Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Existencializmus

1. nemecký (al. aj teistický)- M. Heidegger, K. Jaspers
2. francúzsky (al. aj ateistický) - G. Marcel, J. P. Sartre, A. Camus, M. Merleau-Ponty

- vzniká po 1. SV a rezonuje do dnešných dní
- protest proti spoloč. kríze po 1. SV, proti odcudzeniu človeka
- centrálny pojem - pojem existencie
- človek sa narodí do sveta, kt. mu je cudzí - z toho sa rodí strach, úzkosť, starosť
- práve to, že nás čaká smrť je výzvou k autentickému naplneniu sv. existencie - no nie každý je toho schopný, mnohých pohlcuje svet, dav, nepravé bytia a stávajú sa niekým z davu
- existencializmus je iracionalizmom - človek sa v existenciálnej situácii, vtedy, keď sa má rozhodnúť naplno prejaví - človek je vede nedostupný
- skut. zmysel života sme schopní pochopiť len v hraničných situáciách (zoči-voči smrti, vážnemu rozhodnutiu, v momente, keď máme strach)

- filozofia existencie je širší pojem, kt. v sebe zahrnuje užší pojem existencializmus
- filozofia existencie bola inšpirovaná Kierkegaardom , Schopenhauerom, Niezschem
- rozvinula sa v Nem. v medzivojnovom obd. a jej hl. predstaviteľmi sú Karl Jaspers a Martin Heidegger
- existencializmus je spätý s vývinom franc. fil. a lit. počas 2. SV, a najmä po vojne


- zákl. pojem: existencia
- toto sa rieši už aj v 19. st. - Kierkegaard si ju volí v každom okamihu - človek sa človekom stáva - prechádza 3 štádiami
- človek sa stáva človekom, volí si existenciu a je za sv. voľbu zodpovedný
- človek je vrhnutý do slobody, je odsúdený na slobodu
- človek - buduje si existenciu vtedy, keď zažíva pocity strach a úzkosti - volí si medzi životom a smrťou = hraničná situácia
- fil., kt. sa zaoberá človekom ako konkrétnou bytosťou
- mystický existencializmus: zachytenie osobného vzťahu človeka k sebe, k iným ľuďom a k Bohu
- dialóg medzi ja a ty - otvorený, nie na princípe on a ona, ale tento rozhovor môže byť veľmi ťaživý a môže ublížiť
- aj Schopenhauer a Nietzsche sa zaob. osobným vzťahom, ale najvplyvnejší bol Kierkegaard

- podľa mystických existencialistov: starí fil. si zamenili bytie a to sa skrýva
- starí fil - bytie = voda; Sokrates sa nezaujíma bytím ako celkom, ale jeho časťou = súcno
- v bytí si uvedomujeme iba sv. existenciu


Francúzsky existencializmus
- na rozdiel od nem. fil. jeho vplyv (najmä v 2 desaťročiach po 2. SV) presiahol oblasť odbornej fil.
- zač. 50-tych rokov „existencializmus" vo Franc.

znamenal určitý životný postoj
- v Paríži boli známe „existencialistické" kaviarne a kluby ako strediská stúpencov tejto fil. a zároveň vyznávačov určitého spôs. života
- mnohí franc. existencialisti boli významnými spis. a výrazne ovplyvnili franc. lit. a umeleckú scénu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk