Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Religionistika

Je to veda o náboženstve, ktorá sa snaží v celistvej, kompaktnej podobe skúmať jeho podstatu, funkcie a štruktúru.- religionistika podrobuje náboženstvo objektívnej a racionálnej analýze- religionistika využíva metódu historizmu – náboženstvo treba chápať v historickom kontexte, v hist. súvislostiach- smeruje k filozoficko-systematickej interpretácii náboženstva

Vznik religionistiky siaha do 18. st., za zakladateľov bývajú považovaní Max Muller a Petrus Thiele – ten prispel k tomu, že sa religionistika stala v Holandsku /ako v prvej krajine na svete/ samostatným odborom na univerzitách.- religionistiku nemožno zamieňať s teológiou i keď sa môže stať, že sa občas prelínajú 

TEOLÓGIA - /z gr. theos = boh, logos = učenie/ je systematickým výkladom a interpretáciou určitého náboženstva,pričom argumentuje zjavením a biblickou pravdou- jadrom teológie je posvätná kniha ako prameň zjavenej pravdy 

NÁBOŽENSTVO *- lat. religio môže znamenať svedomitosť /napr.: svedomité zbieranie predmetov, ktoré súviseli s uctievaním bohov/- môže byť tiež odvodené z lat. slovesa religiare, čo znamená spájať /v zmysle spájania viditeľného sveta s neviditeľným, boha a človeka/- náboženstvo vždy vyjadruje určitý konkrétny a reálny vzťah k bohu, ktorý sa vníma ako podstata bytia, súcno samo a pod.

Funkcie náboženstva

1/ kozmogonický výklad vzniku a vývoja sveta
2/ začleňovanie ideí, noriem a hodnôt, ktoré sú v náboženstve vyjadrené, do spoločenského života
3/ vysvetlenie ľudského bytia
4/ umožňuje prekročenie ľudskej existencie smerom k božskému
5/ poskytuje etické a estetické kritériá

Štruktúra náboženstva

1/ náboženské vedomie = sústava ideí, rozpracovaných teológiou
2/ náboženský kult = náboženská úcta k bytostiam, modlám alebo predmetom, ktorá sa vykonáva prostredníctvom obradov, modlitieb, bohoslužieb, sviatostí a sviatkov
3/ náboženské organizácie a inštitúcie = základné organizačné jednotky ako napr.: Cirkev alebo sekta

Pôvod náboženstva - teologické stanovisko k pôvodu náboženstva je jednoznačné – zdrojom náboženstva je samotný boh, ktorý dal človeku vieru ako dar, či už priamo alebo prostredníctvom prorokov- religionistika uznáva okrem uvedeného pôvodu i iné riešenia:¤ pôvod náboženstva môže byť v duši človeka, zbožšťovanie duší zomrelých¤ uctievanie predka z rastlinnej alebo živočíšnej ríše - totemizmus¤ celý systém ateistických teórií, ktoré pokladajú náboženstvo za umelý výtvor človeka, ktorý si ním chcel vysvetliť prírodné úkazy, chcel manipulovať s ľuďmi alebo si chcel ospravedlniť svoje nedostatky a slabosť – podobné názory v rôznych obmenách nájdeme u filozofov: Marx, Nietzsche, Freud, Sartre


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk