Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonomika

EKONOMICKÁ ÚLOHA ŠTÁTU
-úlohou štátu je zabezpečiť v ekonomike stabilitu, efektívnosť a rovnosť
-stabilita : primerane rastúca úroveň hrubého národného produktu, dostatočne vysokú zamestnanosť ...
-efektívnosť : efektívne fungovanie trhovej ekonomiky štát zabezpečuje hospodárskou politikou

HOSPODÁRSKA POLITIKA
- predstavuje súhrn cieľov, nástrojov, rozhodovacích procesov a opatrení štátu v jednotlivých oblastiach ekonomického života v danom období
- teória HP: zaoberá sa tvorbou konkrétnych koncepcií hosp. politiky
- subjekt HP : je štát a jej výkonný orgán – vláda ( riadi štátne inštitúcie, ministerstvá ...)
-na medzinárodnej úrovni vystupujú samostatné hosp. subjekty – medzinárodné organizácie
- ciele : - z časového hľadiska : krátkodobé (dni, týždne, mesiace )
strednodobé ( 1-5 rokov)
dlhodobé ( 5-10 rokov )
-z hľadiska jednotlivých koncepcií HP : magický trojuholník, štvoruholník
-z hľadiska stability ekonomiky sledujeme tieto ciele :
1. zamestnanosť
2. cenová stabilita
3. ekonomický rast 4. rovnováha platobnej bilancie 5. optimálne rozdeľovanie dôchodkov

- HP ,kt. sleduje všetky tieto ciele sa nazýva stabilizačná HP
- podľa nástrojov, aké štát na regulovanie hosp. procesov využíva, hovoríme o monetárnej (peňažnej a úverovej ) politike a fiškálnej (rozpočtovej) politike

MONETRÁLNA POLITIKA
-reguluje množstvo peňazí v obehu, aby vznikli určité podmienky na rozšírenie alebo obmedzenie úveru
-cieľ je ovplyvňovať efektívny dopyt a zamestnanosť
-štátne útvary využívajú viaceré nástroje MP : priame – administratívne
nepriame – ekonomické
-priame : 1. regulácia investičnej činnosti – obchodné banky v určitých prípadoch poskytujú podnikateľom úver len na základe záruky štátnych orgánov
2. regulácia spotrebného úveru – pri predaji na splátky môžu štátne orgány
určiť maximálnu dobu splatnosti úveru
-nepriame : 1. diskontná sadzba : úroková sadzba , za kt. si obchodné banky
požičiavajú peniaze od centrálnej banky
2.stanovenie povinných minimálnych bankových rezerv
3.operácie na voľnom trhu : centrálna banka kupuje alebo predáva štátne cenné papiere

FIŠKÁLNA POLITIKA
-založená na štátnom rozpočte
-štátny rozpočet : centralizovaný peňažný fond, kt. ma formu bilancie (porovnania) , kde pravú stranu tvoria výdavky štátu a ľavú stranu príjmy štátu
-hlavným zdrojom príjmov ŠR – podnikové a osobné dane
-výdavky zo štátneho rozpočtu : zdravotníctvo , školstvo ........

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk