referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušan
Nedeľa, 26. mája 2024
Irregular verbs
Dátum pridania: 27.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: veronicka89
 
Jazyk: Angličtina Počet slov: 505
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 
Infinitive Past Pa.Participle Preklad

burst burst burst prasknúť
cost cost cost stáť - cena
cut cut cut rezať
hit hit hit udrieť
hurt hurt hurt zraniť
let let let nechať
put put put odložiť
read read read čítať
set set set položiť
shut shut shut zavrieť
split split split štiepiť
spread spread spread šíriť

bring brought brought priniesť
build built built stavať
burn burnt/burned burnt/burned horieť
buy bought bought kúpiť
catch caught caught chytiť
deal dealt dealt obchodovať
dig dug dug kopať
dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed snívať
feed fed fed kŕmiť
feel felt felt cítiť
fight fought fought biť sa
find found found nájsť
flee fled fled ujsť, uniknúť
get got got dostať

hang hung/hanged hung/hanged zavesiť
have had had mať
hear heard heard počuť
hold held held držať
keep kept kept nechať si
lay laid laid položiť
lead led led viesť
learn learnt/learned learnt/learned učiť sa
leave left left odísť
lend lent lent požičať
light lit lit svietiť
lose lost lost strácať
make made made vyrobiť
mean meant meant znamenať
meet met met stretnúť
pay paid paid platiť
say said said hovoriť
seek sought sought hľadať
sell sold sold predať
send sent sent poslať
shine shone shone svietiť sa
shoot shot shot streliť
sit sat sat sedieť
sleep slept slept spať
smell smelt/ melled smelt/smelled páchnuť
spell spelt/spelled spelt/spelled hláskovať
spend spent spent stráviť (čas)
stand stood stood stáť
stick stuck stuck lepiť, trčať
sting stung stung bodať
strike struck struck udrieť
sweep swept swept zametať
teach taught taught učiť (učiteľ)
tell told told rozprávať
think thought thought myslieť
understand understood understood porozumieť
win won won zvíťaziť

beat beat beaten biť (bitka)
become became become stať sa
come came come prísť
run ran run behať
be was been byť
bear bore born (e) niesť, rodiť
begin began begun začať
bite bit bitten hrýzť
blow blew blown fúkať
break broke broken rozbiť
can could - vedieť
choose chose chosen vybrať
do did done urobiť
drink drank drunk piť
drive drove driven jazdiť
eat ate eaten jesť
fall fell fallen padať
fly flew flown letieť
forbid forbade forbidden zakázať
forget forgot forgotten zabudnúť
forgive forgave forgiven odpustiť
freeze froze frozen mrznúť
give gave given dať
go went gone ísť
grow grew grown pestovať
hide hid hidden ukryť
know knew known vedieť
lie lay lain ležať
ride rode ridden jazdiť
ring rang rung zvoniť
rise rose risen dvíhať sa
see saw seen vidieť
sew sewed sewn/sewed šiť
shake shook shaken triasť
show showed shown ukázať
sing sang sung spievať
speak spoke spoken hovoriť
spring sprang sprung skákať
steal stole stolen kradnúť
stink stank stunk zapáchať
swear swore sworn prisahať
swim swam swum plávať
take took taken zobrať
tear tore torn trhať
throw threw thrown hádzať
wake woke woken zobudiť sa
wear wore worn nosiť na sebe
write wrote written písať
 
Podobné referáty
Irregular verbs 2.9759 525 slov
Irregular verbs GYM 2.9714 813 slov
Irregular Verbs 2.9740 172 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.