Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonomika

Ekonomika: organizovaný systém výroby,výmeny a rozdelovania statkov..
Ekonómia: je veda o tom, ako spoločnosť rozhoduje o využití vznácnych produktívnych zdrojov, kt. maju alternatívne využitie na výrobu rôznych tovarov ako aj o ich rozdelení medzi rôzne skupin.ibyv.
Mikro Ekonómia: analyzuje správanie jednotl. ekonomic. subjektov, t.j. jednotlivcov, odvetvia domácností
Makro Ekonómia: skúma fungovanie ek-ky ako celku, zaoberá sa celým nar. hospodársvom, medzinár. ekonom. vzťahmi
1)normatívne- nie len skúma ale aj hodnotí a dáva návody na riešenie
2) pozitívna E-IA:skúma E-ku takú aka je, popisuje fakty, skúma aký je ekonom. život a nie aký by mal byť.
Tradičná:E-ka založená na zvykoch a tradíciách, ale 3 ekonom.otázky rieši na základe inštiktov, zvykov a tradícií.
Príkazová: v tejto E-ke odpovede na all 3 otázky dáva štát a jeho mocenské org-ny.Riadenie hosp. je založené na príkazoch a administr. rozhodnutiach z cetra.
Neumožnuje efektívne využ. výrob zdrojov krajiny. Z pravidla ide o nedostatkovu E-ku kde vzdy nejaky tovar na trhu chýba a iný, nepotrebný sa nahromadí aleho ho nikto nekupuje.
Trhová: je založ. na systéme slobodného podnikania a voľnej konkurencie.
1)O otázke čo vyrábať rozhodujú spotrebitelia, pretože podniky vyrábajú také výrobky, kt. im prinášajú naj. zisk a to sú tie o, kt. maju spotrebitelia záujem a je po nich dopyt.
2)O otázke ako vyrábať určuje konkurencia. Výrobcovia hľadajú také tech. postupy, kt. im umožnujú vyrábať lacnejšie. V konkur. boji zvíťazí výrobca s najnižšími nákladmi a cenami.
3) o otázke pre koho vyrábať rozhoduje o nich dopyt a pouka na trhu.
Zmiešaná: Je to trhová e-ka do kt. zasahuje štát reprezentovaný vládov sa usiluje zabezpečiť 1)stabilitu e-ky 2)efektívnosť e-ky 3)rovnosť- zmierňovať dôch. nerovnosť cez soc.pomoc
Peniaze: je to all čo slúži ako všeob. príjmaný, výmenný prostriedok alebo platidlo.
Peňažné agregáty: M1= transakčné p.(mince,papierové,šekové účty,cestovné šeky)môžeme ich hneď použiť na paltbu
M2=nemožno okamž. použiť na paltby ale môžeme ich za nejaky čas vymeniť
M3= majú najnižšiu likviditu. Pri ich použití musí byť v štáte f-čný trh cenných papierov, investičné fondy,špec. fondy sporenia.
Funkcie p.:1)prostriedok výmeny 2)zúčrovacia jednotka 3) uchovávateľ hodnoty
Banka: Je peňažný a úverový stav, kt. uskutočnuje: platobné,peňažné a úverové operácie pre podniky a jednotl.
Centrálna:je zriadená vládov a jej hl.úlohov je udržať cenovú stabilitu. úlohy:bankovky,množ.penazí vo behu,vykonáva dohľad nad fug. bankového systému, pokladnica št. rozpočtu, emituje št. cenné papiere, zastupuje SR v menovej oblasti, poskytuje úvery komerčným bankám
nástroje:1)operacie na voľnom trhu-predava cenne papiere 2) diskontná sadzba 3) Stanovenie minimálnych povinných rezerv.
Obchodné: je to právnicka osoba založena ako akciová spoloč.O jej * rozhoduje NBS.Zakl. iamnie je min. 500mil.SK len v peňaž. forme
úlohy:1) pasívne operácie- príjem vkladov od klientov(termonovane,neter) 2) aktívne oper.-poskyt. úverov alebo pôžičiek za kt. banka dostáva úrok(krátkodoby,dlhod.úver) 3) Sprostredkovatelské oper.: prevody,inkaso,úschova cenných papierov,zmenáren.sluzby,
Rozliš.OB:1) univerzálne-all druhy oper. 2)špeciálny typ=1operácia
Aktíva:hotovosť,rezervy,úvery,cenne papiere,PC,fax,budovy Pasíva:vklady
Sporiť.posiť:poist.vzťah *ká medzi poisť. a poisť.na základe poist.zmluvy. Poistný sa v zmluve zaväzuje platiť poistnú sumu a poiťovňa uhradiť škodu pri vzniku poist.udalosti. 1)poistenie majetku a zodpovednosti na škode 2) poistenie osôb

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk