referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Utorok, 24. mája 2022
Manažment
Dátum pridania: 08.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 074
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 7.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 12m 20s
Pomalé čítanie: 18m 30s
 

 

 • to manage - viesť, riadiť, vládnuť
 • teória, veda o riadení
 • teória a prax riadenia podniku v krajinách s trhovou ekonomikou
 • usmerňovanie činnosti podniku na dosiahnutie (splnenie) cieľov podniku

Riadenie = Manažment
v centr. Riad. EKO v trh. EKO


Manažment - funkčná podoba = riadiaca činnosť; - inštituciálna podoba = riadiaci pracovnici

Vývoj amerického manažmentu

 • vznik - USA - prelom 19. A 20. Storočia
 • rozmach - po 1. Svetovej vojne

Klasická škola manažmentu

Frederic Winslow Taylor

 • zakladateľ teórie riadenia
 • ciel: zvýšiť výkon robotníkov, zvýšiť výrobu a dosiahnuť max. zisk
 • teória: robotník je lenivý, preto rast produktivity prace možno dosiahnuť len donútením prostredníctvom normovania prace
 • zaviedol časové a pohybové štúdie = rozložil výrobný proces na menšie zložky (operácie, úkony, pohyby), odstránil chybne a neúčelné pohyby, stopkami zisťoval čas trvania u najlepších robotníkov a podľa toho stanovil normy
 • každý robotník dostal písomné inštrukcie - popis prace a nástroje
 • človeka chápal ako EKO bytosť, ktorú motivujú peniaze
 • robotník si nevie zorganizovať prácu sám - funkčná organizácia riadenia (robotník ma nad sebou 8 nadriadených)
 • neuznával kolektívnu prácu - spájanie do skupín znižuje výkon jednotlivcov na úroveň najslabšieho človeka v skupine
 • prednosti: zvýšenie objemu výroby, produktivity prace, zisku
 • nevýhody: nezáujem o pracovníkov, monotónna práca, tvrdé normy - odpor robotníkov

Henry Ford

 • pásová výroba automobilov
 • prijateľná cena - hromadná výroba - spokojnosť zákazníka

Henry Fayol

 • riadenie podniku ako celku
 • vymedzil 6 činností podniku
 • technická (výrobný proces)
 • obchodná
 • finančná
 • ochranná
 • účtovná
 • riadiaca
 • vymedzil funkcie riadenia
 • predvídanie
 • organizovanie
 • prikazovanie
 • koordinácia
 • kontrola
 • 14 zásad riadenia
 • jednota riadenia (1 zodpovedný pracovník), disciplína, poriadok, autorita, slušnosť, deľba prace...

ax Weber

 • zakladateľ tzv. byrokratickej organizácie riadenia - prísna deľba prace, dôraz sa kladie na formálne vzťahy

Neoklasická škola manažmentu (behavioristická)

Elton Mayo (sociológ) + Merry Folletová (psychológ)

 • „Spokojný robotník je výkonný robotník“
 • cieľom bolo poľudštiť Taylorovské metódy, človek nie je len nastroj, ktorý plní úlohy, ale aj socialno-psychologicka bytosť
 • obracia pozornosť na využívanie socialno-psychologickych poznatkov v riadení: motivácia k práci, vzťahy v pracovných skupinách, štýl vedenia, konflikty a ich príčiny

Moderne teórie - po 2. Svetovej vojne

 • rozhodovací prístup k riadeniu
  vyber z viacerých variantov
  voľba kritéria
  = rozhodovací algoritmus (postup pri rozhodovaní)
 • matematicky princíp
  využíva matematiku na riešenie rozhodovacích situácii, pri ktorých sa darí vyhnúť správaniu ľudí
  výška zásob, dopravne úlohy, ...
 • socialno-psychologicky
  Maslow
  hierarchia pri uspokojovaní potrieb
 • systémový prístup
 • založený na kybernetike - veda o systéme (systém - množina prvkov spojených vzájomnými vzťahmi)
 • komplexný prístup
  celok je viac ako súčet jednotlivých častí, to naviac = synergicky efekt

Pragmatický (empiricky) manažment

 • umenie riadiť sa nedá naučiť, je to vec intuície a skúsenosti


Peter Drucker
Peters a Waterman

8 zásad úspešného riadenia firmy

 • byť aktívny
 • byť blízko k zákazníkovi
 • autonómnosť a podnikavosť
 • zvyšovanie produktivity prace
 • držať sa hodnôt, cieľov firmy
 • držať sa toho, čo firma vie
 • jednoduché riadenie, malý riadiaci aparát
 • umenie riadiť s priťahovaním a uvoľňovaním uzdy

Európsky manažment
= Tomáš Baťa

 • nadväzoval na americky manažment - na klasikov (Taylor, Ford)
 • hromadná výroba obuvi - „obuť lacno cely svet“
 • zásady
 • každá dielna bola samostatnou hospodárskou jednotkou = nakupovala materiál, predávala zhotovene výrobky a zisk rozdelila medzi podnik, správcu, predákov a robotníkov
 • pracovná doba: 5 dni, 8 h denne
 • vedúci - aj sobota doobeda - konferencie
 • vyplácanie miezd - týždenne
 • časť - hotovosť
 • časť - povinne na účet
 • materiál nakupoval vo veľkých množstvách priamo u výrobcu - lacno
 • stroje a zariadenia odpisoval 1, 3, 6 - 10 rokov; budovy 40 r.
 • predával len za hotovosť
 • objednávky získaval na veľkých pracovných cestách
 • plánovanie - polročné - rozpis na jednotlivé dni - operatívny denný plán
 • kalkulácie - veľký význam
 • prijímanie pracovníkov
 • dôkladná lekárska prehliadka
 • psychologické testy
 • zaškolenie v dielni so spomaleným tempom pasu
 • starostlivosť o pracovníkov
 • primerane mzdy
 • podnikové byty - nižšie nájomné
 • závodné stravovanie
 • vlastne obchody - nižšie ceny
 • výchova mládeže - „Baťove školy práce“

Japonský manažment

 • vznik - 70. Roky
 • základ - opiera sa o ľudí:
 1. loajalita k firme - kladný vzťah k firme, firemné záujmy nad osobnými
 2. zmysel pre plnenie povinností - celoživotný pracovný pomer
  nie pre ženy
  pre mužov do 55 r.
  nie pre tých, ktorí menili zamestnanie
 3. prijímanie rozhodnutí - ringi systém (od najnižšej vrstvy v podniku) - prijímanie rozhodnutí je dlhé, realizácia je rýchla

„Ázijské tigre“ - Taiwan, Hongkong, Singapur, Juž. Kórea

Prenikanie japonského manažmentu do Európy a Ameriky je pomalé, pretože je budovaný na silnom historickom a kultúrno-sociálnom zázemí.

Funkcie manažmentu

 1. Základná - určuje charakter organizácie - výrobná, obchodná, poradenská, vzdelávacia, dopravná, ...
 2. Odvodene funkcie - predstavujú tie činnosti, bez ktorých by sa základná funkcia nemohla plniť - technická, marketingová, personálna, investičná, ...
 3. Hospodárska - zisk
 4. Sociálna - starostlivosť o pracovníkov
 5. Ekologická - ochrana životného prostredia
 6. Manažment
  má zladiť súčinnosť všetkých funkcii podniku
  súhrn vzájomné súvisiacich funkcii, ktoré tvoria jeden celok, všetky sú vzájomne späté, úzko súvisia, doplňujú sa a prekrývajú
 7. Riadiaca - relatívne oddelená časť pracovnej činnosti v riadení, ktorá ma svoju špecifickú úlohu

Fayol - 5 funkcii riadenia:

 1. plánovanie
 2. organizovanie
 3. vedenie ľudí
 4. regulovanie
 5. kontrola

Plánovanie
Strategické (dlhodobé) plány

 • formulujú ciele organizácie a rámcové postupy - ako ich dosiahnuť
 • odpovedajú na otázku kam smeruje firma (budúcnosť firmy)
 • vypracúva ho vrcholové vedenie firmy - top manažment
 • vychádzajú:
 • orientácia na zákazníka
 • pozorovanie, hodnotenie konkurencie
 • analýza slabých a silných stránok

ciele

 • zvýšiť podiel na trhu
 • inovácia výrobného programu
 • zlepšenie pracovných podmienok
 • zvýšiť produktivitu prace
 • zvýšiť kvalitu (tým aj konkurencieschopnost) výrobku
 • modernizácia technológie

Strednodobý (business) plán

 • ciele podniku (tržby, obrat, zisk, náklady, ...)
 • pracovnici, ich počet, štruktúra
 • manažment
 • marketingové stratégie
 • rizika
 • financovanie - analýza, predpoklady do budúcnosti
 • silne a slabé stránky

Krátkodobé (taktické) plány - na 1 rok - podrobne, podľa jednotlivých činností
Operatívne plány

 • rozpis krátkodobého plánu na jednotlivé vnútropodnikové útvary - závody, prevádzky, dielne a na kratšie časové obdobia - 1/4 rok, mesiac, dekáda, deň, smena

Organizovanie
organon - poriadok, disciplína
= usmerňovanie, usporiadanie jednotlivých činností podniku do určitého organizovaného celku
organizovať

 • prvky organizácie = podnikové útvary
 • vzťahy medzi prvkami = hierarchické vzťahy
 • typ organizácie
 • centralizácia a decentralizácia
 • oživenie organizácie

Riadené útvary

 1. Dielňa - najnižšia organizačná jednotka, v ktorej prebieha časť výrobného procesu; vedie ju majster
 2. Prevádzka - súhrn dielni; vedie ju vedúci prevádzky
 3. Závod - špecializuje sa na určitý výrobok (divízia - viac samostatnosti, väčšia právomoc, zodpovednosť ako závod)
 4. Podnik

Tvorba organizačnej štruktúry

 • vymedzenie prvkov organizácie a definovanie vzťahov medzi nimi
 • ide o riešenie 2 otázok
 1. organizačná diferenciácia - jednotlivé čiastkové činností, úlohy, sa prideľujú nižším organizačným útvarom s vymedzenou zodpovednosťou
  a) vertikálna diferenciácia = stupne riadenia; vzťahy nadriadenosti a podriadenosti
  b) horizontálna diferenciácia = rozpätie riadenia; počet útvarov na jednom stupni riadenia
 2. organizačná integrácia - zhrnovanie, spájanie útvarov v zaujme splnenia cieľov podniku
  Výsledkom organizačnej diferenciácie a integrácie sú pyramídové organizačné štruktúry

štíhla (úzka) plochá (široká)
organizačná organizačná
štruktúra

Úzke OŠ

 • viac stupňov riadenia a malé rozpätie riadenia

výhody:

 • deľba prace (väčšia)
 • lepšie riadenie (menej podriadených)
 • bezprostrednejšie vzťahy medzi podnikovými strediskami

nevýhody:

 • veľký riadiaci aparát = vysoké mzdové náklady
 • zdĺhavý informačný systém
 • prevláda písomná komunikácia
 • príliš detailne riadenie - vedúci zasahuje do prace podriadených

Široké OŠ

 • menej stupňov riadenia a väčšie rozpätie riadenia

nevýhody:

 • vzťahy sú formálnejšie
 • menšia deľba prace
 • ak sa prekročí určitá hranica poctu podriadených, vedúci nie je schopný účinné riadiť

výhody:

 • menší riadiaci aparát
 • kratší informačný tok
 • deleguje sa právomoc, zodpovednosť za podriadených
 • zvýšenie pracovnej motivácie

Typy OŠ

 1. klasické
  líniová OS
  funkčná OS
  líniovo - štábna
 2. moderné (cieľovo - programovane)

Líniová OS

 • najstaršia a najjednoduchšia
 • malé podniky

Výhody

 • 1 zodpovedný vedúci = jednoznačnosť riadenia

Nevýhody

 • pri zväčšovaní podniku to jeden vedúci nemôže zvládnuť

Funkčná OS

 • Taylor

výhody:

 • každý z riadiacich pracovníkov je špecializovaný = špecializácia prace = vyššia odbornosť riadenia
 • priame vzťahy medzi nadriadenými a podriadenými

nevýhody:

 • porušenie zásady jednotného riadenia

Lineárno - štábna OS

štáb

Základom je líniová štruktúra, odbornosť riadenia sa zabezpečuje vytvorením štábu. Štábne útvary nemajú rozhodovaciu právomoc, vypracovávajú len podklady pre líniového vedúceho. Rozhodnutie môže vydať len líniový vedúci. Štábne útvary sa vytvárajú na všetkých stupňoch riadenia.

Moderné OŠ

 • na riešenie konkrétnej úlohy sa vyčlení určitá skupina pracovníkov (pracovný tím), po vyriešení úlohy sa tím rozpadne a pracovnici sa zaradia do pôvodného útvaru.

Delegovanie kompetencii
delegovať = previesť kompetencie na nižšie organizačné jednotky

deleguje sa:

 • úlohy (povinnosti)
 • zodpovednosť
 • rozhodovacia právomoc

2 typy OŠ - podľa miery delegovania

 1. centralizovaná OŠ - centrum rozhoduje o všetkom = autoritatívne riadenie
 2. decentralizovaná OŠ - chaos

Centralizácia

 • výhody

- jednotne riadenie, predpisy, príkazy

 • nevýhody
 • potláča sa iniciatíva, samostatnosť, motivácia
 • zdĺhavý prenos informácii
 • prevláda písomný styk
 • činnosti
 • personalistika
 • odbyt
 • zásobovanie
 • kontrola
 • financovanie

Decentralizácia
- výhody

 • vyššia motivácia
 • kvalifikovanejšie rozhodovanie
 • nevýhody
 • nejednotnosť v riadení
 • činnosti
 • skladovanie
 • odbyt (ak je viac druhov)
 • účtovníctvo

Problémy delegovania

 • vedúci
 • boja sa delegovať
 • nekomplexne delegovanie
 • podriadení
 • boja sa zobrať na seba zodpovednosť

Riadiaci aparát a organy podniku

Riadiaci aparát Organy podniku

 • výkonný manažment - vyplývajú z vlastníckych vzťahov
 • rozsah - veľkosť, sortiment, - právna forma podnikania - upravuje OZ
  predmet podnikania, územné
  rozdelenie

A. s. - valne zhromaždenie
- predstavenstvo
- dozorná rada

S. r. o. - valne zhromaždenie
- konatelia

K. s. - komplementári

V. o. s. - spoločníci

Š. p. - vedenie
- dozorná rada

Družstvo - členská schôdza
- predstavenstvo
kontrolná komisia


Regulovanie

 • hlavným poslaním je zabezpečovať plynulý chod riadiacich procesov
 • zamerane na odstraňovanie odchýlok od plánu

VSTUPY RIADENY PROCES VYSTUPY


REGULATOR


Vo výrobe funkciu regulátora plní dispečing.
Dispečingové služby sú na všetkých stupňoch riadenia a sú napojene na centrálny dispečing podniku.


Vedenie ľudí

 • bezprostredne pôsobenie riadiaceho pracovníka na podriadených, ktorým chce dosiahnuť žiadúce pracovne správaniePôsobenie

 1. priame usmerňovanie - príkazy, prideľované úlohy
 2. nepriame usmerňovanie - vytváranie vhodných podmienok (stimuly)
 3. osobným príkladom - vlastnosti, správanie

Vedúci

 • psychológia - veda o psychike človeka
 • sociológia - vzťahy medzi ľuďmi

Psychológia

 • osobnosť - súhrn fyzických a duševných vlastnosti, usporiadaných do jedinečného, neopakovateľného celku
 • vlastnosti
 • vrodene
 • získané
 • výchovou
 • vzdelávaním
 1. Čo môže?
  = schopnosti (vedomostne, zručnosti, vlohy)
 2. Čo chce?
  = motivácia (potreby, záujmy, návyky, ideály)
 3. Aký je?
  = vlastnosti (temperament, postoje, charakter)

Štýly vedenia

 • forma pracovného vzťahu medzi vedúcim a podriadeným
 • podľa spôsobu rozhodovania
 1. autoritatívny - nadriadený rozhoduje o všetkom a svoje rozhodnutia presadzuje príkazmi, nariadeniami
 2. demokraticky - vedúci sa radi s podriadenými, rozhoduje kolektív a vedúci pôsobí v úlohe koordinátora
 3. participatívny - aktívna účasť podriadených na riadení a rozhodovaní v rámci svojich kompetencii
 4. liberálny - vedúci je mäkký, ma nízku autoritu, rozhodovanie ponecháva na podriadených
 • podľa zamerania vedúceho pracovníka
  a) na ľudí
  b) na úlohy

na
ľudí

1;1 = prežiť
1;9 = „konanie v rukavičkách“
9;1 = „vyrábať za ľudovú cenu“
9;9 = „vysoký štandard“

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 na úlohyKontrola - funkcia riadenia zameraná na hodnotenie javov, ktoré v riadenom objekte nastali, prebiehajú alebo už prebehli

Fázy kontrolného procesu

 1. zistenie skutočného stavu
 2. porovnanie zo stavom žiadaným, vyčíslenie odchýlok, hľadanie príčiny
 3. návrh opatrení

Subjekty

 • špeciálne kontrolne útvary - vstupná aj výstupná kontrola
 • vedúci pracovnici
 • každý pracovník samostatne
 • vonkajšie kontrolne organy - daňovníci, protimonopolný úrad, hygienici, slovenská obchodná inšpekcia

Druhy

 1. pôvod
  a) vonkajšia
  b) vnútorná
 2. rozsah
  a) komplexná
  b) čiastková
 3. čas
  a) predbežná
  b) priebežná
  c) následná
 4. miesto
  a) priama - priamo na mieste
  b) nepriama - prostredníctvom dokladov
 5. podľa toho, čo sa kontroluje
  a) rozpočtová - peňažná, finančná
  b) fyzická - v merných jednotkách
 6. pravidelnosť
  a) pravidelná
  b) nepravidelná

Problémy

 • formálna kontrola
 • nadmerná kontrola
 • bez kontroly
 • nepravdivé informácie
 • správnosť kritérií
 
Podobné referáty
Manažment SOŠ 2.9556 7670 slov
Manažment SOŠ 2.9271 2216 slov
Manažment SOŠ 3.0045 3484 slov
Manažment SOŠ 2.9742 2121 slov
Manažment 2.9840 2046 slov
Manažment 2.9657 1268 slov
Manažment 2.9591 1654 slov
Manažment 2.9473 2012 slov
Manažment SOŠ 2.9785 733 slov
Manažment SOŠ 2.9887 532 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.