referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Utorok, 25. februára 2020
Manažér - jeho postavenie, funkcie a roly
Dátum pridania: 03.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zazu
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 617
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 11m 10s
Pomalé čítanie: 16m 45s
 
Úvod
Predkladám svoju seminárnu prácu na tému Manažér – jeho postavenie, funkcie a roly.
Pre túto problematiku som sa rozhodla, pretože manažér tvorí hlavný článok organizácie a oboznámiť sa s jeho funkciami a rolami ma zaujalo. Chcela som podať ucelený výklad týkajúci sa tejto problematiky. Zamerala som sa na objasnenie základných pojmov, ktoré sa manažéra týkajú.
Cieľom tejto práce bolo zostaviť stručný a nezaujatý pohľad na celú panorámu „osobnosti“ manažéra. Odpovedať napríklad na otázky: koho považovať za manažéra, čo je objektom manažérskeho povolania, aké sú druhy a roly manažérov. Tieto informácie by mohli každému nezainteresovanému priblížiť, kto to manažér je. Základné problémy, ktoré v tejto práci analyzujem sú usporiadané logicky od charakteristiky manažéra, až po manažérske schopnosti.

1.Manažéri – vykonávatelia procesu manažmentu a vedenia ľudí

1.1Charakteristika a klasifikácia manažérov
1.1.1Manažéri a proces manažmentu

Vo všetkých organizáciách , a to ziskovo i neziskovo orientovaných, pôsobia manažéri. V spoločnosti majú významné poslanie, pretože v dobrom i zlom ovplyvňujú jej činnosť a výsledky. Názory, koho považovať manažéra, nie sú rovnaké. V zásade sú dve rozličné interpretácie manažérov, t.j. úzka a široká, pričom v oboch prípadoch sú určité rozdiely v ich obsahu. Pomenovanie „manažéri“ sa niekedy používa len na označenie vrcholových pracovníkov firiem, ktorí ich riadia a zodpovedajú za celkov činnosť firmy. Manažéri predstavujú v tomto prípade len jednu kategóriu pracovníkov, vykonávajúcich proces manažmentu.
V organizáciách sú rôzni manažéri, pričom všetci riešia rovnaké problémy, t.j. usilujú sa dosiahnuť určité ciele, a činnosti aplikujú mnohé rovnaké postupy efektívneho manažmentu. Sú bezprostredne spojený s procesom manažmentu, a tak je potrebné odpoveď na otázku kto je manažér treba hľadať v pojme a obsahu manažmentu. Objektom manažérskeho povolania sú hlavné zdroje (inputy) organizácie, t.j. ľudské, fyzické, informačné zdroje, ktoré organizácia prijíma a využíva z okolia. Úlohou manažérskeho povolania je ich vzájomne kombinovať tak, aby sa dosiahli žiaduce ciele. S týmto zámerom manažér koordinuje aktivity jemu podriadených ľudí.

Jednotlivé zdroje organizácie manažéri kombinujú vykonávaním hlavných manažérskych funkcií, t.j. plánovania, organizovania, vedenia, kontroly.
Na základe toho možno manažéra definovať ako človeka, ktorého primárnymi aktivitami sú manažérske funkcie, pomocou ktorých pôsobí na objekty manažmentu, človeka, ktorý plánuje, organizuje, vedie a kontroluje ľudské, finančné a informačné zdroje. (obr. 1) Manažérske funkcie sa v reálnom živote nevyskytujú v logickom usporiadaní, ale sa navzájom rôzne prekrývajú, preto manažér, môže byť v rovnakom čase zapojený do niekoľkých činností manažmentu.
Pri prístupe k manažmentu z hľadiska rozhodovania sa manažéri definujú tak, že sú to ľudia zodpovední za rozhodovanie a implementáciu rozhodnutí v organizácii s tým, aby koordinovali aktivity podriadených osôb na splnenie jej cieľov. To znamená, že manažér je človek, ktorý priamo dozerá na jedného alebo viac ľudí vo formálnej organizácii a usmerňuje ich v záujme splnenia jej cieľov. Obr. 1

1.1.2Druhy (typy) manažérov

Existujú rôzni manažéri, ktorí sa môžu klasifikovať podľa viacerých hľadísk. Je to predovšetkým členenie manažérov podľa druhov organizácií v rámci tej istej organizácie podľa rozdielov medzi nimi.
Prvoradým hľadiskom členenia manažérov v organizáciách je úroveň (stupeň) manažmentu, na ktorej pôsobia. Podľa toho sa najčastejšie rozoznávajú tieto skupiny manažérov (obr. 2):
1. vrcholoví (top) manažéri,
2. manažéri strednej úrovne,
3. prvostupňoví manažéri.
Vrcholoví manažéri tvoria pomerne malú časť vedúcich organizácií. V podnikoch k nim patria predovšetkým členovia predstavenstva (správnej rady, resp. riaditeľskej rady), prezident (riaditeľ) a pod..
Vrcholový manažment je sprostredkovateľom medzi organizáciou a obklopujúcou ju komunitou. Oficiálne reprezentuje organizáciu navonok. Vrcholoví manažment ovláda strednú úroveň riadenia organizácie. Z tohto postavenia mu vyplýva právomoc stanovovať ciele organizácie, jej celkovú stratégiu a politiku. Povolanie vrcholového manažéra je zložité a menlivé. Vo väčšine organizácií tvoria veľký počet manažéri na strednej úrovni. Patria k nim predovšetkým manažéri divízií a závodov a pod., ktorí zodpovedajú na implementáciu plánov a politiky vypracovaných vrcholovým manažmentom. Zároveň dozerajú na aktivity manažérov prvého stupňa manažmentu a koordinujú ich. V poslednom období začali strední manažéri hrať v mnohých organizáciách úlohu inovátorov. Vyskytuje sa aj názor, že ak sa stredným manažérom poskytne primeraná sloboda v konaní a k tomu potrebné zdroje, rozvíjajú inováciu a zvyšujú produktivitu práce.
Prvostupňoví manažéri dozerajú na výkonných pracovníkov a koordinujú ich činnosti. Do tejto skupiny patria napr. majster, vedúci útvaru a pod.. V porovnaní s vrcholovými a strednými manažérmi strávia veľkú časť svojho času dozeraním na prácu svojich podriadených. Obr. 2

Manažéri jednotlivých stupňov organizácie vykonávajú všetky manažérske funkcie, ale vzhľadom na odlišné miesto a postavenie v nej podiel funkcií je rozdielny. (obr. 3)
Obr. 3
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Sedlák, M., Manažment, Bratislava, Elita 1997
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.