referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milica
Streda, 17. augusta 2022
Personálny manažment
Dátum pridania: 09.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 714
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 9.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 15m 20s
Pomalé čítanie: 23m 0s
 
 • súhrn činností súvisiacich so zamestnávaním pracovníkov
 • systém obsadzovania pracovných miest podniku, vytvárania pracovných podmienok, tvorby pracovných vzťahov a vytvárania optimálnych podmienok na využitie personálu

Zamestnanci

 • spravodlivé odmeny
 • vhodné pracovné podmienky
 • istota pracovného pomeru

amestnávatelia

 • zisk - nízke náklady - nízke mzdy

Štát - vydáva zákony:

 • zákon o minimálnej mzde
 • zákonník práce
 • zákon o zdravotnom a sociálnom poistení
 • zákon o mzde
 • zákon o kolektívnom vyjednávaní

Zamestnanci Personálny útvar Zamestnávatelia
(odbory) (vedenie podniku)

 • personálne plánovanie
 • získavanie a výber pracovníkov
 • vznik, zmena a zánik pracovného pomeru
 • pracovné podmienky
 • sociálna starostlivosť
 • vzdelávanie pracovníkov
 • hodnotenie pracovníkov

Organizácia

 • veľké podniky: personálny útvar, úsek (personálny riaditeľ, námestník)
 • malé podniky: majiteľ

Personálne plánovanie

 • stanovuje počet pracovníkov a ich štruktúru v súlade s cieľmi podniku

Zamestnanci
a) robotníci
b) prevádzkoví a obsluhujúci
c) technicko-hospodárski

Podklady

 • marketingový plán
 • plán výroby
 • finančný plán
 • výkonové normy

Obsah personálneho plánu

 1. kvantitatívna časť - počet pracovníkov
 2. kvalitatívna časť - kvalifikácia
 3. časové obdobie - krátkodobý (1 rok), dlhodobý (3 - 5 rokov)
 4. priestorová dimenzia - zaradenie pracovníka

Metódy plánovania

 • začínajúci podnik - vypíše všetky činnosti, ktoré sú pre chod podniku potrebné a podľa toho stanoví počet pracovníkov

existujúce podniky:
THP - analýza práce:charakteristika práce požiadavky na pracovníka

 • názov práce - duševné
 • zodpovednosť - fyzické
 • súhrnný popis - vzdelanie
 • základné povinnosti - prax
 • ostatné povinnosti - ostatné
 • nástroje
 • pracovné podmienky

Na základe analýzy sa vytvorí pracovné miesto a vypracuje sa organizačná schéma.

Robotníci:

 • objem výroby
 • výkonové normy
 • využiteľný časový fond

kalendárny fond v dňoch - soboty, nedele, sviatky

nominálny fond pracovného času - dovolenka - choroba

využiteľný časový fond v dňoch * počet hodín práce v zmene

využiteľný časový fond v hodinách


objem výroby v normohodinách (objem výroby * výkonová norma času)
R =
využiteľný časový fond * koeficient plnenia výkonových noriem


Získavanie a výber zamestnancov

Zdroje

 • interné (z radov vlastných zamestnancov)
  výhody: poznáme pracovníka, nulové náklady na jeho získanie, postup je pre pracovníka motiváciou
  nevýhody: narušenie medziľudských vzťahov, „podniková slepota“ (uzatváranie podniku pred skúsenosťami zo sveta)
 • externé - úrad práce, školy, inzeráty

Získavanie
a) adresné - konkrétna osoba
b) neadresné - všeobecné

Výber pracovníkov

 • viac uchádzačov
 • kritérium výberu
 • rozhodnutie o výbere

Priebeh výberu

 1. prvý kontakt s uchádzačom - žiadosť, životopis
 2. spracovanie podkladov - hrubý výber
 3. vlastný výber
  osoba s určitým postavením v podniku (personálny pracovník + psychológ + sociológ)
  individuálny alebo skupinový
 • formy:
  psychologický test
  praktické skúšky
  rozbor životopisu
  grafologický rozbor
  referencie

Rozhodnutie
a) prijatie - pracovná zmluva
b) neprijatie - zamestnávateľ oznámi zamestnancovi

Vznik, zmena a zánik pracovného pomeru

Vznik

 • voľbou
 • vymenovaním
 • uzatvorením pracovnej zmluvy

Pracovná zmluva
pred uzatvorením je zamestnávateľ povinný oboznámiť zamestnanca s právami a povinnosťami, ktoré pre neho z PZ vyplývajú, so mzdovými podmienkami a pod.
v prípadoch určených orgánmi štátnej zdravotníckej správy je zamestnávateľ povinný zabezpečiť, aby sa zamestnanec pred uzatvorením PZ podrobil lekárskej prehliadke
náležitosti
a) druh práce
b) miest výkonu
c) deň nástupu do práce
d) iné (mzdové podmienky, doba pracovného pomeru, kratší pracovný čas, skúšobná doba, )
písomná
ak je pracovný pomer dojednaný na dobu kratšiu ako 1 mesiac, PZ je písomná, len ak to zamestnanec žiada

Doba pracovného pomeru
určitá - najdlhšie na 3 roky
neurčitá

Opätovne možno predĺžiť dobu pracovného pomeru na určitý čas alebo dojednať na dobu určitú na viac ako 3 roky v prípadoch:
s tvorivými pracovníkmi vedy, výskumu a vývoja
zamestnanci, kde sa vyžaduje umelecké vzdelanie
učitelia VŠ

Pracovný pomeru na dobu určitú nemožno dojednať s absolventmi SŠ, VŠ a zvláštnych odborných učilíšť (Absolvent - pokiaľ súčet dôb zamestnania nepresiahne 2 roky po úspešnom ukončení štúdia). Dobu určitú nemožno dojednať ani s mladistvými.

Skúšobná doba

 • max 3 mesiace
 • nemôže sa dodatočne predlžovať
 • nemôže byť dojednaná, ak nemôže byť dojednaný pracovný pomeru na dobu určitú

Vznik pracovného pomeru

 • dňom, kedy bol dojednaný v PZ
 • ak zamestnanec nenastúpi a do týždňa neoznámi dôvody, môže zamestnávateľ od zmluvy odstúpiť

Zmena pracovného pomeru

 • dohodou
 • v PZ
 • podľa Zákonníka práce

Zmena
a) druh práce - prevedenie, preradenie
b) miesto výkonu - preloženie

Prevedenie

 1. zamestnávateľ je povinný zamestnanca previesť:
  a) ak zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku vykonávať doterajšiu prácu
  b) ak tehotná žena alebo matka dieťaťa mladšieho ako 9 mesiacov vykonáva prácu, ktorú podľa lekárskeho posudku nemôže vykonávať
  c) zo zdravotných dôvodov v záujme ochrany iných osôb
  d) na základe rozhodnutia súdu
 2. zamestnávateľ môže zamestnanca previesť:
  a) ak dal zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď (počas výpovednej lehoty)
  b) ak sa proti zamestnancovi začalo trestné stíhanie
  c) ak zamestnanec dočasne stratil predpoklady na výkon svojej práce, najviac na 30 dní
 3. zamestnávateľ môže pracovníka previesť aj bez jeho súhlasu:
  a) pri prestojoch
  b) pri odvrátení živelných udalostí
 • Preloženie
  sústavný výkon práce na inom mieste
  súhlas zamestnanca
  bez súhlasu zamestnanca ho môže zamestnávateľ preložiť len v prípadoch, ak:
  ide o prestoj
  ide o odvrátenie živelných udalostí
  ak odpadnú dôvody, pre ktoré bol zamestnanec preložený, zamestnávateľ je povinný zamestnanca zaradiť na pôvodné miesto
 • Pracovná cesta
  zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na dobu nevyhnutnej potreby na pracovnú cestu
  vyslanie nie je viazané súhlasom pracovníka, okrem:
  tehotná žena alebo matka starajúca sa o dieťa mladšie ako 1 rok - zamestnávateľ nesmie vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce
  matka (osamelý pracovník) starajúca sa o dieťa vo veku 1 - 8 rokov (do 15 rokov)

Prevedenie a preloženie na žiadosť zamestnanca
zamestnávateľ je povinný vyhovieť, ak mu to dovoľujú prevádzkové možnosti

Zánik

 1. PP sa môže rozviazať
  a) dohodou
  b) výpoveďou
  c) okamžitým trestaním
  d) zrušením v skúšobnej dobe
 2. PP dojednaný na dobu určitú zanikne uplynutím tejto doby
 3. PP zaniká smrťou zamestnanca

Dohoda
zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodnú na rozviazaní PP k určitému dňu
musí byť písomná
ak zamestnanec žiada, musia byť uvedené dôvody

Výpoveď
a) zo strany zamestnávateľa
b) zo strany zamestnanca
písomná
zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď len na základe dôvodov uvedených v Zákonníku práce
PP končí uplynutím výpovednej doby
výpovedná doba začína plynúť 1. dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede a trvá
a) 2 mesiace - základná
b) 3 mesiace - výnimočná

Dôvody výpovede zamestnávateľa zamestnancovi

 1. ak zamestnávateľ zaniká alebo sa časť zamestnávateľa prevádza k inému zamestnávateľovi
 2. ak sa organizácia ruší alebo premiestňuje
 3. ak sa zamestnanec stane nadbytočným
 4. ak zamestnanec stratí vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu
 5. ak zamestnanec nespĺňa predpoklady
 6. pre porušenie pracovnej disciplíny


Zákaz výpovede

 • zamestnávateľ nesmie dať výpoveď zamestnancovi, ktorý je v ochrannej dobe:
 • počas pracovnej neschopnosti (ak si PN nespôsobil úmyselne alebo v opilosti)
 • počas základnej vojenskej služby (do 2 týždňov po prepustení zo ZVS)
 • ak je zamestnanec uvoľnený na výkon verejnej funkcie
 • tehotnej pracovníčke alebo osamelému pracovníkovi do 3 rokov dieťaťa

Výpoveď daná zamestnancom zamestnávateľovi

 • zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu

Okamžité zrušenie PP

 • zamestnávateľ môže len výnimočne, a to iba:
 • zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin na odňatie slobody na viac ako 1 rok alebo pre úmyselný trestný čin spáchaný pri plnení pracovných úloh najmenej na 6 mesiacov
 • ak zamestnanec porušil pracovnú disciplínu zvlášť hrubým spôsobom

zamestnanec môže ak:

 • podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho do 15 dní nepreviedol na inú prácu
 • ak zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi mzdu do 15 dní od dňa splatnosti

Skončenie PP dojednaného na určitú dobu

 • uplynutím doby
 • zamestnávateľ musí zamestnanca upozorniť na uplynutie doby najmenej 3 dni vopred
 • ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dojednanej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej platí, že tento PP sa zmenil na PP na neurčitú dobu
 • Zrušenie PP v skúšobnej dobe
 • zamestnávateľ aj zamestnanec môžu zrušiť PP písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu
 • písomné oznámenie 3 dni vopred

Zákon o zamestnanosti

 • zabezpečuje právo na zamestnanie bez ohľadu na farbu pleti, vieru, pohlavie
 • právo občanov, ktorí chcú pracovať, na prácu, rekvalifikáciu a hmotné zabezpečenie v prípade straty zamestnania

Nezamestnanosť

 • ekonomický jav, ktorý nastáva, keď je ponuka práce menšia ako dopyt po práce
 • zloženie obyvateľstva z hľadiska zamestnanosti:
 1. zamestnaní - všetci, ktorí vykonávajú akúkoľvek platenú prácu, prípadne prácu majú, ale ju nevykonávajú pre chorobu, dovolenku alebo štrajk
 2. nezamestnaní - tí, ktorí nie sú zamestnaní, ale aktívne hľadajú prácu
 3. obyvateľstvo mimo pracovnej sily - tí, ktorí študujú, sú v dôchodku, starajú sa o deti alebo o domácnosť a z rôznych iných dôvodov nemôžu alebo nechcú pracovať, nehľadajú si prácu, nie sú súčasťou pracovnej sily
 • ukazovateľom je miera nezamestnanosti = (nezamestnaní / pracovná sila) * 100

druhy:

 • frikčná - dôsledok spravidla voľného prerušenia zamestnania (napríklad presťahovanie sa, hľadaní výhodnejšieho miesta, hľadaní miesta po ukončení štúdia, ...).Existuje aj pri plnej zamestnanosti - určité osoby sú dočasne nezamestnané, aj keď na druhej strane existujú voľné miesta
 • štruktúrna - vplyvom technického pokroku a inovácií - mení sa štruktúra - žiadaní sú odborníci určitej kvalifikácie pre nový, rýchlo sa rozvíjajúci obor a iní sa stávajú nepotrebnými
 • cyklická - keď je celkový dopyt po pracovnej sile nízky
 • sezónna - prechodná nezamestnanosť v odvetviach so sezónnym charakterom výroby
 • skrytá - keď sa hromadne neprepúšťa, ale skracuje sa pracovný čas, týždeň, predlžuje sa dovolenka

