Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Termíny z náuky o spoločnosti

Termíny z Náuky o spolocnosti

- Co bol Marshallov plán?
Marshallov plán (program obnovy Európy) - program hospodárskej pomoci USA európskym krajinám v rokoch 1948-1953 na prekonanie následkov druhej svetovej vojny. Jeho iniciátorom bol vtedajší minister zahranicia USA generál G.C. Marshall. Plán si kládol za úlohu prostredníctvom dodávok amerického tovaru a služieb prekonat hlad a biedu povojnovej Európy, pomocou amerických dodávok a pôžiciek pozdvihnút európsky kontinent na úroven výkonného obchodného partnera USA. Plán mal zároven politicky a hospodársky posilnit západné Nemecko. Marshallov plán schválila konferencia v Paríži roku 1947. Sovietsky zväz sa konferencie nezúcastnil. Štáty východného bloku pod jeho vplyvom plán taktiež neprijali. Medzi nimi aj CSR, ktorá od januára 1947 realizovala dvojrocný plán obnovy (1947-1948). Bol to plán povojnovej obnovy republiky a industrializácie Slovenska, ako i celej republiky, ale stranícky zdôvodnované budovanie hutníckeho priemyslu a tažkého strojárenstva, vrátane rozsiahlej zbrojnej výroby, spôsobilo že sa priemysel musel vzdat niektorých tradicných a úspešných výrob (napr. šijacích strojov, fotoaparátov, casti farmaceutickej výroby a pod.) a niektoré odvetvia sa prestali rozvíjat a zastarávali (napr. textilná výroba). V dôsledku izolácie Východu od Západu došlo k zaostávaniu moderného vedeckého a technického rozvoja. Realizáciu Marshallovho plánu koordinovali predstavitelia 16-tich západoeurópskych krajín.

- Co je akcia, akciová spolocnost, s.r.o.?
Akcia (úcastina) - cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára (úcastinára) podielat sa - podla zákona o akciových spolocnostiach a podla stanov akciovej spolocnosti - na jej riadení, zisku a majetkovom zostatku pri zániku spolocnosti. Je dokladom, ktorý potvrdzuje kapitálový podiel akcionára na základnom kapitály akciovej spolocnosti. Z potreby získat znacné množstvo financného kapitálu potrebného pri realizácii podnikatelských zámerov vznikajú akciové spolocnosti. Akciová spolocnost - je právnická osoba pre podnikatelskú cinnost, ktorej vložený kapitál je rozvrhnutý na urcený pocet podielov (akcií) s vopred urcenou menovitou hodnotou. Zo zisku sú vyplácané dividendy rozdelované úmerne k poctu vlastnených akcií. Názov akciová spolocnost (úcastinná spolocnost) alebo skratka a.s. (ú.s.) musí byt uvedený v obchodnom názve spolocnosti.

- Co je reprivatizácia? Ktoré krajiny patria medzi tzv. novo- industrializované štáty Ázie? („ázijské tigre")
Reprivatizácia - proces prevodu (predaja, navrátenia) predtým zoštátnených podnikov individuálnym vlastníkom alebo úcastinných spolocnostiam prevažne pre ich nerentabilitu. V západnej Európe došlo k širšej reprivatizácií na zaciatku 50. rokov. Napr. vo Velkej Británií cast oceliarskeho priemyslu a niektoré bane, v NSR cast výroby automobilov, naftového priemyslu, tažby zemného plynu a výroby zinku, vo Francúzsku niektoré podniky leteckého priemyslu. Tieto oblasti, kým boli v rukách štátu, nedokázali odolávat konkurencnému tlaku súkromných podnikov. Reprivatizácia je konkurencnému tlaku súkromných podnikov. Reprivatizácia je komplikovaným nielen ekonomickým procesom (stretávajú sa tu záujmy rôznych ekonomických subjektov), ale aj zložitým politickým procesom (stretávajú sa tu záujmy rôznych lobbistických skupín). Novoindustrializované krajiny - skupina vyše 20 rozvojových krajín, ktoré sa v 80-tych rokoch v porovnaní s ostatnými rozvojovými krajinami dostali do relatívne velmi výhodného postavenia. Charakterizuje ich rýchle tempo ekonomického rastu, výborná výkonnost, vysoké príjmy z vývozu, rastúce devízové rezervy, orientácia na technicky a technologicky najnárocnejšie výroby. Z ázijských štátov k nim patria Kórejská republika, Tchaj-wan, Hongkong, Singapur (tzv. štyri tigre), Indonézia, Filipíny, Thajsko a Malajzia, z latinsko-amerických štátov Brazília, Argentína a Mexiko. Ich prudký ekonomický rozvoj sa uskutocnil pomocou Japonska a USA. Japonsko dodalo najmodernejšiu technológiu a investície, USA otvorilo svoje trhy a odbúrali colné bariéry. V princípe význam polnohospodárstva v týchto krajinách neustále klesá. V ich exporte dominujú elektronické a elektrotechnické výrobky, textil a optika.

