referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miroslav
Streda, 29. marca 2023
Finančný trh
Dátum pridania: 08.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 783
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 9m 50s
Pomalé čítanie: 14m 45s
 

Cenné papiere (CP)

 • potvrdenie o majetkových právach majiteľa
 • pohľadávka majiteľa voči vydavateľovi (emitentovi)
 • zákon o CP
 • akcie, obligácie, depozitne certifikáty, vkladové listy, podielové listy, statne pokladničné poukážky, hypotekárne záložné listy, zmenky, šeky, konosamenty, ...

Členenie

 1. druh právneho nároku
  a) majetkové .......................... rizikové
  b) úverové .............................. bezrizikové
 2. forma
  a) listinné - písomný doklad ............ materializované
  b) zaknihované - stredisko CP ......... dematerializované
 3. splatnosť
  a) krátkodobé - do 1 roka ............. peňažný trh
  b) dlhodobé - nad 1 rok ................. kapitalový trh
 4. obchodovateľnost
  a) obchodovateľné
  b) neobchodovateľné
  c) čiastočne obchodovateľné (zamestnanecké akcie)
 5. majiteľ
  a) na meno
  b) na doručiteľa
  c) na rad (zmenka)
 6. vydavateľ
  a) statne
  b) súkromné
  c) verejno - právne
 7. charakter výnosu
  a) so stálym výnosom
  b) s premenlivým výnosom (akcie - dividendy)
  c) bez výnosu (šeky, losy)
 8. obchodovateľné CP
  a) kótované (žiadosť na burzu, podmienky)
  b) nekótované

Úverové CP

 • základ - dlžnícky vzťah
 • vynos - úrok

vydavateľ = emitent - potrebuje zdroje
investor - ma volne zdroje - chce vyssi vynos ako úrok v banke

Štátne pokladničné poukážky

 • emitent = štát
 • vydané na krytie nesúladu medzi príjmami a výdavkami ŠR
 • kupujúci = banky
 • splatnosť - 3, 6, 9, 1

Depozitné certifikáty

 • emitent = banky
 • kupujúci = obyvateľstvo, banky, firmy

Vkladové listy

 • emitent = slovenská sporiteľňa
 • kupujúci = obyvateľstvo
 • nominálna hodnota - 5 000,-- , 10 000,-- , 20 000,--
 • úrok je narastajúci

Obligácie

 • emitent = podniky, banky, obce, štát
 • kupujúci = podniky, banky, obyvateľstvo
 • splatnosť - 5 rokov
 • vynos = úrok + podiel na zisku

Zmenka

 • CP, ktorý majiteľovi poskytuje pravo požadovať zaplatenie sumy uvedenej na zmenke v určenej lehote
 • druhy

a) vlastná = záväzok vystavitela zaplatiť
b) cudzia = príkaz inej osobe zaplatiť

 1. na vlastný rad
 2. na cudzí rad

Hypotekárne záložné listy
hypotekárny uver = záložné pravo na nehnuteľnosť
= 60 % hodnoty nehnuteľnosti

Banka
hyp. úver hyp. zál. listy

Firma Investori

Majetkové CP

 • osvedčujú podiel na majetku
 • vynos = podiel na zisku

Akcia (účastina)

 • CP, ktorý zabezpečuje majiteľovi pravo podieľať sa na zisku (dividenda), riadení (valne zhromaždenie) a likvidačnom zostatku spoločnosti
 • vynos - dividenda
  - zisk z rastúceho kurzu akcii (pri predaji)
 • zamestnanecké - predáva a. s. svojim zamestnancom za cenu nizsiu ako je nominálna hodnota
 • prioritne - prednosť pri výplate dividendy (nemajú hlasovacie pravo)
 • kmeňové - bežné sa s nimi obchoduje na kapitalovom trhu

Účasť (podiel)

 • vydáva s. r. o. na zvýšenie ZI
 • pravo majiteľa podieľať sa na zisku a likvidačnom zostatku spoločnosti

Podielové listy

 • vydávajú investičné spoločnosti
 • forma kolektívneho investovania
 • výhoda = rozloženie rizík

Finančný trh

 • miesto, kde sa stretáva dopyt a ponuka po peňažnom kapitály, CP, devízach
 • trh, na ktorom finančný sprostredkovatelia prostredníctvom finančných nástrojov zabezpečujú pohyb krátkodobého, strednodobého, dlhodobého kapitálu medzi EKO subjektami v národnom a medzinárodnom meradle

Finančné nástroje = CP

Funkcie

 1. akumulačná - sústredenie dočasné voľných finančných zdrojov
 2. alokacna - umiestnenie finančných zdrojov
 3. prerozdelovacia - banky podporujú len prosperujúce a perspektívne podniky
 4. selekčná - vyradenie neefektívnych podnikov - tým, že im neposkytne prostriedky

Podmienky

 • motivácia individuálneho sporenia a jeho stimulácia
 • možnosť investovania dočasné voľných prostriedkov
 • inštitúcie - burzy, investičné spoločnosti, fondy

Členenie

 1. predmet obchodu
  a) peňažný
  b) kapitalový
  c) devízový
  d) s drahými kovmi
  e) poistný
 2. nástroje
  a) úverový
  b) s CP
  c) devízový
 3. inštitúcie
  a) bankový
  b) medzipodnikovy
  c) burzový

Peňažný trh - trh, na ktorom sa obchoduje s krátkodobými finančnými nástrojmi (splatnými do 1 roka)

 • poskytovanie krátkodobých úverov
 • obchod s krátkodobými CP

Nástroje - zmenky, statne pokladničné poukážky, depozitne certifikáty

Subjekty - banky, podniky, obyvateľstvo, štát

Podniky - potrebujú získať zdroje na zabezpečenie bežných prevádzkových potrieb
Banky - pôžičky od NBS
Štát - vyrovnanie deficitu ŠR

Cena na peňažnom trhu je úrok.

Výška úroku závisí od

 • dopytu a ponuky po peňažnom kapitály
 • menovej politiky NBS, ktorá udáva diskontný úrok

Nominálna úroková miera = % vyjadrenie výšky úroku
Reálna úroková miera = nominálna úroková miera - % inflácie

Základné inštitúcie

 • podniky
 • banky

Kapitálový trh

 • stretáva sa tu ponuka a dopyt o strednodobom a dlhodobom kapitály
 • poskytovanie strednodobých a dlhodobých úverov
 • obchod s dlhodobými CP

Nástroje - akcie, obligácie, hypotekárne záložné listy

Subjekty

 • emitent - vydavateľ CP
 • investor - podniky, domácnosti, banky, investičné spoločnosti
 • sprostredkovateľ - burzy, banky, investičné spoločnosti a fondy

Členenie:

 1. primárny - prvý predaj CP - trh nových CP
 2. sekundárny - ďalší predaj CP - trh starých CP

a) neorganizovaný = priamy
b) organizovaný = burzový, mimoburzový

Devízový trh - miesto, kde sa stretáva dopyt a ponuka po devízach (cudzej mene)

Devízy - peňažné prostriedky znejúce na cudziu menu a v cudzine splatné (šek, zmenka, akreditív)
Valuty - cudzie bankovky a mince

Subjekty
VO trh s devízami - banky, štát, podniky
MO trh s devízami - obyvateľstvo
Cena = menový kurz (NBS denne zverejňuje v kurzovom lístku)

Menový kurz

 • dopyt a ponuka
 • politická situácia
 • inflácia
 • colná politika štátu
 • platobná bilancia

Zmeny kurzu

 1. devalvácia = znehodnotenie meny = zdražovanie dovozu - podporuje vývoz, obmedzuje dovoz (1 USD = 27 Sk, ... 1 USD = 32 Sk)
 2. revalvácia = zhodnotenie meny = zdražuje vývoz - podporuje dovoz, obmedzuje vývoz

Trh drahých kovov

 • zlato, striebro, platina
 • Londýn, New York, Frankfurt, Bejrút, Tokyo, ...

Poistný trh

 • trh poistenia a zaistenia
 • stretáva sa tu dopyt a ponuka po poistnej ochrane, cenou je poistné

Burza

 • vrcholná inštitúcia finančného trhu
 • miesto, kde sa podľa stanovených pravidiel a zvyklostí obchoduje s CP a tovarom
 • členenie:
  a) peňažné
  b) komoditné = tovarové
  c) ostatné

Peňažné burzy - druh obchodu:

 1. Burzy CP - okamžité, promptné, spotové obchody
  dohoda - dnes
  dodávka a úhrada CP - okamžite
  pre obe strany - povinnosť
 2. Termínované finančné burzy - obchody do budúcnosti
  dohoda - dnes
  dodávka a úhrada CP - v konkrétnej budúcnosti (presný dátum, termín)
  pre obe strany - povinnosť
 3. Opčné burzy - obchod s opciami
  dohoda - dnes
  dodávka a úhrada CP - expiračný deň (presný dátum)
  pre jednu stranu - právo rozhodnúť, či chce obchod realizovať alebo nie. Za toto právo platí druhej strane prémiu

Zákon o burze CP - burza = p. o., oprávnená uskutočňovať na určitom mieste a v určenom čase prostredníctvom oprávnených osôb dopyt a ponuku CP
= musí mať stanovenú vnútornú organizáciu, podmienky obchodovania, okruh osôb, ktoré môžu obchodovať, systém stanovenia kurzov a ich zverejňovanie a obchodné hodiny

Členovia

 • Fond národného majetku, Národná banka Slovenska
 • banky
 • „obchodník s CP“

Členenie

 1. podľa významu
  a) národné
  b) medzinárodné
 2. podľa organizácie
  a) burzy založené štátom
  b) súkromné
 3. podľa spôsobu uskutočňovania obchodov
  a) úplne automatizované
  b) čiastočne automatizované
  c) mechanizované = parket burzy

Burzové špekulácie
a) na vzostup kurzu (nákup za súčasný kurz, predpokladaný rast kurzu, predajom dosiahnutie zisku) ..........BÝK
b) na pokles kurzu (predaj za súčasný kurz, predpokladaný pokles kurzu, lacnejší nákup) .......... MEDVEĎ

Burza CP Bratislava, a. s.

 • jediná peňažná burza v SR
 • založená r. 1991, otvorila parket 6. 4. 1993
 • členský princíp (len členovia - FNM, NBS, banky)
 • vstupný poplatok
 • ročné členský
 • známi makléri
 • elektronická
 • CP - zaknihované aj listinné - akcie, podielové listy, dlhopisy
 • 3 trhy - hlavný trh s kótovanými CP
  vedľajší trh s kótovanými CP
  trh s nekótovanými CP
 • občan rozhoduje nepriamo - prostredníctvom člena burzy
 • vydáva „Prospekt emitenta“ alebo „Investičná správa“

RM Systém Slovakia

 • mimoburzový obchod
 • priamo občania

Zákazník

 • občan, ktorý sa zúčastnil kupónovej privatizácie a má svoje registračné číslo
 • občan, ktorý sa nezúčastnil kupónovej privatizácie, ale musí sa dať zaregistrovať

Obchodný list - tlačivo: pokyny pre kúpu a predaj:
a) základné - registračné číslo zákazníka, „ISIN“ - aké akcie, množstvo
b) špeciálne - limitná cena (K - max cena, P - min cena), VAN (chcem predať všetko alebo nič), PPN (platí pokiaľ nezruším)

P - overenie vlastníctva CP - stredisko CP
K - „predpokladaná validácia“ - zložiť peňažnú čiastku na „jumbo účet“ v Slovenskej sporiteľni (v hotovosti alebo prevodom z účtu)

Postup:

 1. RMS vyhlási cenové prístupné pásmo pre CP (max - min)
 2. Zosumarizovanie dopytu a ponuky
 3. Výpočet aukčnej ceny
 4. Ak sa aukčná cena nachádza v prístupnom pásme, obchod sa uzatvorí
 5. Majetkové vyrovnanie - preregistrovanie v Stredisku CP = zmena vlastníka, peňažné vysporiadanie
 6. Vyhlásenie prípustného pásma pre ďalšie kolo

Investovanie CP

 • individuálne
 • kolektívne - investičné spoločnosti, investičné fondy

Cieľ kolektívneho investovania

 • zhodnotenie finančných prostriedkov - max výnos
 • rozloženie rizík - investovanie do viacerých druhov CP
 • kúpou CP umožnenie získať finančné zdroje bankám a firmám
 • zvýšenie obratu sekundárneho trhu na burze

Investičná spoločnosť

 • a. s. alebo s. r. o.
 • po splatení ZI (do 1 roka) vytvára podielový fond - vydáva podielové listy
 • PODIELOVÝ LIST - zabezpečuje majiteľovi podiel na zisku, ktorý podielový fond vyprodukuje

PODIELOVÝ FOND
a) otvorený - nie je limitovaný počet vydávaných podielových listov a podielnik má právo na spätný predaj podielových listov investičnej spoločnosti, ktorá je povinná tieto podielové listy kúpiť
b) uzatvorený - počet vydávaných podielových listov alebo doba ich predaja sú obmedzené a podielnik nemá nárok na spätný predaj podielového listu investičnej spoločnosti

 • získané prostriedky -nákup CP, účet v banke
 • podielový fond nie je p. o. - nemá právnu subjektivitu, zastupuje ho IS

Investičný fond

 • a. s.
 • vydáva akcie rovnakej nominálnej hodnoty
 • získané prostriedky - nákup CP, účet v banke, tichý spoločník, nákup nehnuteľností
 • samosprávny
 • na základe zmluvy ho spravuje nejaká IS

Oceňovanie investícií na kapitálovom trhu

Pri rozhodovaní, do ktorého druhu CP investovať, rozhoduje:

 • výnos, miera výnosu
 • riziko
 • čas
 • likvidnosť

Výnos

 • všetky príjmy plynúce z investície do CP
 • napr. akcia - kapitálový výnos - rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou
  - dividendový výnos

Miera výnosu
= rendita = výnos / investovaný kapitál

Výnosnosť = hrubý výnos:
akcie
komunálne a podnikové obligácie
depozitné certifikáty bánk
štátne dlhopisy


Čistý výnos:
= hrubý výnos - prevádzkové náklady

Čas

 • výnosy sú vyplácané v budúcnosti - inflácia

Riziko

 • možná odchýlka od predpokladaných výnosov

akcie
obligácie
depozitné certifikáty
štátne dlhopisy

Likvidnosť

 • rýchlosť premeny CP na peniaze bez väčších strát

Finančný majetok

 • dôležitá časť majetku podnikateľského subjektu
 • existenciu vyvolal prechod na trhovú ekonomiku


a) dlhodobý (finančné investície)
b) krátkodobý

Finančné investície

 • CP
 • pôžičky podnikom> 1 rok
 • ostatný - v držbe> 1 rok

Účtovanie:
napr. AKCIE
1. UCT jednotka si obstaráva akcie a vklady v iných podnikateľských subjektoch a môže získať vplyv: rozhodujúci> 50 %
podstatný> 20 %
menšinový

 
Podobné referáty
Finančný trh SOŠ 2.9689 963 slov
Finančný trh SOŠ 2.9399 2216 slov
Finančný trh SOŠ 2.9544 948 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.