Úrady práce

 • inštitúcie trhovej ekonomiky, ktorých úlohou je organizovať trh práce

poskytujú komplexné služby pre občanov v otázkach zamesnanosti:

 • vedú evidenciu nezamestnaných
 • sprostredkúvajú prácu
 • podpora v nezamestnanosti
 • evidencia voľných pracovných miest
 • zabezpečujú rekvalifikáciu
 • finančné príspevky na vytvorenie pracovných miest
 • poradenská činnosť

ČAS ZMENY

 1. Normovateľný čas
  a) čas práce
  I. čas jednotkovej práce - priamoúmerný počtu opracovaných výrobkov
  II. čas dávkovej práce - príprava pracovníka na opracovanie výrobnej dávky
  III. čas zmenovej práce - pokyny na začiatku zmeny, upratovanie na konci
  b) čas všeobecne nutných prestávok - desiata, hygiena, oddych
  c) čas podmienečne nutných prestávok - čakanie počas technologického procesu
 2. Straty času
  a) osobné
  b) technicko-organizačné
  c) nezavinené

Pracovné podmienky

Pracovisko

 • ohraničené miesto, kde pracovník vykonáva svoju prácu
 • musí sa prispôsobiť potrebám človeka - humanizácia práce
 • lepšie pracovné podmienky sú predpokladom vyššieho pracovného výkonu

Pracovné podmienky

 • tvorba pracovného prostredia
 • bezpečnosť a ochrana pri práci
 • režim práce
 • vzťahy na pracovisku

Tvorba pracovného prostredia
= fyzikálne faktory

a) osvetlenie

 • prirodzené alebo umelé
 • intenzita osvetlenie - druh práce
 • farebnosť osvetlenia
 • rovnomernosť osvetlenia

b) hlučnosť

 • sila hluku
 • zdroj hluku
 • dĺžka pôsobenia hluku
 • vibrácie, ktoré hluk pôsobí

c) mikroklíma

 • teplota vzduchu
 • vlhkosť vzduchu
 • vetranie
 • čistota na pracovisku

d) farebná úprava

 • orientačná
 • bezpečnostná
 • estetická
 • psychologická

ERGONÓMIA - prispôsobovanie strojov, nástrojov, nábytku a ďalšieho zariadenia fyziologickým danostiam človeka a hľadanie najvhodnejšej pracovnej polohy

Bezpečnosť pri práci

 • nové stroje, technológie - zvyšovanie ohrozenia človeka
 • ohrozenie človeka - pracovný úraz alebo choroba z povolania (postupná ujma na zdraví)

Povinnosti zamestnávateľa

 • oboznámiť pracovníkov s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia
 • zabezpečenie BOZ prostriedkov
 • rozbor - príčiny vzniku úrazov
 • prehľad o rizikových pracoviskách a vypracovanie plánu ozdravných opatrení
 • zodpovednosť - každý vedúci pracovník

Povinnosti zamestnanca

 • oboznámenie sa s predpismi
 • dodržiavanie predpisov
 • používanie ochranných pomôcok
 • zúčastňovať sa povinných preventívnych prehliadok
 • vyšetrenie na užitie alkoholu a drog

Režim práce a odpočinku

 • v rámci zmeny fyziologická krivka výkonnosti človeka
 • v rámci týždňa Zákonník práce, Kolektívna zmluva
 • v rámci roka biologický rytmus človeka

2 typy ľudí

 • škovránok -od rána stúpa, večer klesá
 • sova - výkon večer stúpa

V rámci zmeny

 • začiatok a koniec - vedenie a odbory dohodou
 • doprava zamestnancov
 • dodávka energie
 • záujem obyvateľstva
 • zákonná prestávka - 30 minút po 5 h

V priebehu týždňa

 • rovnomerne - denne
 • nerovnomerne - moderné režimy pracovnej činnosti
 1. skrátený - neúplný pracovný čas
 2. stlačený pracovný týždeň - predĺženie denného pracovného času pri zachovaní dĺžky pracovného času
 3. práca na zavolanie - práca, len keď potrebujú
 4. práca na diaľku - možnosť výkonu doma
 5. pracovná pohotovosť - striedanie zmien po dňoch, týždňoch

Počas roka

 • dovolenka
 • 60 dní odpracovať, menej dní - krátená dovolenka
 • základ 3 týždne, po 15 rokoch - 4 týždne, pri kolektívnej zmluve - + 1 týždeň

Sociálna starostlivosť
a) poskytovaná štátom
sociálne poistenie
štátna sociálna podpora
sociálna výpomoc a služby
b) poskytovaná podnikom
sociálny fond

Sociálne poistenie

 • Sociálna poisťovňa - verejno- právna inštitúcia, ktorej účelom je poskytovať sociálne dávky v prípade straty príjmu

Štátna sociálna podpora

 • prídavky na deti
 • podpora pri narodení dieťaťa
 • pohrebné
 • zaopatrovací príspevok

Sociálna výpomoc a služby

 • tí, ktorých príjmy nedosahujú výšku životného minima
 • dávky nie sú nárokované, ich potreba sa musí dokladovať

Sociálny fond

 • tvorba
 • povinný prídel - 0,6 - 1 % z vyplatených miezd
 • ďalšie zdroje - dotácie, dary
 • zo zisku podľa kolektívne zmluvy
 • použitie
 • 30 % povinného prídelu - príspevok na stravovanie a regeneráciu pracovnej sily
 • 20 % povinného prídelu - doprava a sociálna výpomoc
 • zostatok podľa kolektívnej zmluvy - pracovné jubileum, životné jubileum
 • príspevky sa zdaňujú 10 %

Vzdelávanie

Proces adaptácie pracovníka

 • organizované prispôsobovanie nastupujúceho pracovníka novému pracovnému prostrediu
 • usmerňuje ho personálny manažér a vedúci novoprijatého pracovníka
 • informovať o novom pracovníkovi
 • vysvetliť kolegom jeho povinnosti
 • predstaviť ho kolegom
 • oboznámiť ho s okruhom zodpovednosti

Vzdelávanie sleduje 2 smery

 • celoživotné vzdelávanie - proces nie je ukončený
 • rekvalifikácia - zmeny v práci, preradenie pracovníka na nový druh práce

Činnosti

 • výber pracovníkov pre zvýšenie (rozšírenie) novej kvalifikácie
 • zaškolenie pracovníkov pre výkony jednoduchších činností
 • aktualizovanie vedomostí
 • špecializačná príprava - na úkor pracovného času, voľného času alebo kombinovane

Zvyšovanie kvalifikácie

 • podnikové vzdelávacie zariadenie
 • vzdelávacie inštitúcie
 • pomaturitné, postgraduálne štúdium
 • piamo na pracovisku

Vzdelávanie

 1. jednotlivca
  školenie na pracovisku
  rotácia
  usmerňované samoštúdium
 2. skupín
  prednášky
  situačné hry
  exkurzie
  skupinové diaľkové štúdium

Podnik je spoluzodpovedný za vzdelávanie jeho pracovníkov a má:

 • vyplatiť mzdu za účasť na školení, štúdiu popri zamestnaní
 • pracovné úľavy študujúcim popri zamestnaní
 • zaškolenie nového pracovníka pri zmene zamestnania
 • odborná prax pre absolventov SŠ a VŠ

Hodnotenie pracovníkov
Každá organizácia v podmienkach konkurencie aby si udržala dobrých pracovníkov, musí im zabezpečiť odbornú prípravu a rozvoj. Musí mať vypracovaný organizovaný systém hodnotenia.
Zámery

 • správne obsadenia pracovných miest
 • podklad pre odmeňovanie
 • pracovný postup
 • motivácia pracovníkov
 • zhodnotenie pracovného potenciálu podniku

Kitéria

 1. pracovné výsledky - vzdelanie, prax, skutočné výsledky
 2. pracovné správanie - zodpovednosť, dochvíľnosť, hospodárnosť, postoj k úlohám
 3. sociálne správanie - schopnosť spolupracovať, pomoc, vedenie ľudí, spoľahlivosť

Hodnotenie - slovne
-číselne:

1 - vynikajúci (vysoko nadpriemer)
2 - nad priemerom
3 - priemerný
4 - podpriemerný
5 - nevyhovujúci

Techniky hodnotenia

 • samostatný dotazník
 • hodnotenie vedúceho
 • pracovné hodnotenie svojho nadriadeného

 

 
Podobné referáty
Personálny manažment SOŠ 2.9190 1779 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9570 1204 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9787 2000 slov
Personálny manažment 2.9721 5341 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9871 440 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.