referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Sobota, 28. januára 2023
Odmeňovanie zamestnancov
Dátum pridania: 09.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 640
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 

Mzda - cena práce, odmena za vykonanú prácu

 • predstavuje spotrebu živej práce
 • výška závisí od množstva a kvality práce
 • výška závisí od dopytu a ponuky

Funkcie mzdy

 1. ekonomická
  a) národohospodárska = makroekonomická - mzda je inflačný faktor. Preto sa musí sledovať vzťah medzi rastom produktivity práce a rastom miezd. Produktivita práce by mala rásť rýchlejšie ako mzdy. Tým sa zabezpečuje tovarovo-peňažná rovnováha. Štát zasahuje do mzdovej oblasti len v organizáciách, ktoré riadi (rozpočtové, príspevkové) = štátna regulácia miezd
  b) podnikovohospodárska = mikroekonomická
  I. nákladová - mzdové náklady - znižovanie
  II. motivačná = stimulačná - podnecuje pracovníkov k vyššiemu výkonu
 2. sociálna - zabezpečiť pracovníkom určitú životnú úroveň

Forma mzdy

 • peňažná
 • naturálna
 • kombinovaná

Pojmy:
Nominálna mzda = mzda, ktorú pracovník dostane
Reálna mzda = množstvo tovarov a služieb, ktoré si môže za mzdu kúpiť (ovplyvnená cenou tovarov a služieb)
Mzdová diferenciácia - rozlišovanie výšky miezd podľa rôznych kritérií (vzdelanie, prax, množstvo, kvalita a zložitosť práce)
Mzdová nivelizácia - rovnostárstvo v odmeňovaní = všetci rovnaké mzdy

Pri tvorbe mzdových prostriedkov musí podnik zohľadňovať
a) zásahy štátu do mzdovej oblasti (zákon o mzde, vládne nariadenia) = štátna regulácia miezd - pri určitom tempe inflácie musí byť zabezpečená valorizácia miezd
b) kolektívne vyjednávanie - základná forma utvárania miezd v trhovej ekonomike, prebiehana troch úrovniach:

 1. kolektívne vyjednávanie na centrálnej úrovni = tripartitné (vláda, konfederácia odborových zväzov a zväzy zamestnávateľov) - výsledkom je generálna dohoda (politický dokument, ktorý rieši otázky mzdovej a sociálnej politiky
 2. kolektívne vyjednávanie na odvetvovej úrovni - napr. v odvetví školstva zamestnancov zastupuje odborový zväz pracovníkov školstva a zamestnávateľa ministerstvo školstva - výsledkom je kolektívna zmluva vyššieho stupňa
 3. kolektívne vyjednávanie na podnikovej úrovni - rokuje vedenie podniku s odborovými organizáciami - výsledkom je podniková kolektívna zmluva
  c) ekonomická situácia podniku

predmetom kolektívnej zmluvy sú: pracovné podmienky, mzdové otázky (príplatky, odmeny), sociálne otázky (tvorba a čerpanie sociálneho fondu), riešenie sporov pri nespokojnosti s určitými otázkami
spory sa môžu riešiť:
a) rozhodcom (sprostredkovateľ)
b) krajným spôsobom je štrajk (oznámiť 3 dni vopred - dôvod, začiatok, ciele, menný zoznam účastníkov štrajku a zástupcov štrajkového výboru) alebo výluka (úplné alebo čiastočné zastavenie výroby, 3 dni vopred - dôvod, cieľ, mená zamestnancov)

Zásahy štátu v mzdovej oblasti

 • štátna regulácia miezd, sociálne zákonodarstvo, minimálne mzdové tarify
 • vydáva zákony (Zákon o mzde, Zákonník práce, Zákon o zamestnanosti, Zákon o kolektívnom vyjednávaní, Zákon o odvode dane z príjmu, Zákon o zdravotnom a sociálnom poistení, ...)
 • zriaďuje Úrady práce - hlásia sa tu pracovníci, ktorí nenašli zodpovedajúce pracovné uplatnenie a chcú:

a) dostávať podporu v nezamestnanosti
b) získať pracovné miest

 • zisťujú voľné pracovné miesta u zamestnávateľov a tieto potom ponúkajú uchádzačom
 • zabezpečujú rekvalifikáciu pracovníkom podľa požiadaviek zamestnávateľov

Zákon o mzde

 • netýka sa rozpočtových a príspevkových organizácií
 • upravuje peňažné plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu
 • z-ľ musí platiť min. mzdu
 • príplatky
  a) práca nadčas - náhradné voľno alebo25 % (z priemernej mzdy za predchádzajúci štvrťrok)
  b) práca vo sviatok - náhradné voľno alebo 50 %
  c) za prácu v sťažených pracovných podmienkach
 • mzda sa vypláca mesačne pozadu, v pracovnom čase a na pracovisku
 • zrážky zo mzdy - DzP, fondy, súdom určené a ďalšie (so súhl. pracovníka - sporenie, poistné, pôžičky,...)

Vládne nariadenie - určuje minimálne mzdové tarify odstupňované podľa zložitosti a namáhavosti práce do dvanástich tarifných stupňov

Pri tvorbe individuálnych miezd, by sa mala uplatňovať zásada spravodlivosti, t. j. mzda by mala odrážať zložitosť práce a mala by zodpovedať skutočnému výkonu pracovníka. Tento princíp zabezpečuje v praxi mzdová sústava

Mzdová sústava - súhrn pravidiel a nástrojov používaných pri určovaní individuálnej mzdy pracovníka

obsahuje:

 1. katalóg prác
 2. mzdové stupnice, tarifné stupne a mzdové tarify
 3. formy miezd
  a) základné
  b) doplnkové

Katalóg prác - zoznam prác (zvlášť pre robotníkov a zvlášť pre THP)

 • názov povolania
 • zaradenie do tarifného stupňa (podľa náročnosti práce)
 • kvalifikačné požiadavky (vzdelanie, prax)
 • popis pracovných činností

Mzdová tarifa

 • hodinový zárobok robotníka v určitom tarifnom stupni
 • mesačný plat THP v určitom tarifnom stupni

Mzdová stupnica - usporiadanie miezd mzdových taríf do prvého až po dvanásty stupeň

Tarifný stupeň - zaradenie práce podľa namáhavosti, zložitosti, náročnosti práce

Formy miezd

 1. základné
  a) časová mzda = počet odpracovaných hodín * mzdová tarifa (používa sa tam, kde sa práca nedá normovať, teda stanoviť výkon sa 1 hodinu)

  b) úkolová mzda
  stanovenie výkonovej normy (výkonová norma času 20 min/ks, výkonová norma množstva 3 ks/h)
  počet vyrobených kusov
  mzdová tarifa

  Sadzba za 1 ks = mzdová tarifa / výkonová norma množstva
  Sadzba za 1 ks = mzdová tarifa / 60 * výkonová norma času

  Úkolová mzda = sadzba za 1 ks * počet vyrobených ks

  c) podielová mzda - pracovníci odmeňovaný % z dosiahnutých tržieb, nevyskytuje sa v čistých prípadoch, ale v kombinácii s časovou alebo úkolovou mzdou
 2. doplnkové
  a) prémie - vyplácajú sa za splnenie prémiového ukazovateľa, ich vyplácanie upravuje prémiový poriadok (počet výrobkov, kvalita, úspora pohonných hmôt, plnenie plánu)
  b) odmeny - vyplácané za mimoriadne pracovné výsledky
  c) príplatky ku mzde - za rôzne činnosti (práca vo sviatok, nadčasy, sťažené pracovné podmienky, práca vo výškach, za poludňajšie a nočné zmeny, ...)
  d) náhrada mzdy - dovolenky, prestoje
  e) podiely na hospodárskom výsledku = 13. plat - ak podnik dobre hospodári, vypláca podiel na zisku

