referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Žaneta
Pondelok, 1. júna 2020
Majetok podniku
Dátum pridania: 09.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: 17meduska17
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 653
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 
-predstavuje prostriedky, ktoré podnik pri svojej činnosti obstaráva, používa, ale aj vytvára a s ktorými účelne hospodári.

Členenie majetku:

1.z hľadiska času:

a)dlhodobý majetok

-DHM
-DNHM
-DFM
-DP (dlhodobé pohľadávky)

b)krátkodobý majetok

-zásoby
-krátkodobé pohľadávky
-krátkodobý finančný majetok

2.z hľadiska prevádzky:

a)obežný majetok
b)neobežný majetok

3.z hľadiska charakteru:

a)hmotný
b)nehmotný
c)finančný

4.z hľadiska likvidity:

a) likvidný
b) nelikvidný
c) z vyšším stupňom likvidity

Majetok z časového hľadiska

Krátkodobý

-tvoria materiál, nedokončená výroby, polotovary, vlastné výrobky, tovar, zvieratá. Z hľadiska účtovníctva im hovoríme zásoby. Výrobok sa stáva tovarom vtedy, keď sa presunie do odbytového skladu.

KP – vo všeobecnosti predstavujú požiadavku podniku voči inej PO alebo FO, ktorá má byť v budúcnosti premenená na peniaze. Doba ich splatnosti je do 1 roka.
KFM – rozumieme:

-peniaze v hotovosti (pokladňa)
-šeky namiesto hot. Peňazí, tel. karty
-stravne lístky, kolky, známky
-gastro lístky, odberné poukážky, benzín

Patria sem aj peniaze na účtoch bez výpovednej lehoty alebo s lehotou kratšou ako 1 rok. Aj majetkové a úverové cenné papiere, obligácie, vlastné dlhopisy s dobou splatnosti do 1 roka.

Dlhodobý

DHM – patria sem samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktorý majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ich ocenenie je vyššie ako 30 000 a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok. Môže byť aj taký majetok, ktorého ocenenie je nižšie ako 30 000, ale doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok, o tomto rozhoduje podnik.
Patria sem: pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a predmety drahých kovov (bez ohľadu na ich OC), pestovateľské porasty s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky, základné stádo a ťažké (bez ohľadu na ich OC), otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivizácia a technické zhodnotenie majetku.

DHNM – patria sem tie zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 50 000 a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok.
Patria sem: zriaďovacie náklady, softvér, oceniteľné práva, goodwil, licencie, aktivované náklady a výnosy.

DFM – patria sem cenné papiere a vklady spoločníkov v obchodných spoločnostiach, pôžičky s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok, ktorý podnik poskytol, umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov, pozemky, ktoré podnik obstaráva s cieľom dlhodobo uložiť, voľné finančné prostriedky, súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajímaný ako celok – leasing.

DP – sú to pohľadávky podniku voči iným PO alebo FO, ktoré majú byť v budúcnosti premenené na peniaze. Doba splatnosti je dlhšia ako 1 rok.

Obstarávanie DHM

-je to investičná činná činnosť podniku a podnik môže majetok obstarať rôznymi spôsobmi:

1.kúpou
2.darovaním
3.vlastnou činnosťou
4.preradením z osobného užívania do podnikania
5.využívanie formou leasingu

1.Kúpou

-ide o úhradu majetku finančnou čiastkou a označuje sa aj ako dodávateľská forma. Obstaranie majetku kúpou sa môže uskutočniť:

a)jednorázovo – podnik má dostatok finančných prostriedkov alebo môže zaplatiť ihneď
b)postupne – pri obstaraní majetku postupne podnik zaplatí za majetok postupnými splátkami, ktoré sa dohodnú s dodávateľom. Investícia sa stáva DM až po jeho úplnom zaplatení.
-dôležité, aby bol vystavený doklad vo forme protokolu o zaradení DM do užívania.

2.Darovaním
- ide o bezplatný prevod majetok danej firme, firma nezinkasuje žiadne náklady. Náklady, s ktorými sa tu môžeme stretnúť, sú spojené s dopravou, inštalovaním, servisom.
 
Podobné referáty
Majetok podniku SOŠ 2.9756 530 slov
Majetok podniku SOŠ 2.9462 568 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.