referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ervín
Streda, 21. apríla 2021
Svetové hospodárstvo
Dátum pridania: 08.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 254
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 

Hospodárstvo

 • súhrn všetkých činností hospodárskeho charakteru zameraných na uspokojenie potrieb
 • sústava ktorá hospodári

Národné hospodárstvo

 • sústava hospodárstiev na území určitého štátu

Svetové hospodárstvo

 • všetky národné hospodárstva jednotlivých štátov sveta, ako aj celý systém medzinárodných ekonomických vzťahov vyplývajúcich z medzinárodnej deľby práce a existujúceho svetového trhu

Medzinárodné ekonomické vzťahy

 • súhrn makroekonomických vzťahov a väzieb, z ktorých najdôležitejšiu úlohu zohráva zahraničný obchod, t. j. bezprostredný dovoz a vývoz tovarov, služieb i kapitálu

V oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov, resp. v zahraničnoobchodnej politike, môže určitá krajina uplatňovať 2 základné typy tejto politiky:

 • protekcionársku (ochranársku)
 • liberálnu

Protekcionizmus

 • ochrana domácich výrobcov pred zahraničnou konkurenciou, znamená určité uzatváranie sa ekonomiky pred zahraničím
 • nástroje
 • určovanie dovozných kvót (kontingentov) a dovozných ciel, ktoré zdražujú dovážaný tovar
 • zavádzanie osobitnej dane vo forme dovozných prirážok na vybrané zahraničné tovary
 • štátne podpory, dotácie a daňové úľavy pre domácich výrobcov, čím sa znevýhodňuje dovoz tovarov zo zahraničia
 • zákaz importu určitých tovarov
 • devalvácia vlastnej meny

Liberalizmus

 • odstraňovanie všetkých prekážok pre dovoz zahraničných tovarov
 • politika slobodného obchodu ktorá vytvára podmienky pre využívanie výhod vyplývajúcich zo zapojenia ekonomiky do medzinárodnej deľby práce, t. j. špecializácie a kooperácie v rámci svetového hospodárstva

Medzinárodné ekonomické a finančné organizácie

OSN
= Organizácia Spojených národov

 • vznik - 1945 v New Yorku
 • v súčasnosti má 179 členských štátov

základný cieľ

 • zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti
 • rozvoj priateľských vzťahov medzi národmi
 • podpora medzinárodnej spolupráce v hospodárskej, sociálnej, kultúrnej a humanitnej oblasti

hlavné orgány

 • Valné zhromaždenie
 • Bezpečnostná rada
 • Hospodárska a sociálna rada
 • Poručenská rada
 • Medzinárodný súdny dvor
 • Sekretariát OSN

WTO
= GATT
= Všeobecná dohoda o clách a obchode

 • vznik - 1947 v Ženevve
 • v súčasnosti má asi 100 členov
 • SR je členom od 16. 3. 1993
 • cieľ - pomáhať neobmedzenému rozvoju medzinárodného obchodu
 • hlavná zásada - rovnocennosť partnerov a poskytovanie doložky najvyšších výhod medzi členmi organizácie
 • snaha o odbúranie kvantitatívnych obmedzení vo svetovom obchode a maximálne možné znižovanie colných sadzieb

Medzinárodný menový fond

 • vznik 1994
 • nadregionálna finančná inštitúcia
 • hlavné ciele
 • kontrola politiky menových kurzov členských štátov
 • podpora kurzovej stability
 • poskytovanie jednorázovej pomoci pri zabezpečovaní rovnomerného vývoja platobných bilancií a pri prekonávaní hospodárskych ťažkostí členských štátov j- ide najmä o poskytovanie krátkodobých úverov
 • podpora rozmachu medzinárodného obchodu a prispievanie tak k rozvoju ekonomík

Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj
= Svetová banka

 • vznik - súčasne s MMF
 • cieľ - pomáhať členským štátom MMF pri rozvoji a štrukturálnej prestavbe ekonomík, a to najmä poskytovaním dlhodobých úverov s relatívne nízkou úrokovou sadzbou
 • pridružené organizácie

Medzinárodná asociácia pre rozvoj (IDA) - poskytuje úveru až na 50 rokov, 10-ročný
odklad prvej splátky

Medzinárodná finančná spoločnosť IFC - podpora súkromných investícií
OPEC

 • organizácia krajín vyvážajúcich ropu
 • vznik rok 1960
 • združuje 12 krajín vyvážajúcich ropu - štáty, na ktoré pripadá 85 % svetového vývozu ropy
 • členské štáty: Kuvajt, Irak, Irán, Alžírsko, Ekvádor, Indonézia, Líbya, Nigéria, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Venezuela, Katar

Stupne ekonomickej integrácie

 1. pásmo voľného obchodu - rušenie vzájomných colných taríf a kvót, pričom voči tretím štátom uplatňujú vlastnú colnú politiku
 2.  colná únia - okrem odstránenia vzájomných colných taríf a kvót, uplatňujú členské štáty spoločnú colnú politiku voči tretím štátom
 3. spoločný trh - okrem colnej únie aj voľný pohyb práce a kapitálu
 4. hospodárska únia - okrem spoločného trhu aj spoločný postup v určitých oblastiach hospodárskej politike = jednotná hospodárska politika
 5. úplná ekonomická únia - menová únia a spoločná fiškálna a sociálna politika. Jej vznik predpokladá politickú integráciu a vytvorenie nadnárodných orgánov

Ekonomické integračné zoskupenia v Európe a ich vzťahy
Po druhej svetovej vojne vznikli v Európe tieto makroekonomické integračné zoskupenia:

 1. RVHP
  = Rada vzájomnej hospodárskej pomoci
  vznik - po 2. Svetovej vojne
  zánik - 1991
 2. Európske spoločenstvo uhlia a ocele
  Montánna únia 1951
 3. Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) 1957
 4. Európske spoločenstvo atómovej energie - EURATÓM - 1958 
 5. Európske združenie voľného obchodu (EZVO) - 1959

V roku 1965 sa zjednotili vedúce orgány EHS, Montánnej únie a Euratómu a vytvorili zjednotené integračné zoskupenie s názvom Európske spoločenstvo.

Orgány Európskeho spoločenstva:

 1. Rada ministrov Európskeho spoločenstva
  vrcholný zákonodarný orgán
  skladá sa z ministrov členských štátov podľa toho, o akých otázkach sa rozhoduje (rada ministrov financií, ministrov hospodárstva, poľnohospodárstva, ...)
 2. Európska rada
  orgán, v ktorom sú zastúpení najvyšší predstavitelia (prezidenti alebo predsedovia vlád)
  schádza sa minimálne 2x ročne
  úlohou je prijímať najzásadnejšie rozhodnutia v rozvoji ES
 3. Komisia Európskeho spoločenstva
  výkonný orgán
  členov menujú vlády jednotlivých členských krajín na štvorročné obdobie
 4. Európsky parlament
  volia občania členských krajín priamymi voľbami
  môže odvolávať Komisiu ES, vyjadrovať sa k jej návrhom skôr, než o nich rozhodne Rada ministrov
  schvaľuje rozpočet ES
  nemá zákonodarnú právomoc, ktorá prináleží Rade ministrov
 5. Súdny dvor
  dozerá na to, aby opatrenia prijaté Radou, Komisiou alebo národnými vládami členských krajín neboli v rozpore so zakladajúcimi zmluvami ES

Európska únia

 • vznik 1. 11. 1993 Brusel
 • 15 členských štátov
 • podmienky vstupu

a) politické

 • pluralita, demokracia, politická situácia
 • rešpektovanie občianskych a ľudských práv
 • rešpektovanie práv národných menšín

b) ekonomické

 • miera inflácie v krajine môže byť maximálne o 1,5 % vyššia, ako je priemerná miera troch krajín ES s najnižšou infláciou
 • deficit ŠR nesmie byť vyšší ako 3 % HDP
 • celkový objem verejného dlhu nesmie vyť vyšší ako 60 % HDP
 • nominálna úroková miera pre dlhodobý úver môže byť maximálne o 2 % vyššia, ako je priemer 3 krajín s najnižšou úrokovou mierou
 • v priebehu posledných 2 rokov pred vstupom do EMÚ nesmie byť devalvácia meny v krajine a jej kurz by sa nemal odchyľovať viac ako 2,25 % od stredného kurzu = požiadavka stability meny

Globálne celosvetové problémy spoločnosti

 1. problémy koexistencie :otázky vojny a mieru, odzbrojenie - konverzia,rozvojové krajiny
 2. človek a príroda: ekologické problémy, surovinový energetický problém, využívanie morí a kozmu
 3. človek a spoločnosť: populačná explózia, potravinový problém, demografické problémy, civilizačné choroby, ekonomicko-sociálna spravodlivosť, nezamestnanosť, rozvoj ľudskej osobnosti

Rímsky klub - združenie intelektuálov zaoberajúcich sa rôznymi globálnymi problémami rozvoja ľudskej civilizácie

návrhy na riešenie:

 • stabilita svetovej populácie
 • znižovanie zbrojenie
 • komplexný systém výchovy a vzdelávanie obyvateľstva k pozitívnemu vzťahu k prírode
 • hľadanie, vývoj, konštrukcia a výroba ekologicky prijateľných technológií
 • riešenie nezamestnanosti a výživy obyvateľstva


 
Podobné referáty
Svetové hospodárstvo SOŠ 2.9830 1349 slov
Svetové hospodárstvo SOŠ 2.9549 884 slov
Svetové hospodárstvo SOŠ 2.9789 3049 slov
Svetové hospodárstvo 2.9423 123 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.