Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sociológia

- veda, ktorá skúma ľudskú spoločnosť a usiluje sa o poznanie príčin spoločenských zmien. Na rozdiel od kultúrnej antropológie, ktorá sa tradične zameriavala na mimoeurópske národy a ich kultúrne tradície, vznikla sociológia s cieľom objasniť premeny tradičnej spoločnosti na modernú, priemyselnú. K zakladateľom sociológie patrili Max Weber a Émile Durkheim, ktorý ukázal, že spoločnosť nie je súčtom jedincov a že má aj svoje kolektívne vedomie. Termín sociológia zaviedol v 19. storočí francúzsky filozof Auguste Comte, ktorý bol presvedčený, že ľudské konanie a inštitúcie je možné skúmať pomocou exaktných vedeckých metód. Dnes sa všeobecn euznáva, ža takýto prístup (pozitivizmus) je len jedným z možných prístupov a že má svoje obmedzenia, lebo ľudskú spoločnosť, ktorej sme sami súčasťou, nemôžeme skúmať rovnako objektívne a nezúčastnene ako predmet skúmania prírodných vied. Preto existuje mnoho sociologických škôl s odlišným prístupom. Významné sú najmä rozdiely medzi zástancami kvantitatívnych metód, ktoré sa opierajú o exaktné merania, a kvalitatívnych, ktoré dávajú väčší priestor individualite skúmaných a interpretácii zo strany bádateľa. Sociológia sa dnes skladá z niekoľkých čiastkových odvetví, od skúmania sociálnych interakcií v rodine a na pracovisku až po sociológiu celých štátov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk