referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iveta
Piatok, 27. mája 2022
Platobný styk
Dátum pridania: 08.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 066
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 

Peniaze - všetko, čo slúži ako všeobecne akceptovaný výmenný prostriedok alebo platidlo

Vývoj peňazí:

 1. Tovarové peniaze
  pestrá paleta tovarov, ktoré na rôznych miestach a v rôznom čase plnili funkciu peňazí
  boli to: dobytok, plátno, kožušiny, olivový olej, pivo, víno, drahé kovy, diamanty, otroci
  približne v 19. Storočí sa obmedzili takmer výlučne na drahé kovy (najmä zlato a striebro) - ako tovarové peniaze boli všeobecne prijaté a na to ich predurčili ich vlastnosti: trvanlivosť, deliteľnosť, ľahkosť dopravy a určitý optimálny nedostatok
 2. Papierové peniaze
  to, že vystriedali tovarové peniaze súviselo s poznaním, že k sprostredkovaniu výmeny tovaru zlato nemusí byt reálne prítomné, ale môže byt zastúpené papierovými peniazmi
  podstata: peniaze ako peniaze, nie ako tovar, su žiadané nie pre ne samy, ale pre veci, ktoré za ne možno kúpiť
  používanie sa rozšírilo, pretože ich možno ľahko prenášať a skladovať
 3. Bankové peniaze
  súčasná moderna ekonomika
  vklady (depozity) na šekových účtoch
 4. Ďalší vývoj
  spájanie šekových a úsporových účtov
  úverové karty
  cestovne šeky
  nefalšovateľné debetne karty

Funkcie peňazí:

 1. Výmenný prostriedok
 2. Zúčtovacia jednotka - spája sa so schopnosťou peňazí byt mierou ocenenia statkov a služieb
 3. Uchovávateľ hodnoty - v tejto funkcii vystupujú vtedy, keď im ľudia dávajú prednosť pred inými formami bohatstva (zlato, šperky, nehnuteľnosti, umelecké diela, cenne papiere). Peniaze nemusíme vynaložiť len na nákup statkov v súčasnosti, môžeme ich odložiť a nákup uskutočniť neskôr

Platenie - spôsob vyrovnávania záväzkov, ktoré vyplývajú z peňažných vzťahov (vzťahy podniku k okoliu, ktoré sa realizujú prostredníctvom peňazí)

Platby
a) ekvivalentné - existuje protihodnota
b) finančné - dane, štipendiá

Spôsoby platenia
a) hotovostné - uskutočňuje sa prostredníctvom peňazí v hotovosti
b) bezhotovostné - uskutočňuje sa prevodom z účtu na účet

Hotovostný platobný styk

 • uskutočňuje sa prostredníctvom peňazí v hotovosti
  a) bezprostredne (z ruky do ruky)
  b) sprostredkovane - pomocou dokladov
 • nevýhody
 • málo bezpečný
 • zdlhavý
 • nákladný

Šek

 • písomný doklad na výber hotovosti z účtu v banke
 • vystaviteľ dáva príkaz banke, aby vyplatila z jeho účtu osobe uvedenej na šeku, stanovenú sumu
 • prísne pravidlá vyplňovania
 • môže byť podpísaný len osobou, ktorá má v banke uložený podpisový vzor

Peňažná súpiska

 • pripája sa k šeku
 • rozpis jednotlivých platidiel (bankoviek a mincí)

Pokladničná zloženka

 • slúži na uloženie hotovosti na účet cez banku
 • jej súčasťou je peňažná súpiska

Príjmový a výdavkový pokladničný doklad

 • slúžia na príjem a výdaj peňazí z pokladne podniku
 • vystavuje ich pokladník, ktorý má za pokladňu hmotnú zodpovednosť
 • každý podnik má stanovený pokladničný limit - určuje výšku hotovosti v pokladni. Na konci pracovného dňa musí pokladník odviesť sumu, ktorá limit prevyšuje, pokladničnou zloženkou na účet, ak hotovosť chýba, musí ju vybrať z účtu pomocou šeku

Cenný list

 • má špeciálnu obálku, do ktorej sa vložia peniaze a obálka sa potom zapečatí
  Poštové poukážky
  A - odosielateľ platí v hotovosti, príjemca dostane peniaze na účet
  B - odosielateľ odošle prostriedky zo svojho účtu v banke, príjemca ich dostane v hotovosti
  C - odosielateľ platí v hotovosti, príjemca dostane v hotovosti
  D - telegrafické podávanie peňazí - peniaze sa dodajú v hotovosti a ako telegram
  E - medzinárodný styk

Bezhotovostný platobný styk

 • uskutočňuje sa prevodom z účtu na účet
 • realizátormi sú banky, peňažné ústavy
 • podmienky
  a) otvorenie účtu v banke
  b) stanovené pravidlá
 • výhody
 • bezpečný
 • rýchly
 • hospodárny
 • vhodný na automatizované spracovanie

Príkazy banke na platbu

 1. písomne - špeciálne tlačivá
  príkaz na úhradu/inkaso
  hromadný príkaz na úhradu
  trvalý príkaz na úhradu
 2. nosič dát - disketa, dierne pásky
 3. diaľkový prenos - počítačová sieť, fax, ...

Príkaz na úhradu
- vychádza zo strany platiteľa

Príkaz na inkaso

 • vychádza zo strany príjemcu
 • dodávateľ a odberateľ sa musia na tomto spôsobe dohodnúť

Jednorázový príkaz na úhradu / inkaso - na jednu platbu

Hromadný príkaz na úhradu - z jedného účtu sa platí viac platieb

Trvalý príkaz na úhradu

 • pre platby, ktoré sa uskutočňujú v rovnakých časových obdobiach, v rovnakej výške, rovnakému príjemcovi
 • vhodné - nájomné, splátky, poistné, predplatné, ...
 • výhody

  a) pre platiteľa
 • šetrenie práce (príkaz sa vystaví len raz)
 • odpadá evidencia platieb (nedodržanie termínu - upomienky nie sú)

  b) pre príjemcu
 • presné poukazovanie platieb

Zmenka

 • písomný záväzok napísaný v presne stanovenej forme, ktorý poskytuje majiteľovi zmenky právo požadovať v určenej lehote úhradu peňažnej sumy uvedenej na zmenke
 • cenný papier
 • upravuje ju Zmenečný a šekový zákon

náležitosti:

 • názov - zmenka
 • príkaz zaplatiť - suma
 • meno platiteľa - „zmenečník“
 • údaj splatnosti
 • meno toho, komu má byť zaplatené - „remitent“
 • údaj miesta platenia
 • dátum a miesto vystavenia
 • podpis vystaviteľa

Delenie zmeniek

 1. vlastná - vyjadruje sľub vystaviteľa zaplatiť remitentovi určitú sumu
 2. cudzia - príkaz vystaviteľa tretej osobe, aby zaplatila určitú sumu držiteľovi zmenky
  a) na rad vlastný - I. Vystaviteľ = držiteľ
  II. zmenkovník
  b) na rad cudzí - I. Vystaviteľ
  II. zmenkovník
  III. držiteľ

Prijatie zmenky musí zmenkovník potvrdiť = akcept zmenky

Využitie zmenky

 • ako úverový prostriedok (odberateľ platí zmenkou)
 • ako platobný prostriedok ( dlžník zaplatí tým, že prevedie zmenku na inú osobu rubopisom = indosamentom; ten, kto zmenku prevádza na inú osobu, zapíše na zadnej strane „...zo mňa na ... + podpis a pečiatka)
 • ako záruka pri poskytovaní úverov

Držiteľ zmenky môže

 • držať zmenku do lehoty splatnosti a potom ju zinkasovať od dlžníka
 • pred lehotou splatnosti postúpiť zmenku banke na eskont - čiže banka zaplatí sumu zníženú o úrok (diskont) a províziu (náklady spojené s úhradou a zisk pre banku)
 • pred lehotou splatnosti postúpiť zmenku obchodnému partnerovi na vyrovnanie iného záväzku

Šek

 • nástroj bezhotovostného platenia prostredníctvom banky
 • vydaný bankou svojim klientom vo forme šekovej knižky, ktorej jednotlivé listy sú formuláre šekov
 • majiteľ účtu v banke dáva prostredníctvom šeku príkaz banke, aby vyplatila majiteľovi šeku sumu uvedenú na šeku
 • vydávanie upravuje Zmenkový a šekový zákon

obsah:

 • názov
 • príkaz zaplatiť peňažnú sumu - číslom aj slovom
 • meno platiteľa (banka, sporiteľňa)
 • miesto platenia
 • dátum a miesto vystavenia
 • podpis vystaviteľa
 • splatnosť
 • do 8 dní v rámci štátu
 • do 20 dní v rámci svetadielu
 • do 70 dní v rôznych svetadieloch

Druhy šekov

 • na doručiteľa - nie je uvedené meno osoby, ktorej sa má platiť
 • cestovný šek - vydáva banka v rámci zmenárenskej činnosti namiesto valút
 • šek na zúčtovanie - nemôže sa použiť na výber hotovosti (z účtu na účet)
 • bankový šek - krytý majetkom banky (nie majetkom klienta)
 • sporožírový šek - vydaný sporiteľňou majiteľom sporožírových účtov
 • využitie
 • platby za tovar v obchodných organizáciách
 • výber hotovosti
 • vystavený
 • na meno osoby, ktorej má byť vyplatený
 • na organizáciu
 • na doručiteľa

Platobná karta

 • vizitka z umelej hmoty so zakodovanými údajmi o bankovom spojení majiteľa karty
 • vydaná bankou k účtu klienta


Druhy:

a) debetné - držiteľ je oprávnený čerpať finančné prostriedky len do zostatky na účte
b) kreditné (úverové) - čerpanie prostriedkov aj do mínusu

Nutnosť medzinárodných platieb vyvolala dohodu bánk o využívaní spoločného systému platobných kariet. Najrozšírenejšie sú: Eurocard/Master Card, VISA Card a American Expres

Použitie platobných kariet

 • výber hotovosti v bankomatoch
 • platenie za tovar a služby

V SR

 • karty VUB - výber hotovosti v automatoch
 • SLSP - platobné karty vydané k sporožírovému účtu; podmienka - zostatok na účte
  Sk 5 000,--
 • VISA - firemná karta na služobné cesty v tuzemsku a zahraničí; zostatok Sk 200 000,--

Výhody

 • bezpečnosť peňazí
 • vyberáme v hodnote, ktorú potrebujeme, zostatok sa na účte úročí
 • pri návšteve viacerých štátov nie je nutná výmena peňazí
 • prestíž podnikateľa v očiach obchodných partnerov

Nevýhody

 • peniaze, ktoré nedržíte v ruke sa ľahšie míňajú

Forma platby

 • závisí od vzťahu dodavateľa a odberateľa a od medzinárodnej hospodárskej a politickej situácie
 • EXPORTER
 • istota, že bude zaplatené
 • platba čo najneskôr
 • riziká - kupujúci
 • IMPORTER
 • istota, že bude dodaný tovar
 • platba čo najneskôr
 • riziká - predávajúci

Spôsoby

 • platba v hotovosti (konvertibilná mena - valuty)
 • priama úhrada = hladká platba
 • zmenkou, šekom
 • dokumentárny akreditív
 • dokumentárne inkaso

Platba v hotovosti

 • náročná na úschovu a počas prepravy
 • podľa devízového zákona podnikateľský subjekt musí do 30 dní ponúknuť valuty na odkúpenie
 • kurz valút je nižší
 • riziká počas prepravy

Priama úhrada

 • banka na základe písomného príkazu klienta požiada banku v zahraničí, v ktorej má otvorený účet v príslušnej mene, aby vyplatila v prospech príjemcu stanovenú sumu


Hladká platba pred dodávkou

 • poskytujeme preddavok
 • P - istota, že K tovar odoberie
 • K - istota dodania tovaru
 • odávky investičného charakteru
 • časť ako preddavok, časť v priebehu, časť po ukončení

Zmenka

 • cenný papier, v ktorom vystaviteľ zmenky
  a) prikazuje inej osobe, aby uhradila stanovenú peňažnú sumu zmenkovému veriteľovi - cudzia zmenka
  b) sa zaväzuje zaplatiť stanovenú sumu zmenkovému veriteľovi - vlastná zmenka

Šek

 • nahrádza platenie v hotovosti alebo priamu úhradu
 • vystaviteľ má šekový účet v banke a žiada banku, aby z jeho účtu zaplatila určenú sumu predložiteľovi šeku

Dokumentárny akreditív

 • používa sa, ak sa obchodní partneri nepoznajú alebo ak sú v ich krajinách neisté pomery
 • najrozšírenejšia forma platenia v ZO
 • príkaz K (dovozcu) svojmu peňažnému ústavu (banke), aby vyplatil alebo dal vyplatiť inou bankou proti odovzdaniu dokladov o dodávke fakturovanú sumu
 • dokumenty
 • prepravné doklady
 • osvedčenie o pôvode tovaru
 • faktúra
 • colná deklarácia
 • certifikát o kvalite
 • priebeh
 • otvorenie akreditívu = zablokovnie určitej peňažnej sumy
 • čerpanie akreditívu - po predložení dokladov sa vyplatí zo zablokovanej sumy
 • vlastnosti
 • nevypovedateľný
 • termínovaný (blokácia peňaž. sumy - 21 dní)
 • výhody
 • vývozca - istota, že bude zaplatené, ak dodá tovar včas
 • dovozca - istota, že tovar bude dodaný včas
 • nevýhody
 • vývozca - ak nedodrží termín dodávky, hrozí riziko nezaplatenia (vyprší akreditív)
 • dovozca - platí len na základe dokladov (tovar ešte nemusí byť dodaný)

Dokumentárne inkaso

 • používa sa v styku s obchodnými partnermi, ktorí sa dobre poznajú
 • vývozca požiada svoju banku, aby vydala dokumenty o dodávanom tovare dovozcovi len vtedy ak:
  a) zaplatí D/P
  b) akceptuje zmenku vystavenú vývozcom D/A
 • nevýhoda
 • tovar sa odoslal, ale K odmieta akceptovať zmenku = riziko neodobratia

Ukazovatele likvidity merajú schopnosť podniku splatiť bežné záväzky pomocou aktív, ktoré sa môžu v potrebnom okamihu premeniť na peniaze. Posúdenie likvidity sa robí pomocou ukazovateľov:

 • bežná likvidita
 • okamžitá likvidita
 • celková likvidita

Bežná likvidita

 • hodnotí platobnú schopnosť podniku z hľadiska dlhšieho obdobia a má najlepšiu vypovedaciu schopnosť
 • ak hodnota ukazovateľa rastie, v ďalšom období sa platobná schopnosť zlepší, ak hodnota ukazovateľa klesá, nastáva zhoršenie finančnej situácie a tým aj platobnej schopnosti podniku

obežné aktíva bez zásob + obchodovateľné CP
Bežná likvidita =
krátkodobé záväzky

Okamžitá likvidita

 • vyjadrenie platobnej schopnosti v skúmanom okamihu
 • výpočet vychádza z toho, že na okamžité uspokojenie veriteľov podnikateľ môže použiť najlikvidnejšie zložky majetku, t. j. peniaze, ceniny, vklady na účtoch bez výpovednej lehoty alebo s krátkou výpovednou lehotou a niektoré druhy cenných papierov
 • optimálna hranica je 0.9 - 1.1

pohotové platobné prostriedky
Okamžitá likvidita =
záväzky s okamžitou splatnosťou

Celková likvidita

 • súhrnný ukazovateľ poskytujúci základnú informáciu o likvidite podniku
 • hodnota sa má pohybovať od 1.5 - 2.5, ak je hodnota ukazovateľa nižšia ako 1, podnik nemá zdroje na úhradu splatných záväzkov

obežné aktíva spolu
Celková likvidita =
krátkodobé záväzky

CASH FLOW

 • vyjadruje zmeny vo finančnej situácii prostriedkov - odkiaľ podnik peňažné prostriedky získal a na čo sa použili
 • príjmy podnik získava
 • z účtovného zisku
 • zo zvýšenia dlhodobých cudzích zdrojov
 • zo zvýšenia základného imania
 • zo zníženia stálych aktív
 • výdavky v cash flow sú na
 • úhradu účtovnej straty
 • zvýšenie stálych aktív
 • zníženie vlastného imania
 • zníženie dlhodobých záväzkov
 • použitie zisku na výplatu podielov vlastníkom

CASH FLOW sa vyčísľuje osobitne za prevádzkovú, investičnú a finančnú oblasť a za podnik ako celok.

 
Podobné referáty
Platobný styk SOŠ 2.9693 2270 slov
Platobný styk 2.9615 436 slov
Platobný styk SOŠ 2.9530 988 slov
Platobný styk 2.9700 743 slov
Platobný styk SOŠ 2.9908 608 slov
Platobný styk SOŠ 2.9706 3897 slov
Platobný styk SOŠ 2.9699 3410 slov
Platobný styk 2.9989 1557 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.