Štruktúra mzdy:

základná mzda
+ prémie, odmeny, osobné ohodnotenie
+ príplatky, náhrady
+ podiely na hospodárskom výsledku

hrubá mzda
- 12 % do fondov
- daň z príjmov

čistá mzda
- preddavok
- zrážky
+ rodinné prídavky
+ dávky nemocenského poistenia

mzda na vyúčtovanie

Normovanie spotreby živej práce

 • výkonové normy
  a) času = čas na 1 výrobok
  b) množstva = výkon za časový jednotku
 • normy obsluhy
  a) počet strojov na 1 pracovníka
  b) koľko pracovníkov na 1 stroj

Význam

 • podklad pre plánovanie počtu pracovníkov
 • podklad pre odmeňovanie (úkolová mzda)

Metódy stanovenie noriem

 1. Rozborové
  urobí sa rozbor operácie - rozdelí s na úkony
  na jednotlivé úkony sa rozdelí čas
  stanovíme normu
  a) rozborovo-výpočtové - čas jednotlivých úkonom je stanovený v zborníku normatívov časov a výkonová norma sa stanoví výpočtom
  b) rozborovo-prieskumné - čas trvania úkonov sa meria stopkami priamo na pracovisku - operácia sa rozdelí na úkony, dĺžka trvania úkonov sa meria opakovanie niekoľkokrát, vypočítame priemerný čas na jednotlivé úkony a stanovíme normu
 2. Snímok pracovného dňa
  1 pozorovateľ skúma 1 pracovníka, zaznamenáva jednotlivé činnosti a priebežný čas, potom spracuje výsledky (určí skutočnú bilanciu pracovného času, normovanú bilanciu pracovného času, vypočíta % zamestnanosti a % strát)
 3. Sumárne metódy
  odhadom
  štatistické metódy

Produktivita práce
vyjadruje účinnosť živej práce, resp. jej efektívnosť, ktorá je meraná množstvom výrobkov za jednotku času
a) priamo - označujeme v = množstvo výrobkov / čas
b) nepriamo - ukazovateľ pracnosti - čas potrebný na výrobu jedného výrobku
môže sa vyčísľovať v jednotkách:
c) naturálne
d) peňažné
e) dohovorené
zvyšovanie produktivity práce
a) zavádzanie vedecko-technických poznatkov do praxe
b) zvyšovanie kvalifikovanosti pracovníkov
c) hmotná zainteresovanost (motivácia)
d) metódy riadenia = organizácia práce

Mzdové doklady

 • mzdy sa vypočítajú mesačne na základe prvotných záznamov o práci (evidencia dochádzky, kontrolný lístok, pracovný lístok, úkolový lístok, dovolenkový lístok, súpiska práce a miezd a iné)
 • mzdy sa zúčtujú na konci mesiaca na základe zúčtovacej a výplatnej listiny - obsahuje meno zamestnanca, odpracované dni a hodiny, nedopracované dni a hodiny podľa príčin, jednotlivé zložky mzdy, hrubú mzdu, poistné sociálneho zabezpečenia, daň z príjmov, čistú mzdu, dávky nemocenského poistenia, prídavky na deti, zrážky (preddavok na mzdu, sporenie, pôžičky, ...) a sumu na výplatu = vyúčtovanie mzdy

Daň z príjmov zamestnancov
zahŕňa:
a) príjmy zo závislej činnosti a funkčné požitky
b) príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
c) prímy z kapitálového majetku
d) príjmy z prenájmu
e) ostatné

 • základom je suma, o ktorú príjmy plynúce daňovníkov v kalendárnom roku presahujú výdavky preukázateľne vynaložené na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie
 • základ sa znižuje o odpočitateľné položky
 1. Sk 21 000 na daňovníka
 2. Sk 9 000 na dieťa (max. 4 ks)
 3. Sk 12 000 na manžela, ak jeho príjmy nepresahujú Sk 21 000
 4. Sk 6 000 na čiastočnú invaliditu
 5. atď.
 • mzda sa zdaňuje progresívne podľa zákona
 • mesačne platí preddavky - v prípade, že vyúčtovanie ročnej povinnosti DzP je nižšie ako platené preddavky, musí sa pracovníkovi vrátiť rozdiel najneskôr v marcovej výplate

 

 
Podobné referáty
Odmeňovanie zamestnancov SOŠ 2.9476 624 slov
Odmeňovanie zamestnancov SOŠ 2.9745 1123 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.