referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milica
Streda, 17. augusta 2022
Základy ekonómie
Dátum pridania: 12.06.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Kathryn
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 402
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 
ÚVOD
Počiatky ekonómie sú zobrazené už v Biblii, kde sa ľudia prvýkrát oboznamujú so šetrením, prácou či výmenným obchodom. Bol to prvý kontakt človeka s primitívnou formou ekonómie.Aj v dnešných domácnostiach, na školách, v kultúrnych strediskách alebo kdekoľvek inde nás každodenne obklopuje ekonómia a ekonomika. Cieľom ekonomiky je uspokojovať potreby spoločnosti. Je to spôsob organizovania ekonomického života. Uskutočňuje výrobu, rozdeľovanie, výmenu a spotrebu statkov a služieb.Tému základy ekonómie a ekonomiky sme si vybrali, aby sme sa dozvedeli niečo bližšie o týchto prvkoch ekonomických vied, bez ktorých by moderná spoločnosť 20. storočia nemohla existovať.

I. Ekonómia a ekonomika
Ekonómia je veda, ktorá analyzuje a opisuje spôsob, ako ľudia používajú vzácne, obmedzené zdroje s alternatívnym použitím na výrobu tovarov a služieb, ako si tieto rôznorodé tovary a služby rozdeľujú a navzájom vymieňajú. „Ekonomická teória analyzuje spôsoby, ktorými môžu ľudia čo najlepšie uspokojovať svoje potreby, vysvetľuje príčinu a ochotu ľudí niečo vyrábať. Človek v záujme vyrábať čo najefektívnejšie vstupuje do ekonomických vzťahov, ktoré vytvárajú fungujúcu ekonomickú štruktúru hospodárskeho života spoločnosti.“1Podľa prístupu k problémom hospodárskeho života rozlišujeme ekonómiu normatívnu a pozitívnu. Pozitívna ekonómia opisuje fakty a ekonomické vzťahy medzi subjektmi. Javy, ktoré skúma sú vedeckými metódami poznateľné a dokázateľné. Snaží sa odpovedať na otázku aký je ekonomický život, aká je hospodárska realita. Normatívna ekonómia sa usiluje vysvetliť, aká by mala byť ekonomická realita, ako by mal fungovať ekonomický systém a snaží sa vytvoriť ideálny model fungovania dokonalého ekonomického systému.

Ekonómia ako jednotná veda sa člení na dve časti:Mikroekonómia analyzuje a opisuje správanie jednotlivých subjektov trhu t.j. jednotlivca, domácnosti, podnikateľov, podnikov a firiem. Teda vysvetľuje napr. proces tvorby cien jednotlivých druhov tovarov, vzťah ponuky a dopytu a pod.Makroekonómia analyzuje hospodárstvo ako celok a vysvetľuje mechanizmus jeho fungovania. Vysvetľuje vzťah medzi základnými agregátnymi makroekonomickými veličinami ako napr. hrubý domáci produkt, zamestnanosť, inflácia a pod.Ekonomika je prenesenie ekonómie do praxe. Ekonomiku rozlišujeme:Prebytková - vyrobí viac tovarov a služieb ako je obyvateľstvo schopné spotrebovaťNedostatková - vyrobí menej tovarov a služieb ako je obyvateľstvo schopné spotrebovaťUzavretá – nejestvuje prepojenosť medzi jednotlivými ekonomikami rôznych krajínOtvorená – vzájomná spolupráca ekonomík medzi jednotlivými krajinami

II. Výroba
Výroba je cieľavedomá činnosť, ktorou premieňame prírodné materiály na užitočné statky.Základnými znakmi výroby sú:pokrok (= zdokonaľovanie)cieľ (uspokojenie ľudských potrieb)výrobné faktory (práca, pôda, kapitál)cyklický proces cyklický proces má 4 fázy: a) výroba v užšom slova zmysleb) rozdeľovanie peňazíc) výmena tovaru (obchod)d) spotrebaVýrobky sú hmotné ekonomické statky, predmety každodennej spotreby. Služby sú nehmotné ekonomické statky, na rozdiel od výrobkov sa spotrebúvajú v momente, keď sa vyrobia. Výrobky a tovary, ktoré nadobúdame skrze trhu nazývame tovar.

III. Tri základné otázky v ekonomike
Každý jednotlivec, podnik, krajina… disponujú obmedzenými výrobnými zdrojmi. Preto musia veľmi uvážlivo robiť výber, ako ich využívať na uspokojovanie súčastných, ale aj budúcich potrieb. Z týchto dôvodov musí v spoločnosti pôsobiť mechanizmus, ktorý permanentne rieši 3 základné ekonomické otázky:1.Čo vyrábať – aké statky a služby vyrábať, aby vyjadrovali optimálne produkčné možnosti a existujúce potreby.2.Ako vyrábať statky a služby vzhľadom na technické a technologické možnosti ako vzájomne kombinovať existujúce výrobné faktory, aby sa dosiahla čo najvyššia efektívnosť, ale aj potrebný sortiment tovarov a služieb.3.Pre koho vyrábať statky a služby, aký bude spotrebiteľ, čo závisí od jeho dôchodkov, výšky daní, inflácie, pomeru akumulácie a spotreby a pod.

IV. Trh
Trh je miesto, kde sa stretáva kupujúci a predávajúci za účelom uspokojenia ľudských potrieb a zisku.Delenie trhu:a)Podľa predmetu a kúpi predaja tovarov a služieb:trh tovarovtrh cenných papierovfinančný trhtrh pracovnej silyb)Podľa počtu tovarov a služieb:čiastkový – predáva a kupuje sa len 1 druh tovaru (napr. autopredajňa)agregátny(= súhrny) – predáva a kupuje sa viacero tovarov naraz (napr. hypermarket)c)Podľa územného hľadiska:miestny (napr. jarmok)národný – v rámci celého štátu (napr. agrokomplex)svetový – prekračuje hranice štátu (napr. McDonald)Prvky trhu:1)tovar2)subjekty3)reklama4)marketing5)manažment6)burza7)vlastníctvo

IV.1. Trhový mechanizmus
Trhový mechanizmus je súhrn procesov a vzťahov, ktoré vznikajú pri kúpe a predaji tovarov, služieb alebo výrobných faktorov za trhovú cenu, pričom tieto procesy ovplyvňujú nie len samotný trh, ale aj výrobu, rozdeľovanie a spotrebu.Tvoria ho 3 procesy:A.Proces tvorby dopytuDopyt je množstvo tovaru aké sú spotrebitelia ochotní a schopní kúpiť (za určitú cenu).B.Proces tvorby ponukyPonuka je súhrn všetkých tovarov a služieb s ktorými firmy prichádzajú na trh, aby ich za určitú cenu predali.C.Proces tvorby cenyRovnovážna cena je cena, ktorú sú ochotní rešpektovať kupujúci aj predávajúciEkvilibrium je rovnovážny stav alebo bod, ktorý určuje hodnotu rovnovážnej ceny za ponúkané množstvo tovaru

IV.2. Trh a konkurencia
Trhový mechanizmus môže efektívne fungovať len v podmienkach konkurencie. Konkurencia predstavuje proces, v ktorom sa stretávajú záujmy rozmanitých subjektov trhu, pričom všetci sa usilujú dosiahnuť nejakú hmotnú výhodu.Konkurencia môže vzniknúť medzi výrobcom a spotrebiteľom (medzi ponukou a dopytom), medzi výrobcami (na strane ponuky) a medzi spotrebiteľmi (na strane dopytu). Z hľadiska podmienok, ktoré majú jednotliví výrobcovia na trhu, rozlišujeme dokonalú a nedokonalú konkurenciu.IV.2.1. Dokonalá konkurenciaDokonalá konkurencia predstavuje teoretickú abstrakciu, ideálny stav trhovej ekonomiky, ktorý v reálnom trhovom prostredí nikdy nenastane. Predpokladom dokonalej konkurencie sú úplne rovnaké podmienky pre všetky subjekty trhu.Na dokonale konkurenčnom trhu sú náklady na výrobu minimálne. Dokonalá konkurencia núti výrobcov nepretržite hľadať rezervy a úspory vo výrobe. Ak chce výrobca obstáť v konkurenčnom prostredí, musí permanentne odstraňovať zbytočné náklady vo výrobe. Iba tak môže dosahovať zisk.

IV.2.2. Nedokonalá konkurencia
Nedokonalá konkurencia vzniká vtedy, keď tovary vyrába iba určitý počet výrobcov (môže byť aj jeden), ktorí istým spôsobom majú možnosť ovplyvňovať ceny predávaného tovaru. Vzniká preto, lebo výrobcovia musia rešpektovať skutočnosť, že spotrebitelia popri cene zohľadňujú aj kvalitu a technickú úroveň výrobku, poskytované služby a servis a sú ovplyvňovaní aj reklamou. Z hľadiska rozličných trhových štruktúr môžeme hovoriť o týchto formách nedokonalej konkurencie:MonopolOligopolMonopolistická konkurencia

ZÁVER
Ekonomika je prenesená ekonómia do života. Ekonómia predpokladá dokonalé podmienky konkurencie, optimálnu výrobu, ideálny trh a v ústrety vychádzajúcich výrobcov a spotrebiteľov. No sú to len utopické teórie, ktoré nie sú v praxi zrealizovateľné. Ekonomika sa snaží vyriešiť problémy, ktoré na základe nedokonalosti spoločnosti vznikajú a čo najviac sa k ekonomickej teórií priblížiť. Na základe vedomostí, ktoré sme pri písaní tejto práce získala a informácií, ktoré sme a ekonomike zistili, si myslíme, že ekonomika, ktorá úplne využíva svoje zdroje, je na hranici produkčných možností. Keď chce zvýšiť svoju produkciu určitého statku, musí sa vzdať iného statku, čím sa vytvára obeh peňazí a majetku výrobcov a spotrebiteľov.
 
Zdroje: HONTYOVÁ,K.: Základy ekonómie a ekonomiky. BRATISLAVA : EKONÓM, 2003. 178s. ISBN 80-225-1662-7,
Podobné referáty
Základy ekonómie 2.9827 1853 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.