referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ivica
Nedeľa, 15. decembra 2019
Podnikateľský plán
Dátum pridania: 30.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Edo1986
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 046
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 
6.Výroba
Výrobný proces v LCD PRO, s. r. o., má charakter montážneho procesu. Používané materiály a polotovary firma nakupuje prevažne od domácich dodávateľov. Výrobný proces je organizovaný tak, aby sa minimalizovala dĺžka výrobného procesu, a tým aj zásoby nedokončenej výroby. Plynulosť výroby vyžaduje mať k dispozícii dostatok výrobných zásob, čo pri raste obratu a predaja znamená nárast požiadaviek na krytie rastu zásob z cudzích finančných zdrojov. Uplatnenie logistiky v riadení má zabezpečiť prepojiteľnosť plánu predaja na plán výroby a následne na plán zásobovania, a tým minimalizovať celkové zásoby. Medzi rozhodujúce prvky v riadení výroby patrí riadenie kvality. Z ekonomického pohľadu sa kladie dôraz na uplatňovanie kontrolingu ako metódy riadenia nákladov a zisku.

7.Organizácia a manažment
LCD PRO, s. r. o., sa vnútorne organizačne člení na dve výrobné prevádzky, a to výrobu LCD monitorov (18 pracovníkov) a výrobu LCD televízorov (10 pracovníkov). Z funkčných útvarov má najviac pracovníkov (12) obchodný úsek, ktorý zabezpečuje zásobovanie, predaj a servis. Ekonomický úsek má 3 pracovníkov. Právne služby a technický rozvoj zabezpečujú externí spolupracovníci. Personálna agenda je sústredená na sekretariáte riaditeľa spoločnosti, pričom riaditeľ osobne kontroluje realizáciu programov vzdelávania a hodnotenia pracovníkov. Priemerný vek zamestnancov spoločnosti je 31 rokov.

8.Finančné hospodárenie
Finančné hospodárstvo spoločnosti komplexne dokumentujú základné účtovné výkazy, a to výkaz ziskov a strát, finančná bilancia a výkaz toku hotovosti. Z týchto dokumentov vyplýva, že LCD PRO, s. r. o., v uplynulom roku dosiahla objem tržieb za vlastné výrobky a služby 40 000 000,- Sk a čistý zisk po zdanení 3 500 000,- Sk. celkových nákladov 30 000 000,- Sk tvorila spotreba materiálu 45 %, osobné náklady 15 %, odpisy 12 % a finančné náklady 20 %. Zvyšok tvoria náklady na službu, spotrebu energie a ostatné náklady. V roku 2003 plánuje LCD PRO, s. r. o., zvýšiť tržby o 30 %, a to na 4 500 000,- Sk. V štruktúre nákladov sa v pláne na rok 2003 predpokladá znížiť materiálovú náročnosť výkonov a náklady na služby. V prípade nákladov na spotrebu energie plán zohľadňuje očakávané zvýšenie cien energie. Pre rok 2004 LCD PRO, s. r. o., plánuje ďalšie zvyšovanie tržieb na vlastné výrobky a služby, a to o 20 %v porovnaní s rokom 2003. Rast tržieb z predaja sa predpokladá najmä rastom exportu na zahraničné trhy.

Ziskovosť tržieb by mala zostať na úrovni roku 2003. V štruktúre nákladov sa predpokladá nárast nákladov na marketing a technický rozvoj, čo súvisí s prenikaním spoločnosti na zahraničné trhy a plánom inovácie výrobkov. Vo finančnej bilancii roku 2002 tvoria z celkových aktív 20 000 000,- Sk. Z obežných aktív sú najväčšou položkou zásoby v objeme 10 000 000,- Sk. Aktíva celkom sú kryté základným imaním v objeme 200 000,- Sk, nerozdeleným ziskom a cudzími zdrojmi. Plánovaný rast výroby a predaja v roku 2003 vyžaduje výrazné zvýšenie aktív v položke zásoby, a to na 2 násobok objemu z roku 2002. Plán ďalej predpokladá nárast pohľadávok v hodnote 10 000 000,- Sk. Nárast aktív o 7 000 000,- Sk bude podľa plánu na rok 2004 vyžadovať zvýšenie úverov spoločnosti o túto hodnotu. Rast plánu predaja v roku 2004 o 30 % v porovnaní s rokom 2003 bude vyžadovať ďalšie mierne zvýšenie obežných aktív. Tento rast aktív však bude krytý rastom vlastného imania v položke nerozdelený zisk.
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Podnikateľský plán SOŠ 2.9409 1288 slov
Podnikateľský plán SOŠ 2.9739 3046 slov
Podnikateľský plán SOŠ 2.8395 25072 slov
podnikateľský plán SOŠ 2.9268 1291 slov
Podnikateľský plán SOŠ 2.9537 1134 slov
Podnikateľský plán SOŠ 2.9496 837 slov
Podnikateľský plán SOŠ 2.9527 1023 slov
Podnikateľský plán SOŠ 2.9213 593 slov
Podnikateľský plán SOŠ 2.9664 572 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.