referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Piatok, 24. mája 2024
Podnik
Dátum pridania: 03.01.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: moncika
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 695
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 
Podnik- je samostatný ekonomicko-právny subjekt, ktorý využitím výrobných činiteľov vyrába výrobky alebo poskytuje služby.
Základné znaky: právna subjektivita, ekonomická samostatnosť.

Obchodné meno- je to obchodný názov, ktorým sa podnikateľ sa odlišuje od ostatných podnikateľov a pod ktorým vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Členenie: osobné, vymedzené s činnosťou, kombinované, špeciálne.
Obchodný register- je to verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje, týkajúce sa podnikateľov. www.or.sk
Subjekty podnikania- podnikateľmi môžu byť fyzické alebo právnické osoby.

Fyzická osoba- je každý človek, vzniká s narodením a zaniká smrťou. Spôsobilosť podnikať nadobúdajú dovŕšením 18 rokov.
Právnická osoba- sú to útvary vytvorené ľuďmi, vznikajú dňom zápisu do OR, zanikajú výpisom z OR. Právne normy- zákony, upravujú všeobecné podmienky podnikania: obchodný zákonník, živnostenský zákon, občiansky zákonník.
Ciele podnikania- úlohou je dosiahnúť zisk, zväčšiť kapitál.

Podnikateľ- môže byť každý občan, ktorý dosiahol vek 18, je pôsobivý na právne úkony a je bezúhonný.
Práva- používať obchodné meno, zamestnávať neobmedzený počet pracovníkov, nadobúdať majetok. Povinnosti- chrániť životné prostredie, platiť štátu dane, viesť účtovníctvo, dbať nato, by neohrozoval zdraviu zamestnancov.

Členenie podnikov:
1. podľa predmetu činnosti:
-priemyselné:ťažobné,spracovateľské;
-poľnohospodárske:rastlinnou výrobou,živočíšnou;
-lesnícke;
-stavebné;
-dopravné:osobná,nákladná;

-obchodné:sprostredkúvajú tovar;
-cestovného rúchu:hotely,cestovné kancelárie,reštaurácie;
-finančné:banky,poistovne,zmenárne,sporiteľne;
-kultúno vzdelávacie:múzeá,divadle,galérie,vydávateľstvá,filmové podniky;
-ostatné:nemocnice,školy,ambulancie

2.podľa veľkosti

3.podľa vzťahu k štátnemu rozpočtu:
-podniky s podnikateľskou činnosťou;
-podniky pre špeciálne úlohy(podniky ktoré sa zaoberajú obranou,bezpečnosťou);
-verejnoprospešné poniky
a)rozpočtové organizácie-závisia od peňažných prostriedkov,ktoré dostávajú z štátneho rozpočtu b)príspevkové orgánizácie-majú vlastné príjmy,ktoré im nestačia na plnenie ich úloch a sú odkazané na príspevok z príslušného rozpočtu

4.podľa vlastníctva
Podnik jednotlivca-vlastníkom je jednotlivec,ktorý časť svojho majetku vloží do podniku. On rozhoduje o činnosti podniku, nesie riziko spojené s podnikaním a za záväsky podniku ručí celým svojim majetkom. Sem patria ŽIVNOSTI:sústavná činnosť,prevádzkovaná samostatne vo vlastnom mene,na vlastnú zodpovednosť,za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovaních živnostenským zákonom.Zákon vymedzuje, čo nie je živnosťou napr.advokáti,lekári. Sú malé a stredné podniky, ktoré pôsobia vo sfére obchodu služieb a remesiel.

Podmienky prevádzkovania živnosti.
1.všeobecné-napr.dosiahnutie 18 r.,bezúhonnosť,pôsobilosť na právne úkony
2.osobitné-odborná spôsobilosť,vzdelanie,prax
Členenie:1.podľa obsahu a rozsahu živnostenského oprávnenia:výrobné,poskytujúce služby
2.podľa požiadaviel na odbornú spôsobilosť:

remeselné(vzdelanie+prax);
vyazané(podmienkou prevádzkovania je odborná spôsobilosť upavená osobitnými predpismy napr.revízia);
voľné(ktoré si nevyžiadajú žiadnú o.s.,stačia len všeobecné podmienky

3.podľa spôsobu získavania živnostenského oprávnenia:
a)ohlasovacie-po splnení podmienok treba ohlásiť živnostenskému úradu- treba nahlásiť záujem o podnikanie(oddelenie podnikania)*meno, *priezvisko, *bydlisko, *rodné číslo, *č. občianskeho preukaza, *názov alebo obchodné meno, *sídlo podnikania, *činnosť podnikania, *doba podnikania, *výpis z registra trestov-100Sk kolky, *žiadosť o povolenie-1000Sk kolky; ak podnikateľ spĺňa všetky podmienky, vydá mu živnostenský úrad list do siedmych dní a je to doklad o oprávnení vykonávať živnosť

b)koncesované- náročné činnosti, ktoré si vyžadujú splnenie dodatočných podmienok, napr. nákup a predaj streliva, taxi služba. Živnosť je možné realizovať len na základe koncesnej lísti.
Živnostenský register- je to prehľad živnosti, ktorý vedú živnostenské úrady, má evidenčný charakter a člení sa na verejnú a neverejnú časť. Treba nahlásiť podnikateľskú činnosť aj na daňovom úrade- prihláška k registrácií, daňové identifikačné číslo DIČ, založiť bankový účet pre podnikateľov, zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa.

V.O.S.-Aspoň 2 osoby podnikajú pos spoločným obchodným menom. Vzniká zápisom do OR,na základe návrhu spoločníkov. K návrhu je potrebné priložiť spoločenskú zmluvu. Spoločnosť môžu založiť osoby podpísaním spoločenskej zmluvy(obchodný názov,sídlo spoločnosti,predmet podnikania,meno a bydlisko spoločníkov FO alebo názov alebo sídlo PO,práva a povinnosti spoločníkov). Vytváranie ZI nie je podmienkou. Spoločníci sa zmluve môžu dohodnúť o výške ZI a v takomto prípade kapitál alebo ZI tvoria peňažné a nepeňažné vklady spoločníkov. Podľa veľkosti vloženého kapitálu(treba to zapisovať do spoločenskej zmluvy)delí s aj zisk aj strata. Ak nevytvorili ZI delia sa rovnakým dielom. Za záväzky spoločnosti ručia spoločníci spoločne celým svojím majetkom. Práva:riadiť a zastupovať spoločnosť;môžu si zvoliť jedného,kto bude zastupovať spoločnosť;každý má právo nahliadať do všetkých dokladov spoločnosti.

Povinnosti:platiť dane;chrániť živ.prostredie;viesť účtovníctvo;poverejný spoločník je pri svojej činnosti povinny riadiť s rozhodnutím spoločníkom. Zrušenie a zánik:vymazaním z OR,zánik predchádza jej zrušenie, ktoré môže byť likvidáciou alebo bez likvidácie;pri zrušení spoločnosti likvidáciou majú spoločníci nárok na podiel na likvidačnom zostatku.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Podnik SOŠ 2.9525 599 slov
Podnik SOŠ 2.9574 417 slov
Podnik 2.9684 984 slov
Podnik SOŠ 2.9652 552 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.