referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vasil
Piatok, 14. júna 2024
Marketing
Dátum pridania: 09.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 557
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 
 • riadenie podniku so zameraním na trh a spotrebiteľa
 • funkcia - predať správny výrobok, v správnom mieste na správnom čase za správnu cenu správnemu spotrebiteľovi

nástroje:

 • výrobkové - značka, sortiment, kvalita, životnosť výrobku, ...
 • kontraktačné - cena, množstvo, dodacie podmienky, platobné podmienky, ...
 • komunikačné - reklama, ...
 • distribučné - trhové cesty, ako sa výrobok dostane od výrobcu k spotrebiteľovi

„4 P MARKETINGU“

 • place - miesto (priblížiť k zákazníkovi)
 • price - cena
 • product - výrobok
 • publicita - reklama

Vývoj marketingu

 1. Koncepcia výrobno-obchodného marketingu
  marketing orientovaný na výrobu
  do konca 30. rokov
  dopyt> ponuka
  neexistuje konkurencia
  výrobky sú podobné
  podniky sa uzatvárajú do seba
  základné ciele - maximálny zisk = vyrobiť čo najviac s čo najnižšími nákladmi
 2. Koncepcia obchodno-výrobného marketingu
  marketing orientovaný na predaj
  50. roky
  ponuka> dopyt
  spotrebiteľ je náročnejší, rastie kúpna sila, základné životné potreby sú uspokojované = vzniká trh kupujúceho
  výrobky sa začínajú odlišovať
  podniky sa snažia dať o sebe vedieť - reklama
  základné ciele: cez uspokojovanie potrieb, želaní zákazníkov - výroba - zisk
  „Vyrobiť to, čo sa dá predať“, „Maj rád svojho zákazníka, nie svoj výrobok“, ...
 3. Koncepcia sociálno-etického marketingu
  - „Plň racionálne priania zákazníkov s ohľadom na životné prostredie

Organizácia marketingu v podniku

 • zosúladenie marketingových činností tak, aby sa dosiahol požadovaný cieľ

závisí od:

 • postavenia marketingového útvaru v podniku
 • marketingový útvar je rovnocenný s ostatnými útvarmi podniku (často je začlenený do obchodného úseku)
 • marketingový útvar je samostatným útvarom
 • marketingový útvar je nadradený ostatným útvarom podniku
 • vnútornej štruktúry marketingového útvaru
 • funkčná - každá činnosť, oddelenie marketingového útvaru je samostatným podútvarom marketingového útvaru
 • výrobková - marketingový útvar je rozčlenený podľa výrobkov - každý výrobok má pre seba zabezpečený prieskum trhu, plánovanie odbytu, propagáciu, ...
 • podľa odberateľov = územná (existuje skupina pre domáci trh a skupina pre zahraničný trh - tu sú skupiny pre jednotlivé konkrétne trhy)

Marketingové stratégie
stratégia - dlhodobá koncepcia činnosti podniku, ktorej cieľom je využiť zdroje tak, aby sa splnili 2 základné ciele:

 • uspokojenie potrieb zákazníka
 • získanie výhod v konkurenčnom boji

Členenie

 1. základné
  a) rastová
  b) útočná = ofenzívna
  c) obranná = defenzívna
 2. s využitím portfólia

Stratégia využitia trhu

 • podnik sa pokúša zlepšiť svoju situáciu na terajších trhoch so súčasnými výrobkami - agresívna reklama, cenová politika, zmena spôsobu predaja
  Stratégia rozvoja trhu - podnik sa pokúša presadiť existujúce výrobky na nových trhoch

Stratégia rozvoja výrobkov

 • podnik sa na terajších trhoch snaží vyradiť z výrobného programu existujúce výrobky a nahradiť ich novými

Stratégia diverzifikácie trhu a výrobkov

 • podnik sa snaži na nových trhoch presadiť s novými výrobkami

Útočná stratégia (ofenzívna) - byť prvý na trhu

 • mierne ofenzívna - byť druhy

Obranná stratégia (defenzívna)

 • chrániť si svoje pozície na trhu
 • inovácia výrobkov, ceny

Marketingové stratégie s využitím portfólia
výrobkové portfólio

 • sortiment, štruktúra výrobkov, ktoré bude podnik vyrábať
 • sleduje: tempo rastu (v%) a podiel na trhu (objem predaja)

Otázniky

 • rastová útočná stratégia - chceme sa presadiť
 • ústupová stratégia - výrobok nie je úspešný na trhu

Hviezdy - udržať pozície
Dojné kravy - udržať pozície - ešte sa snažiť získať maximum
Chromí psi - ústup
Prieskum trhu

 • získavanie informácií o trhu
 • členenie:
  1. objekt, predmet skúmania
  a) hospodársky - zisťovanie objektívnych veličín na trhu
  b) sociologický - osoby na trhu a ich správanie
  2. čas
  a) analýza trhu - údaje o momentálnej situácii na trhu
  b) sledovanie trhu - permanentná činnosť - zmeny trhových situácií
  3. spôsob získavania informácií
  a) primárny prieskum - priamo na trhu
  b) sekundárny prieskum - spracovanie dostupných informácií

Metódy prieskumu trhu

 1. anketa - najpoužívanejšia metóda, výhoda - možnosť vopred si pripraviť otázky, nevýhody - neochota ľudí odpovedať, nedostatok času, často nesprávna štylizácia otázok
 2. pozorovanie - v prirodzenom prostredí
 3. experiment - pozorovanie v umelo vytvorených podmienkach
 4. trhový test - pokusy s umiestnením výrobku, so zmenami ceny, ...

Kontaktné metódy

 1. osobne - sledovanie neverbálnej komunikácie, neochota odpovedať, nákladná
 2. poštou - možnosť rozmyslieť si odpovede, úprimnejšie odpovede, lacnejšie, nízka návratnosť
 3. telefonicky - široký okruh zákazníkov, vysoké výdavky

Výber vzorky

 1. objekt skúmania (muži, ženy, mládež, ...)
 2. počet skúmaných
 3. stanovenie metódy

Nástroje marketingu

 • výrobková a sortimentová politika
 • kontraktačná politika
 • distribučná politika
 • komunikačná politika

Výrobková a sortimentová politika

 • Aké produkty sa ponúkajú (koľko rôznych produktov sa ponúka, koľko vyhotovení jedného produktu obsahuje ponuka)?
 • Ako sa jednotlivý produkt vytvára a ako sa v priebehu času mení (technicky vyvíja, ponúka sa v pozmenenej forme)?
 • Aké vedľajšie služby sa ponúkajú (servis, záruka, zaškolenie, poradenstvo)?

Pri zostavovaní výrobného programu (sortimentu) treba rozlišovať šírkou a hĺbkou:

 • šírka výrobného programu (sortimentu) - ktoré skupiny výrobkov sa budú vyrábať, ponúkať
 • hĺbka výrobného programu (sortimentu) - koľko vyhotovení (typov, modelov, druhov, veľkostí, ...) výrobku sa bude vyrábať, ponúkať

Tvorba sortimentu

 1. Diferenciácia sortimentu (prehlbovanie) - produkt sa vyrába v rôznych vyhotoveniach (typoch, variantoch). Zmyslom je prispôsobiť sa rôznym potrebám a rôznej kúpnej sile odberateľov a tým si upevniť postavenie na trhu.
 2. Diverzifikácia sortimentu (rozširovanie) - vyrábajú sa skupiny produktov, ktoré doteraz neboli vo výrobnom programe. Dôvodom môže byť účasť na rastúcich trhoch, nahradiť stagnujúci alebo zanikajúci trh trhom rastúcim, využitie disponibilných výrobných kapacít, širší rozptyl rizika.
 3. Zužovanie sortimentu - obmedzenie alebo dokonca vyradenie výrobkov z výroby. Dôvody: výrobok sa neujal na trhu, je zastaralý. Cieľ - napr. špecializácia podniku.
 4. Variácia produktov (obmena produktov v priebehu času) - v priebehu času sa menia určité vlastnosti existujúcich produktov tak, aby sa stali pre spotrebiteľov atraktívnejšie (zmena funkcií, materiálu, farby a tvaru, balenia, označenia, ...)
 5. Doplnkové služby
  a) technické - montáž, servis, náhradné diely
  b) obchodné služby - poradenské, doprava, predaj na úver, predvedenie výrobku, špeciálne balenie, ...
  - pred dodávkou (informačné, poradenské), pri dodávke (doprava) a po dodávke (servis)

Komunikačná politika

 • systém komunikovania so zákazníkom (s verejnosťou) s cieľom ich ovplyvnenia

4 nástroje:

 • reklama
 • publicita
 • podpora predaja
 • osobný predaj

Reklama

 • spôsob informovania zákazníka o výrobku alebo službe s cieľom vyvolať záujem o jeho kúpu
 • funkcie: informačná, ekonomická, estetická
 • zásady: pravdivá, hospodárna, účinná, aktuálna, včasná
 • pri jej plánovaní musíme stanoviť:
 1. cieľ - zavádzacia, udržiavacia, rozširovacia
 2. objekt - výrobok, činnosť firmy, viac výrobkov
 3. subjekt - adresná, neadresná (masová)
 4. prostriedky - grafické, reklamné akcie, vybavenie priestorov
 5. obdobie - krátkodobá, strednodobá, dlhodobá
 6. vyhotovenie reklamy - podnik sám, reklamná agentúra
 7. rozpočet - objem prostriedkov, médiá
 8. účinnosť - zvýšenie tržieb, mimoekonomické účinky

Publicita

 • vytváranie verejnej mienky o firme
 • styk s verejnosťou
 • formy: masovo-komunikačné prostriedky, tlačové konferencie, deň otvorených dverí, sponzorstvo, ...