- Aké sú 4 zákl. fázy ekon. cyklu?
Ekonomický cyklus - všeobecná zákonitost vzostupu a poklesu hospodárskej cinnosti.
Prechádza štyrmi základnými fázami:

 • recesia (kríza) = pokles ekonomickej aktivity;
 • depresia (dno) = dosiahnutie minima ekonomickej aktivity (pokles výroby a zamestnanosti, celková stagnácia);
 • expanzia (oživenie) = postupný rast ekonomickej aktivity;
 • konjunktúra (vrchol) = dosiahnutie hranice predchádzajúceho vrcholu hospodárskej cinnosti.

- Od coho závisí životná úroven obyvatelstva?
Životná úroven - stupen uspokojovania životných (hmotných a duchovných) potrieb obyvatelstva. Závisí od viacerých cinitelov. Napr. od ekonomickej stability, sociálnej politiky štátu, miery nezamestnanosti a inflácie a pod. Hlavným zdrojom krytia ludských potrieb s dopadom na dosiahnutý stupen životnej úrovne je dôchodok. U vlastníkov kapitálu je to zisk, renta a u zamestnancov je to mzda. Každá spolocnost musí mat prehlad o tom, aká cast obyvatelstva dospela k existencnému minimu (k hranici biedy), alebo k sociálnemu minimu (k hranici chudoby). Jednou z metód stanovenia životného minima je stanovenie spotrebného koša. Ide o oznacenie sumy výdavkov za nákup tovarov a zabezpecenie služieb za urcité obdobie u priemerného spotrebitela. Výsledkom je index životných nákladov. Regulovaniu životnej úrovne napomáha sociálna politika štátu. Zabezpecuje ju Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrady práce a Odbory.

- Co je obsahom pojmu genocídium (genocída)?
Genocídium (genocída) - úplné alebo ciastocné, priame alebo nepriame fyzické vyhladzovanie (likvidácia) národov, etnických, rasových, politických, náboženských skupín obyvatelstva. Za genocídu sa považuje napr. likvidácia Indiánov v súvislosti s koloniálnou expanziou Európanov do Ameriky po roku 1492, likvidácia Židov (holokaust), Cigánov a iných Neárijcov, ako aj demokratických a antifašistických skupín nacistickým Nemeckom. Val. zhromaždenie OSN 9.12. 1948 prijalo Zmluvu o zabránení a trestaní zlocinu genocídy, v ktorej genocídu deklarovalo ako trestný cin porušujúci ludské práva. V roku 1965 prijalo Zmluvu o likvidácii všetkých foriem rasovej diskriminácie, v ktorej sa genocída považuje za formu rasizmu.

- Podla coho bola pomenovaná politic. aféra Watergate? (Nix. 72-74)
Aféra Watergate - politická aféra v USA z rokov 1972-1974, ktorá v krajine vyvolala politickú krízu. Jej pozadím sa zaoberal senátny Výbor pre vyšetrovanie aféry Watergate. Dna 17. júna 1972 zatkli piatich mužov vo chvíli, ked v hoteli Watergate vo Whasingtone (v predvolebnej centrále Demokratickej strany) chceli inštalovat odpocúvacie zariadenie. Zistilo sa, že vlamaci boli v spojení s Bielym domom a s tzv. Výborom pre znovuzvolenie R. Nixona (vtedajšieho prezidenta, kandidáta Republikánskej strany). Biely dom sa pokúsil aféru zahladit (zmizli dokumenty). Mnohých prezidentových spolupracovníkov však usvedcili z úcasti na vniknutí do budovy alebo z toho, že o tom vedeli. Iba R. Nixon dlho tajil, že vedel o praktikách svojich spolupracovníkov. Napokon prezidentovi spolupracovníci zapletený do škandálu odstúpili (apríl 1973). V auguste 1974 odstúpil aj prezident R. Nixon. Jeho nástupcom sa stal G. Ford.

- Co je Medzinárodný Cervený kríž?
Medzinárodný Cervený kríž - medzinárodná dobrovolná pomocná organizácia vojenskej zdravotníckej služby založená v roku 1863 na konferencii v Ženeve. Jedným z iniciátorov jej založenia bol švajciarsky spisovatel a filantrop, od roku 1901 nositel Nobelovej ceny mieru - Jean Henri Dusant (1829-1910). Bol aj iniciátorom dokumentu Ženevská konvencia o postavení ranených a armád v poli, ktorého zásady sa stali východiskom cinnosti Medzinárodného Cerveného kríža. V súcasnosti sú tieto zásady uplatnované v Ženevskej konvencii na ochranu ranených a chorých za vojny pozemnej a námornej (1949). Dokumenty vychádzajú z nedotknutelnosti a neutrality zdravotníckych zariadení i personálu oznacených cerveným krížom, polmesiacom (islamské krajiny) alebo Dávidovou hviezdou. Orgánmi Medzinárodného cerveného kríža sú: Medzinárodná konferencia Cerveného kríža, Medzinárodný výbor Cerveného kríža, Liga spolocnosti cerveného kríža a národné organizácie Cerveného kríža. Sídlo Medzinárodného Cerveného kríža je Ženeva. Dôležité poslanie má v oblasti civilnej ochrany obyvatelstva. Pocas vojen poskytuje zdravotnícku pomoc nielen raneným a chorým vojakom, ale aj zajatcom a postihnutému obyvatelstvu. V case mieru pomáha lekárom a zdravotníkom pri poskytovaní zdravotníckych služieb prvej pomoci pri prírodných katastrofách, živelných pohromách a v ohrozených oblastiach. Taktiež sa podiela na zdravotníckej výchove, získavaní darcov krvi, zabezpecuje pátraciu službu, humanitné služby (bezdomovci, utecenci) a pod..

- Vysvetlite pojem terorizmus, a na kt. význam. politikov 20. stor. bol spáchaný atentát?
Terorizmus - metódy hrubého zastrašovania politických odporcov hrozbou a použití násilia, vrátane fyzickej likvidácie. Ako metódu a formu svojej cinnosti využíva rôzne extrémistické organizácie a skupiny. Velmi casté sú atentáty na významných politikov. Napr.:

 • Umberto I. - taliansky král 1900 
 • Mc Kinley - americký prezident 1900 
 • F. Ferdinand d´Este - následník rakúskeho trónu 1914 
 • P. Doumer - francúzsky prezident 1932 
 • A. I. Karadjordjevic -juhoslovanský král 1934 
 • R. Heydrich - zastupujúci ríšsky protektor Ciech a Moravy 1942 
 • Mahátma Gándhi - indický bojovník za slobodu 1948 
 • J. F. Kennedy - americký prezident 1963 
 • M. L. King - predstavitel hnutia za obcianske práva amerických cernochov 1968 
 • R. Kennedy - senátor amerického kongresu 1968 
 • Fajsava - saudskoarabský král 1975 
 • A. Sadat - egyptský prezident 1981 
 • I. Gándhíová - indická politicka 1984

- Co znamená pojem amnestia, a na ochranu coho vzniklo Amnesty international?
Amnestia - udelenie hromadnej milosti ci zmiernenie trestu alebo zastavenie trestného konania voci obvineným, obžalovaným a odsúdeným páchatelom trestnej cinnosti, t.j. osobám nie individuálne urceným. Udelenie amnestie prislúcha zvycajne hlave štátu, a to napr. pri volbe prezidenta, pri zmenách politickej a spolocenskej situácie, pri príležitosti štátneho sviatku a pod. Amnesty International (Medzinárodná organizácia pre amnestiu) - medzinárodná organizácia na oslobodenie (udelenie amnestie) politických väznov a väznov odsúdených za ich presvedcenie. Založená bola v roku 1961 v Londýne. Východiskom a kritériom jej cinnosti je Všeobecná deklarácia ludských práv, ako aj ostatné dokumenty OSN o ludských právach. Usiluje sa však o oslobodenie iba tých politických väznov, ktorí nepoužívajú a nepropagujú násilie a sú perzekvovaný za svoje politické zmýšlanie, náboženské presvedcenie, rasu, farbu pleti, jazyk, národný ci sociálny pôvod. Kedže Amnesty International nemá právnu moc, vynakladá úsilie, aby sa všetky takéto prípady stali predmetom spravodlivého a riadneho súdneho konania. Jej autorita vyplýva aj zo starostlivej dokumentácie a zverejnovania prípadov zneužívania ludských práv. Velký vplyv si zachováva najmä preto, že je nezávislá od vlád. Casto sa však obracia o radu na medzinárodné vládne organizácie. Vo vyše 150 krajinách má svojich spolupracovníkov. Jej sekretariát so sídlom v Londýne zbiera a analyzuje informácie o perzekvovaných osobách. Zároven im poskytuje právnu, lekársku a inú pomoc. Od roku 1977 je Amnesty International nositelkou Nobelovej ceny.

- Vysvetlite pojmy neutralita, rasizmus.
Neutralita - medzinárodný štatút, ktorý od neutrálnych štátov v case mieru vyžaduje neúcast vo vojenských blokoch, prípadne v iných medzinárodných zoskupeniach a v case vojny nezúcastnenost na vojenských konfliktoch, ako aj postoj nestrannosti pri konfliktoch kdekolvek na svete. Tomuto štatútu prispôsobuje neutrálny štát i vojenských rozpocet a stav ozbrojených síl (redukcia). Neutrálne štáty nie sú schopné sa vojensky ubránit v prípade agresie, preto je dôležité, aby svet uznal ich neutralitu, co ich zaväzuje k adekvátnemu internacionálnemu správaniu. Štatút neutrality najdlhšie realizuje Švajciarsko (zaciatok 19.storocia), Rakúsko od roku 1955. Rasizmus - teória a prax, ktorá nevedecky zvelicuje význam rasových odlišností v dejinnom a kultúrnom vývoji ludskej spolocnosti. Usiluje sa zdôvodnit nerovnocennost ludských rás. Teoretikom rasizmu bol francúzsky spisovatel Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882). Svoje názory v zhrnul v práci Rozprava o nerovnosti ludských rás. Medzinárodným dnom za odstránenie rasovej diskriminácie je 21. marec.

- Co znamená pojem polyteizmus? Kto je Artemis, Hermes, Jánus, Apolón?
Polyteizmus - neoddelitelnú súcast spolocnosti starovekého Grécka a Ríma. Je to viera v mnohých bohov. Starovekí Gréci verili, že bohovia žijú na posvätnom Olympe a každý má svoju sféru vplyvu. Staroveký Rimania, ktorých štát v priebehu histórie prešiel obdobím královstva, republiky a cisárstva (najskôr principátu, potom dominátu), prevzali od Grékov hierarchiu olympských bohov a dali im latinské mená. Gréckou bohynou lovu, zveri a prírody bola Artemis (rímska Diana). Vo vlasoch nosila kosák mesiaca (pôvodne bola totiž bohynou mesiaca), v rukách držala luk a šípy, sprevádzali ju polovnícke psy. Jej brat Apolón (rímsky Apollo) mal na starosti umenie a hudbu (múzy), bol aj bohom liecitelského umenia (ochrana života), neomylným strelcom, bohom svetla a slnka, patrónom Delf. Grécky Hermés (rímsky Merkúr) bol poslom bohov, bohom obchodu a zisku, symbolom blahobytu a kupectva, sprievodcom duší do podsvetia. Podla tradície objavil lýru. Pretože zo všetkých bohov bol najšikovnejší, najvynaliezavejší a najlstivejší, stal sa ochrancom nielen pocestných a obchodníkov, ale aj zlodejov. Okrídlené topánky a cestovný klobúk vyjadrovali jeho rýchlost. Staroveký Rimania však mali aj bohov, akých staroveký Gréci nemali. Napr. boha Jánusa (Ianusa). Bol symbolom vchodu a východu, strážcom brán a prahov.

