referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Konštantín
Nedeľa, 19. septembra 2021
Poľnohospodárstvo
Dátum pridania: 31.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Kralikpp
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 633
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
Charakteristika odvetvia

Hrubý domáci produkt vytvorený v poľnohospodárstve stúpol a zamestnanosť v odvetví klesla. Podiel poľnohospodárstva na HDP celého národného hospodárstva sa nezmenil.

V druhom roku členstva v EÚ podiel poľnohospodárstva na vytvorenom hrubom domácom produkte zostal na úrovni roku 2004 (4,7 %), pričom mierne stúpol jeho podiel na hrubom fixnom kapitáli.Naďalej pokračoval, aj keď miernejším tempom, dlhodobý trend poklesu podielu poľnohospodárstva na celkovej zamestnanosti (zo 4,9 % na 4,6 %), čo prispelo k nárastu produktivity práce (16,4 %) vyjadrenej hrubou pridanou hodnotou na zamestnanca. Zamestnanosť klesla o 5,9 %, kým v národnom hospodárstve stúpla o 2,2 %. Napriek tomu mzdový rast (7 %) zaostával za priemerným rastom miezd (8,4 %) v národnom hospodárstve. Mzdová disparita medzi poľnohospodárstvom a národným hospodárstvom sa tým prehĺbila. V roku 2005 dosahovali priemerné mzdy v poľnohospodárstve už len 72,4 % miezd v národnom hospodárstve, kým v roku 2004 to bolo 73,4 %.

V poľnohospodárstve sa viac investovalo a podiel poľnohospodárstva na tvorbe hrubého fixného kapitálu SR sa zvýšil z 2,9 % na 3,0 %. Bolo to spôsobené dobrým výsledkom hospodárenia v predchádzajúcom roku, ale najmä prílevom investícií v rámci projektov SOP PaRV.

Výsledok hospodárenia poľnohospodárstva bol kladný, ale oproti roku 2004 sa zhoršil o takmer 1 mld. Sk a dosiahol 575 mil. Sk. Napriek tomu vyše tri štvrtiny podnikov (79 %) bolo ziskových, rástli investície a prevádzkové vklady do výroby.
Výsledok hospodárenia pozitívne ovplyvnili bežné podpory, ktorých objem bol vyšší ako v roku 2004. Zníženie výsledku oproti roku 2004 spôsobili nižšia produkcia a pokles cien rastlinnej výroby ako aj pokles zásob a rast odpisov, ako aj nákladov na nakupované vstupy do výroby. Investovalo sa o 43 % viac ako rok predtým.
Zlepšila sa kapitálová vybavenosť poľnohospodárskych podnikov. Fungujúce nástroje trhovej intervencie prispeli k rovnovážnejšiemu agrárnemu trhu.

Základné ekonomické ukazovatele podnikov poľnohospodárskej prvovýroby
v mil. Sk Tabuľka č. 1
UkazovateľVýsledok hospodárenia pred zdanenímVýnosyNáklady
20042005Rozdiel20042005Index20042005Index
Právnické osoby1 382376-1 00662 47268 720110,061 09068 344111,9
z toho:
0-19 zamest.361146-2168 1769 488116,17 8159 343119,6
20 a viac zamest.1 021230-79154 29659 232109,153 27559 001110,8
Fyzické osoby19119984 1164 131100,43 9253 933100,2
Poľnohosp.spolu1 573575-99866 58872 851109,465 01572 277111,2
Prameň: Informačné listy CD MP SR, VÚEPP

Rok 2005 bol rokom vkladov do poľnohospodárskej výroby, keď vzrástla spotreba výrobných faktorov. Výmera poľnohospodárskej pôdy využívanej na trhovú poľnohospodársku produkciu predstavovala 1 941 380 ha. Zamestnanosť klesla na 81,5 tis osôb pracujúcich v poľnohospodárstve (o 5,9 %). Spotrebovalo sa viacej priemyslových hnojív, chemických ochranných prostriedkov a kŕmnych zmesí. Investície do hmotného majetku sa medziročne zvýšili o 43 %. Prehĺbil sa prebytok ustajňovacích kapacít v živočíšnej výrobe.

Hrubá poľnohospodárska produkcia sa znížila o 7,6 %, pri rýchlejšom poklese živočíšnej ako rastlinnej produkcie. Menej sa vyrobilo obilia, olejnín, zeleniny, strukovín, zemiakov a ovocia, čiže takmer všetkých hlavných plodín, okrem kukurice, cukrovej repy a kŕmnych okopanín. Pokles živočíšnej produkcie ovplyvnila hlavne nižšia výroba hovädzieho a bravčového mäsa, jatočnej hydiny a vajec. Viac ako pred rokom sa vyrobilo kozieho mäsa a kravského mlieka.
Podľa predbežných údajov za rok 2005 klesla hrubá poľnohospodárska produkcia (v bežných cenách o 10,8 % a v stálych cenách o 7,6 %), pri poklese rastlinnej (4,2 %) ale viac živočíšnej produkcie (10,5 %), zmenila sa štruktúra produkcie s nárastom podielu rastlinnej a poklesom podielu živočíšnej produkcie na hrubej poľnohospodárskej produkcii.
 
Podobné referáty
Poľnohospodárstvo SOŠ 3.0047 157 slov
Poľnohospodárstvo SOŠ 2.9201 392 slov
Poľnohospodárstvo GYM 2.9801 481 slov
Poľnohospodárstvo GYM 2.9823 1703 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.