a služby)
-právo na bezpečnosť
- právo na spotrebiteľské vzdelávanie
- právo na životné prostredie

Štátne skušobne: úlohou je schvaľovať domáce i dovážané výrobky a priraďovať im v súlade s EU faktormi na kvalitu skušobné osvedčenia o ich kvalite

Slovenská obchodná inšpekcia je hlavným kontrolným orgánom
-sledujú sféru obchodu a služieb
-prijíma sťažnosti a podnety spotrebiteľov
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
-orgánom kontroly kvality rastlinných a živočíšnych produktov podliehajúcich spoločnej organizácii trhu
-orgánom štátnej správy v oblasti potravinového dozoru

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk