referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Piatok, 3. decembra 2021
Finančné hospodárenie podniku
Dátum pridania: 08.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 457
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 7m 50s
Pomalé čítanie: 11m 45s
 

Finančné hospodárenie - podnikateľská činnosť, ktorú podnik uskutočňuje má 2 stránky:
a) vecná - obstaranie výrobných faktorov, výroba a odbyt
b) finančná = hodnotová - spojená s pohybom peňazí

Peňažné vzťahy:

 1. rozpočtové
  centralizovaný finančný zdroj
  rozdeľujú sa nenávratným spôsobom
 2. bankové
  centralizovaný finančný zdroj = sústredenie vkladov
  rozdeľujú sa návratným spôsobom (splátky úveru, ...)
 3. poisťovacie
  centralizovaný finančný zdroj (poistné)
  rozdeľovanie prebieha podmienene návratným spôsobom (poistná udalosť)
 4. podnikové
  decentralizovaný finančný zdroj
  rozdeľovanie kombinovaným spôsobom

Podnikové financie

 • peňažné vzťahy, do ktorých podnik vstupuje pri získavaní finančných zdrojov, pri ich vkladaní do jednotlivých zložiek majetku a pri rozdeľovaní hospodárskeho výsledku
 •  sledujú a organizujú pohyb peňazí, kapitálu a majetku podniku

Aktíva Súvaha k ... Pasíva

Investičný majetok Vlastné zdroje
a) hmotný a) základné imanie
b) nehmotný b) rezervy
c) finančné investície c) zisk bežného obdobia

Obratový (obežný) majetok d) nerozdelený zisk minulých období
a) zásoby Cudzie zdroje
b) pohľadávky a) úvery
c) peniaze b) záväzky

Investovanie - použitie finančných Financovanie - získavanie finančných
zdrojov zdrojov

Úlohy finančného hospodárstva

 1. získavanie finančných zdrojov = financovanie
 2. premena finančných zdrojov na majetok = investovanie
 3. rozdeľovanie finančných výsledkov

Získavanie finančných zdrojov

Členenie zdrojov

 • externé - úvery, dotácie, ZI
  interné - zisk, odpisy
 • vlastné - ZI, zisk
  cudzie - úvery, záväzky

finančná (kapitálová) štruktúra:

vlastný kapitál / celkový kapitál * 100 cudzí kapitál / celkový kapitál * 100

100 %

Pomer (cudzie : vlastné) závisí:

 • predmet podnikateľskej činnosti
 • náklady na získanie kapitálu
 • dôležitý ukazovateľ pre poskytovanie úverov (úvery sa poskytujú, keď má podnik max 50 % cudzích zdrojov)

c) trvale k dispozícii - ZI, zisk
dlhodobé finančné zdroje
krátkodobé finančné zdroje
d) priame
nepriame - cez finančných sprostredkovateľov (banky, investičné spoločnosti, ...)

Definancovanie
= zníženie pasív, finančných zdrojov

 • strata - zníženie ZI
 • obmedzovanie podnikateľskej činnosti - odčerpanie zdrojov spoločníkmi

Investovanie
Investovať získané zdroje: KDE?
a) hmotný investičný majetok
b) nehmotný investičný majetok
c) materiál
d) cenné papiere
e) účet v banke

Deinvestovanie - zníženie objemu majetku

Pohyb peňazí

 • podnik pri svojej činnosti prijíma a vydáva peniaze, to znamená, že má peňažné príjmy a výdavky
 • príjmy a výdavky vznikajú:

a) pri získavaní finančných zdrojov
b) pri zabezpečovaní priebehu transformačného procesu
c) pri rozdeľovaní finančného (hospodárskeho) výsledku

Finančná analýza (rozbor)
Prechod na trhovú ekonomiku mení úlohu podnikového rozboru z pozície pasívneho registrátora toho, čo sa udialo a už sa nemôže zmeniť, na aktívneho ovplyvňovateľa a súčasť riadiaceho procesu (zdroj informácií pre riadenie podniku).

Obsah

 • rozbor finančnej situácie podniku
 • rozbor tržieb
 • rozbor zisku a rentability
 • výrobkový rozbor
 • rozbor postavenia podniku na trhu

Pracovný postup

 1. sústredenie informačných zdrojov (súvaha, 710, rozpočty, vnútropodnikové účtovníctvo)
 2. voľba ukazovateľa a jeho výpočet
 3. porovnanie výsledkov s výsledkami dosiahnutými v predchádzajúcom období s priemerným výsledkom v danom odvetví
 4. slovné informácie - odporúčania pre manažment, zostavenie finančného plánu

Účel finančnej analýzy

 • skúma vzťahy medzi dosiahnutým ziskom a objemom použitého majetku na jeho dosiahnutie
 • vyčíslenie kladných a záporných vplyvov na zisk a zhodnotenie ich dôsledkov
 • o výsledky sa zaujíma:
 • podnikateľ - rozhoduje o umiestnení majetku a riadení
 • veriteľ - skúma zabezpečenosť návratnosti úverov
 • štát - prostredníctvom daňových úradov sa zaujíma o výšku daní

Finančná situácia podniku

 • vzťah medzi zdrojmi a potrebami kapitálu
 • vytvárajú ju aktíva a pasíva podniku
 • ovplyvňujú ju činitele:


a) vonkajšie

 • výška daní
 • úverová a úroková politika
 • platobná schopnosť obchodných partnerov
 • úroveň cien

b) vnútorné

 • úroveň riadenia
 • produktivita práce
 • rentabilita
 • náročnosť investičnej činnosti
 • organizácia zásobovania a odbytu

Ukazovatele finančnej analýzy

 • ziskovosť (rentabilita)
 • aktivita
 • finančná stabilita
 • likvidita

Ukazovatele ziskovosti

účtovný zisk
Ziskovosť = * 100
vložené zdroje

Koľko Sk zisku nám priniesla Sk 1,-- vložených zdrojov


účtovný zisk + daň z príjmov + platené úroky
Celková ziskovosť = * 100
celkové zdroje


hospodársky výsledok po zdanení
Ziskovosť vlastných zdrojov = * 100
vlastné zdroje

hospodársky výsledok po zdanení
Ziskovosť cudzích zdrojov = * 100
cudzie zdroje


účtovný zisk
Čistý prevádzkový prebytok = * 100
tržby


Ukazovatele likvidity

obežné aktíva bez zásob + obchodovateľné CP
Bežná likvidita =
krátkodobé záväzky

Ak hodnota ukazovateľa rastie, tak v ďalšom období sa platobná schopnosť zlepší, ak klesá, nastáva zhoršenie platobnej schopnosti podniku.


pohotové platobné prostriedky
Okamžitá likvidita =
záväzky s okamžitou splatnosťou

Hodnota ukazovateľa v optimálnej hranici je 0,9 - 1,1.


Obežné aktíva spolu
Celková likvidita =
krátkodobé záväzky

Hodnota sa má pohybovať od 1,5 - 2,5. Ak je hodnota ukazovateľa nižšia ako 1, podnik nemá zdroje na úhradu splatných záväzkov


Zadĺženosť

cudzie zdroje
=
úhrn pasív

Ukazovatele aktivity

tržby
Obrátka úhrnných aktív =
úhrn aktív

Koľko majetku podnik potrebuje na dosiahnutie 1 koruny tržieb


tržby
Obrátka stálych aktív =
stále aktíva

Koľko stálych aktív potrebuje podnik na dosiahnutie Sk 1,- tržieb


počet dní v analyzovanom období * priemerný stav zásob
Doba obratu v dňoch =
tržby

Počet dní od nákupu zásob až po zmenu na peňažnú formu

tržby
Obrátka zásob =
priemerný stav zásob

Koľko zásob podnik potrebuje na dosiahnutie Sk 1,- tržieb

priemerný stav pohľadávok
Doba obratu pohľadávok =
tržby : 365

Koľko dní používali naši odberatelia náš majetok bezplatne

tržby
Obrat peňazí =
peňažné prostriedky


Finančné plánovanie
Plánovanie je súčasťou riadenia = vytyčovanie cieľov do budúcnosti. Výsledkom plánovania je plán.

PLÁN

 • 3 časti:
 • ciele - musia byť vymedzené:
 • vecne
 • časovo
 • musia byť merateľné
 • prostriedky na ich dosiahnutie
 • finančné
 • materiálové
 • pracovné
 • cesty a spôsoby dosiahnutia cieľov

Členenie plánov:

 1. čas
  a) dlhodobé (5 - 10 rokov)
  b) strednodobé, podnikateľské, business plány (2 - 5 rokov)
  c) krátkodobé (1 rok)
  d) operatívne (obdobie kratšie ako 1 rok)
 2. úroveň riadenia
  a) plán podniku
  b) plán divízie (závodu)
  c) plán prevádzky
  d) plán dielne
 3. obsah
  a) marketingový
  b) výroby
  c) zásobovania
  d) investičnej výstavby
  e) ľudských zdrojov
  f) výskumu a vývoja
  g) finančný

Finančný plán

 • dlhodobý alebo krátkodobý
 • periodický - dlhodobý + krátkodobý - ustavičný proces, kolobeh plánovacích, kontrolných a hodnotiacich činností. Každý rok sa aktualizuje.
 • projekčný - špecifické a identifikovateľné projekty, pričom každý z nich má svoj vlastný časový rozmer

Postup tvorby finančného plánu

 1. analýza podniku (silné a slabé stránky podniku)
 2. formulácie cieľov (rentabilita, likvidita, rozvoj, ...)
 3. základná stratégia podniku (obranná, útočná, ...)
 4. dlhodobý finančný plán (finančné výkazy: výkaz ziskov a strát, súvaha, výkaz cash flow a plány finančných výkazov: plán zisku, finančná bilancia, plán cash flow)
 5. krátkodobý finančný plán
 6. realizácia plánu (implementácia)
 7. hodnotenie, kontrola, úprava, zmeny plánu

Obsah finančného plánu

 1. Plán zisku
  plánujeme náklady, výnosy, hospodársky výsledok
  a) vecný prístup - náklady a výnosy podľa druhov
  b) funkčný prístup - náklady podľa činnosti:

  výnosy
  - náklady na predané výrobky

  hrubý zisk
  - OR, SR

  prevádzkový zisk
  +/- ostatné náklady a výnosy

  vytvorený zisk
  - daň

  čistý zisk
 2. plán rozdelenia zisku
 3. finančná bilancia (plánovaná súvaha)
 4. plán cash flow

Metódy zostavovania plánu

 1. globálna metóda - najskôr sa zostavia čiastkové plány, na ich základe sa požiadavky premietnu do finančného plánu
 2. metóda percentuálneho podielu na tržbách - vychádza sa zo súvahy, položky sa rozdelia do 2 skupín:
  položky, ktoré sa menia so zmenou tržieb (hotovosť, pohľadávky, ...)
  položky, ktoré sa pri zmene tržieb nemenia (ZI, finančné investície, ...)
  vypočítame podiel súvahových položiek z tržieb, odhadneme plán tržieb, vypracujeme finančnú bilanciu:
  a) 1. Skupina rozdelením podľa vypočítaného podielu
  b) 2. Skupina zostáva nezmenená
 3. regresná metóda - založená na tom, že pri každej položke súvahy sa určí regresná funkcia medzi objemom tržieb a príslušnou položkou, pomocou funkcií sa vypočíta každá súvahová položka
 4. matematické modely
  a) stimulačné modely - umožňujú vypracovať finančný plán vo viacerých variantoch podľa zadaných podkladov
  b) optimalizačné modely - hľadajú najlepšie riešenie pri daných predpokladoch a obmedzeniach

 

 
Podobné referáty
Finančné hospodárenie podniku SOŠ 2.9694 2556 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.