- Symbolom coho je fénix?
Fénix - pôvodne v egyptskej, neskôr i v gréckej a rímskej mytológií vták s podobou volavky, ktorý sa každých pätsto rokov spálil vo svojom hniezde, aby opät vstal z ocistného plamena omladnutý. Živil sa len rosou. V starovekom Ríme symbolizoval ustavicne sa obnovujúcu životodarnú silu impéria. S týmto cielom ho zobrazovali aj na minciach a mozaikách. Krestanskí cirkevní otcovia pokladali fénixa za symbol nesmrtelnosti duše a Kristovho vzkriesenia.

- Co vyjadruje grécky ideál kalokagathia?
Kalokagathia - výchovný ideál starovekých Grékov, ktorý presadzoval harmóniu telesnej krásy (kalos - krásny) a duševného dobra (agathos - dobrý). S týmito cielmi boli v súlade obe casti gréckej výchovy - gymnastická a múzická. Neskôr tento ideál obnovili humanistickí vychovávatelia.

- Co vyjadrujú pojmy a posteriori, atribút?
A posteriori - zo skúsenosti, na základe skúsenosti, z faktov vyvodené. Opakom je a priori = z dôvodov círo rozumových, bez predchádzajúcich skúseností, vopred, zaujato, s predsudkom. Atribút - filozofická kategória oznacujúca trvalú, podstatnú vlastnost nejakej veci na rozdiel od docasnej, náhodnej vlastnosti (akcidens, modus).

- Co symbolizuje 7 poschodí Babylonskej veže?
Babylonská veža - (Etemenanki) - stupnovitý chrám (zikkurat) postavený v hlavnom meste Starobabylonskej ríše - v Babylone. Vieme o nej málo. Mala sedem poschodí, ktoré sa týcili do výšky 90 m. Prístupné boli trojitým schodiskom. Znicil ju staroveký perzský král Kýros II. Velký v roku 539 p.n.l. Podla Biblie mala siahat až do neba, za co Boh potrestal ludí tým, že im pomiešal jazyky, co malo ludstvu navždy zabránit opovážlivo sa pokúšat dobyt nebo. Dodnes sa velký zmätok (chaos) obrazne nazýva babylon. Sedem poschodí babylonskej veže symbolizuje pýchu a velikášsku namyslenost cloveka.

- Co tvorí 7 cností?
Cnosti - symbolické postavy známe z krestanského umenia (nástenné malby, sochy, obrazy). Personifikovali tri božské cnosti (vieru, nádej, lásku) a štyri kardinálne cnosti (zmužilost, spravodlivost, múdrost, miernost). Spolu tvoria sedem cností. Ich najdôležitejšími výtvarnými atribútmi sú:

 • viera = planúce srdce, kríž, svieca, Biblia; 
 • nádej = kotva, holubica, lod, roh hojnosti; 
 • láska = jahna, dieta, pelikán, chlieb; 
 • zmužilost = rytierske brnenie, levia srst, mec a štít, zástava; 
 • spravodlivost = váhy, uhlomer, glóbus, zákonník; 
 • múdrost = had, zrkadlo, fakla, truhla; 
 • miernost = dva sudy na miešanie vody s vínom, tava a slon, presýpacie hodiny, veterný mlyn.

- Co vyjadruje pojem fatalizmus?
Fatalizmus - viera v osud. Názor, že všetky udalosti sú bezpodmienecne predurcené nejakou nadprirodzenou silou.

- Co je obsahom pojmu apartheid?
Apartheid (oddelovanie) - doktrína a politika rasovej diskriminácie, ktorá obmedzuje základné ludské práva. Valné zhromaždenie OSN ešte v roku 1966 oznacilo apartheid za zlocin proti ludskosti. Klasickým príkladom apartheidu v praxi bola Juhoafrická republika (JAR). Tu rasová diskriminácia zacala po druhej svetovej vojne, ked belošské obyvatelstvo bolo uznané ako vlastný národ a nebelošské zbavené obcianskych práv. Symbolom cernošského hnutia odporu proti apartheidu v JAR sa stala politická organizácia Africký národný kongres - ANC (1952), ktorej predsedom od roku 1991 je juhoafrický advokát Nelson Mandela. Náznakom k pozitívnej zmene pomerov bolo vyhlásenie prezidenta JAR F.W. de Klerka vo februári 1991 v parlamente, že v krajine budú zrušené najdôležitejšie zákony apartheidu. F.W. Klerk a N. Mandela za svoju angažovanost v boji proti apartheidu získali Nobelovu cenu mieru (1993). Vo volbách v máji 1994 zvítazil Africký národný kongres. Prezidentom JAR sa stal N. Mandela.

- Co je abdikácia?
Abdikácia - vzdanie sa, zrieknutie sa funkcie, úradu alebo hodnosti (napr. trónu) z dôvodov osobných, politických a podobne.

- Co je to G-7? (G-8)
G-7 (Gruppa 7) - skupina siedmich najvyspelejších priemyselných krajín sveta USA, Kanada, Japonsko, Velká Británia, Nemecko, Francúzsko a Taliansko (G-8 + Rusko). Prvá konferencia vlád bola v roku 1975. K rozhodujúcim mocnostiam súcasného sveta taktiež patrí Rusko a CLR.

- Co vyjadruje pojem politika?
Politika - verejná cinnost spätá so získaním, zachovaním a upevnením štátnej moci s úcastou na riadení a ovplyvnovaní cinnosti štátu. Jej aktivity sú zamerané na presadzovanie mocenských záujmov urcitej skupiny ludí alebo politickej strany, ale aj na riešenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych a iných otázok týkajúcich sa obcanov. Efektívnost politiky urcuje stupen rešpektovania demokratickosti, pravidiel politického súperenia, akceptovanie ludských a obcianskych práv.

- Aké sú základné crty anarchie?
Anarchizmus - doktrína, ktorá požaduje, aby spolocenské a ekonomické záležitosti jednotlivcov neboli obmedzované žiadnymi vládnymi zásahmi. Jej dôsledkom je anarchizmus, t.j. hnutie alebo stav, ktoré popiera a odmieta potrebu akejkolvek štátnej moci, politického donútenia a autority schopnej spojit spolocnost pomocou všeobecne platných noriem. Za vedúcu osobnost systému spolocenskej organizácie, založenej na samospráve jednotlivcov, ako aj za teoretika anarchizmu je považovaný ruský revolucionár M.A. Bakunin (1814-1876).

- Co rozumiete pod pojmom determinizmus a indeterminizmus?
Determinizmus - ucenie o vzájomnej súvislosti a podmienenosti javov v prírode a spolocnosti. Uznáva podmienenost a prícinnost javov materiálneho a duchovného sveta. Opak indeterminizmu.

- Co je obsahom práva azylu?
Právo azylu - právo štátu poskytnút prenasledovanému cudzincovi pobyt na vlastnom štátnom území, a to na základe vnútroštátnych noriem opierajúcich sa o všeobecnú deklaráciu ludských práv. Toto právo zahrnuje aj zákaz vydania cudzinca, ktorý získal azyl, orgánom stíhajúceho štátu. Slovenská republika poskytuje azyl cudzincom prenasledovaným za uplatnovanie politických práv a slobôd. Azyl možno odopriet tomu, kto konal v rozpore so základnými ludskými právami a slobodami.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk