referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Pondelok, 4. decembra 2023
Národné Hospodárstvo
Dátum pridania: 06.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Teomo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 029
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.89 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
- je to historicky vytvorený komplex jednotlivých oblastí ekonomických činností v určitej krajine. Národným hospodárstvom rozumieme súhrn všetkých individuálnych hospodárstiev bez ohľadu na formu podnikania alebo formu vlastníctva. Jedná sa o národnú ekonomiku.

Svetové hospodárstvo je súhrn národných hospodárstiev na svete. Jeho súčasťou je systém medzinárodných ekonomických vzťahov, ktorý je založený na medzinárodnej deľbe práce.

Ekonomická integrácia je proces zbližovania a spájania ekonomík do väčších celkov na základe spoločných cieľov.

Štruktúra národného hospodárstva

1.Odvetvová štruktúra
Odvetvie tvoria podniky s rovnakým alebo príbuzným zameraním. Rozlišujeme:
§Výrobné odvetvia – priemysel, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, doprava, výrobné služby)
§Nevýrobné odvetvia – školstvo, zdravotníctvo, kultúra, nevýrobné služby

2.Sektorová štruktúra
Sektor je určitá sféra ekonomickej činnosti, ktorá je charakteristická určitým ekonomickým vývojom, tempom vedecko-technického pokroku a rastom produktivity práce.

-primárny sektor
oodvetvia produkujúce základné materiály a suroviny (ťažobný priemysel, poľnohospodárstvo, energetika)
ocharakteristickým znakom je vysoká investičná náročnosť, pomalý rast produktivity práce a relatívne malá ziskovosť

-sekundárny sektor
oodvetvia spracovateľského priemyslu (potravinársky, textilný, odevný, elektrotechnický)
ocharakteristickým znakom je vysoká investičná náročnosť, rýchly rast produktivity práce a vysoký stupeň špecializácie

-terciárny sektor
onajrýchlejšie sa rozvíjajúci sektor
oslužby, obchod, doprava, spoje
ocharakteristickým znakom sú nižšia investičná náročnosť, vysoký rast produktivity práce a zamestnanosti

-kvartálny sektor
opatrí sem časť nevýrobných odvetví, veda, výskum, školstvo
ofinančne náročné činnosti, na ich rozvoji sa podieľa štát a zabezpečuje vysokú zamestnanosť

3.Územná štruktúra
- člení sa na 8 územnosprávnych celkov (krajov) a 79 okresov
Kraje: BA, TT, TN, NR, ZA, BB, KE, PO

4.Členenie podľa klasifikácie produkcie

-záväzné pre všetky krajiny EÚ
-umožňuje zistiť % podiel jednotlivých produkcií na celkovej produkcii SR
-poľnohospodárska produkcia
-priemyselná produkcia
-stavebníctvo
-obchod
-hotelové a reštauračné služby
-doprava a spoje
-peňažníctvo a poisťovníctvo
-služby v oblasti nehnuteľností, počítačov, prenájmu, výskumu
-verejná správa a obrana
-školstvo
-zdravotníctvo
-ostatné verejné, sociálne a iné služby
-najväčší podiel v produkcii NH
-priemyselná produkcia, obchod a poľnohospodárstvo

Sektory ekonomiky
-podniky
-domácnosti
-štát
-zahraničie
- výsledkom kolobehu, ktorý medzi nimi prebieha je výkonnosť NH

Domácnosti – spotrebitelia uspokojujú svoje potreby prostredníctvom trhu spotrebných tovarov a služieb, kde vystupujú ako kupujúci. Na trhu výrobných faktorov vystupujú ako predávajúci. Príjmy, ktoré dostávajú za vlastníctvo výrobných faktorov, rozdelia na nákup spotrebných statkov a služieb a na úspory. Domácnosti na uspokojenie svojich potrieb nakupujú tovary a služby na trhu tovarov a služieb a pre domácnosti sú to výdavky. Peniaze, ktoré neminú na spotrebu, uložia do banky v podobe úspor. Domácnosti môžu mať aj príjmy od štátu v podobe transferových platieb.

Podniky na trhu výrobných faktorov nakupujú od domácností výrobné faktory a domácnostiam platia za využívanie výrobných faktorov mzdu(rentu, úrok) Na trhu výrobných faktorov vystupujú ako kupujúci. Pre podniky platby za využívanie výrobných faktorov sú náklady. Zároveň domácnostiam predávajú spotrebné statky a služby na trhu tovarov a služieb, vystupujú ako predávajúci svojich výrobkov. Predajom výrobkov získavajú tržby za predanú produkciu. Podniky na finančnom trhu umiestňujú úspory, aby ich premenili na investície.

Štát je špecifickým trhovým subjektom. Štát má príjmy od domácností a podnikov v podobe daní. Za tieto príjmy štát kupuje tovary a služby na trhu tovarov a služieb. Domácnostiam vypláca transferové platby a podnikom môže poskytovať dotácie. Príjmy štátu môžu byť vyššie ako výdavky, vtedy má štát pozitívne úspory, s ktorými môže obchodovať na finančnom trhu. Výdavky však môžu byť aj vyššie ako príjmy. Vtedy si musí od podnikov a domácností požičať opäť prostredníctvom finančného trhu.

Zahraničie nakupuje spotrebné statky a služby, ako aj kapitálové statky. Ide o dovoz a vývoz tovarov. Finančný trh zachytáva prílev kapitálu zo zahraničia v podobe zahraničných investícií.


Ukazovatele výkonnosti NH
-hrubý domáci produkt
-hrubý národný produkt
-čistý domáci produkt
-čistý národný produkt
-národný dôchodok

Hrubý domáci produkt

Ukazovateľ ekonomickej vyspelosti príslušného NH
Zahŕňa produkciu všetkých tovarov a služieb vyprodukovaných na území daného štátu


Výdavková (spotrebná) metóda výpočtu HDP

HDP = S + In + Vv + Eč


Príjmová (dôchodková) metóda výpočtu HDP

HDP = M + Úč + R + Z + A + Dn


S – výdavky na osobnú spotrebu domácností
In – hrubé investície
Vv – vlastné výdavky
Eč – export čistý

M – mzdy
Úč – úroky čisté
R – renta z prenájmu pôdy
Z – zisk pred zdanením
A – amortizácia (opotrebenie DM)
Dn – dane nepriame


HDPv = HDPp


Reálny HDP sa vyjadruje v stálych cenách, nezohľadňuje infláciu
Nominálny HDP sa vyjadruje v bežných trhových cenách

REÁLNY HDP = NOMINÁLNY HDP x 100
CENOVÝ DEFLÁTOR


Čisté ekonomické bohatstvo – čistý ekonomický blahobyt

Pri výpočte tohto ukazovateľa sa vychádza z HDP, pričom k nemu treba pripočítať položky zvyšujúce blahobyt a odpočítať položky znižujúce blahobyt.

Položky zvyšujúce blahobyt:
-statky a služby vyprodukované domácnosťami
-produkcie tieňovej ekonomiky (ilegálne aktivity a pololegálne aktivity)
-rast kvality úžitkových vlastností statkov a služieb
-hodnota voľného času

Položky znižujúce blahobyt:
-znečistenie životného prostredia
-ostatné negatívne aktivity
 
Podobné referáty
Národné hospodárstvo GYM 2.9314 1326 slov
Národné hospodárstvo SOŠ 2.9942 782 slov
Národné hospodárstvo SOŠ 2.9874 1200 slov
Národné hospodárstvo SOŠ 2.9554 537 slov
Národné hospodárstvo SOŠ 2.9891 959 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.