Podpora predaja

 • systém krátkodobých opatrení formou súťaží, zlosovania, cenových zliav, darčekov

Osobný predaj

 • predaj prostredníctvom obchodných agentov, dealerov
 • tovary, ktoré treba predviesť
 • výhody: osobný kontakt, priateľské vzťahy, možnosť predvedenia
 • nevýhody - nákladný

Direkt marketing

 • poštou
 • telefonicky

Distribučná politika

V rámci odbytu sa riešia 2 problémy:

 1. prevod vlastníctva (KZ)
 2. fyzické premiestňovanie tovaru = distribúcia

Distribúcia

 1. odbytové cesty
  a) predajný systém
  b) predajné cesty
  priame
  nepriame
  zmiešané
 2. fyzický presun = logistika
  a) dopravné prostriedky
  b) dopravné cesty
  c) skladovanie

Odbytové cesty
Predajný systém

 • vlastný - odbytový útvar podniku (predajňa)
 • cudzí - iná organizácia oddelená od výrobcu
 • spoločný - pre viac firiem kapitálovo prepojených

Predajné cesty

 • forma premiestnenia tovaru od výrobcu k spotrebiteľovi

2 etapy

 • expedičná - všetky úkony od prevzatia zásielky dopravcom
 • prepravná - prevzatie na dopravu až po dodanie príjemcovi


a) priame: výrobca - spotrebiteľ
Výrobca - nižšie náklady, osobný kontakt, kratší čas na prepravu
Nákupca - minimálne expedičné množstvo
b) nepriame: výrobca - sprostredkovateľ - spotrebiteľ
výrobca - množstvo, ktoré chce , nemá problémy s odbytom
Nákupca - vyššie ceny
sprostredkovateľ - VO, MO, obchodný cestujúci (zamestnanec firmy), obchodný sprostredkovateľ (obchodný zástupca - koná v cudzom mene, komisionár - koná vo vlastnom mene)
c) zmiešané
franšízing - firma poskytne na základe zmluvy inej spoločnosti alebo osobe právo či licenciu na predaj výrobkov pod svojou značkou

Intenzívna distribúcia - predaj prostredníctvom čo najväčšieho počtu predajní - bežne sprístupniť tovar
Exkluzívna (výlučná) distribúcia -obmedzený počet predajcov - drahý, luxusný tovar
Selektívna distribúcia - spolupráca s viacerými na základe výberu

Fyzická distribúcia
Doprava

 • podľa želania zákazníka
 • vlastná doprava predajcu
 • verejný dopravca
 • minimalizovať náklady

Systém skladovania

 • vlastné sklady podniku
 • prenajaté sklady
 • verejné sklady

Budovanie servisu a dodávky náhradných dielov

 • výrobca
 • opravárenský podnik

Ostatné odbytové činnosti

 1. Plánovanie odbytu
  prieskum trhu
  vybavenie (kapacita podniku
  Hodnota odbytu Hodnota odbytu
 2. Uzatváranie KZ
 3. Skladovanie
  po výstupnej technickej kontrole
  odvádzací výkaz
  expedícia -expedičný príkaz (pokyn vedúceho odbytu skladníkovi na prípravu zásielky konkrétnemu odberateľovi)
  vystavenie dodacieho listu
  oznámenie o príchode dodávky - avízo
  norma zásob
 4. Doprava
 5. Fakturácia výrobkov
 6. Vybavovanie reklamácií

 

 
Podobné referáty
Marketing SOŠ 2.9681 702 slov
Marketing SOŠ 2.9768 1448 slov
Marketing SOŠ 2.9663 1216 slov
Marketing SOŠ 2.9370 1261 slov
Marketing SOŠ 2.9623 2704 slov
Marketing SOŠ 2.9420 534 slov
Marketing SOŠ 2.9606 1830 slov
Marketing 2.9724 9766 slov
Marketing SOŠ 2.9667 698 slov
Marketing 3.0207 6638 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.