referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Streda, 6. decembra 2023
Zahraničný obchod
Dátum pridania: 13.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ewelinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 832
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
Deľba práce

-
je osamostatnenie rozlič. druhov prác, kt. zvyšuje produktivitu práce, je základom pokroku

Medzin. deľba práce

-
je pokrač. spoloč. deľby práce, kt. prekračuje hranice krajín
-každá krajina vyrába také tovary, pre ktoré má najlepšie prepoklady

Vznik a rozvoj MDP

-
 sú spojené s medzinár. obchodom

Medzinár. obchod

-je súhrn všetkých obchodov všetkých krajín sveta
-základom je MDP, v rámci ktorej sa vymieňajú tovary medzi krajinami

Podstata a význam ZO

-predstavuje tú časť obehu tovaru a služieb krajiny, kt. prekračuje hranice krajiny a spája jej národné hospodárstvo so svetovým
-predstavuje obeh tovaru formou vývozu a dovozu
-jednotlivé krajiny majú rôzne vnútorné a vonkajšie podmienky na zapojenie sa do DP

Vnútorné podmienky

-surovinové a pôdne hospodárstvo
-klimatické podmienky
-priemyselný potenciál krajiny
-veľkosť vnútorného trhu a podmienky

Vonkajšie podmienky

-vyspelosť ekonomík susedných krajín, ich vzťah, záujem o hosp. spoluprácu
-geografická poloha

Význam ZO

-zabezpečuje dovoz tých výrobkov, ktoré nie je možné vyrábať vo vlastnej krajine
-krajina sa môže zapojiť do MDP, čo zn. špecializáciu nár. ekonomiky na výrobu takej produkcie, pre ktorú má najvýhodnejšie podmienky
-tým, že sa získavajú poznatky o úrovni tovarov a služieb v zahraničí, môže krajina porovnávať úroveň vlastnej produkcie, čo má vplyv na výrobu a rozšírenie sortimentu

Nevýhody ZO

-nevýhody môže mať vtedy, ak je závislá od trhu v určitej oblasti

Formy ZO

Podľa smeru tovaru:

-exportný (vývozný)
-importný (dovozný)
-tranzitný (iba prechádza krajinou)

Podľa org. predaja:

-priamy (výrobca exportuje bez domáceho vývozcu, priamo odoberá tov.)
-nepriamy (keď sa do exportu a importu zapojí sprostredkovateľská firma)

V praxi sa priamy alebo nepriamy ZO môže uskutočniť rôznymi formami:

-môžu ho uskutočňovať distribučné systémy samotného výrobcu
-samostatný obch. zástupcovia, kt. pracujú v mene a v prospech podniku
-môžu ho uskut. komisionári, kt. predávajú vo svojom mene na cudzí účel
-samostatné obchodné podniky

Obchodná a platobná bilancia

-cieľom ZO-politiky každej krajiny je udržanie stabilných a rovnovážnych vzťahov s ost. krajinymi
-zahraničné styky prebiehajú v podobe materiálnej výmeny tovarov a služieb
-vývoj tovarovo-peňaž. vzťahov sa skúma prostredníctvom pohybu peňazí, eviduje sa v sústave plat. bilancií
-plat. bilancia zahŕňa viacero špecifických bilancií, najvýznamnejšia je obchodná bilancia

Obchodná bilancia

-vyjadruje vzťah medzi celkovou hodnotou vývozu a dovozu za určité obdobie(1r.),
-rozdiel medzi hodnotou vývozu a dovozu sa nazýva saldo obchodnej bilancie
-podľa vzájomného vzťahu dováž. a vyváž. tovaru rozoznávame:

aktívnu bilanciu- hodnota vývozu je vyššia ako dovozu, rozdiel je aktívne saldo
pasívnu bilanciu- hodnota vývozu je nižšia ako dovozu
vyrovnaná bilancia-dovoz sa rovná vývozu, saldo sa rovná nule

Platobná bilancia

-štatistika všetkých platieb, kt. prechádzajú cez hranice štátu
-vyjadruje rozdiel medzi peň. príjmami a peň. výdavkami a stav účtu vzhľadom na ostatné krajiny
-podľa vzájomného vzťahu príjmov a výdavkov rozoznávame:

aktívna bil.- príjmy sú vyššie ako výdavky, ide o prebytok platobnej bilancie
pasívna bil.- príjmy sú nižšie ako výdavky, hovoríme o deficite platobnej bilancie
vyrovnaná bil.- príjmy sa rovnajú výdavkom

-účet platobnej bilancie má 2 časti:

a)účet bežných platieb-zahŕňa hmotný obchod (dov., výv.), nehmotný obchod (slu.), prevod platieb
b)účet kapit. platieb-premietajú sa sem dlhodobé investície

Riziká ZO

1.Komerčné

a)riziko trhu- riziko nájdenia alebo nenájdenia optimálneho trhu -3 zákl. podoby- riziko dopytu, nákupu, cenových relácií
b)riziko neprevzatia- odber. odmietne prevziať tovar, zruší obj., alebo zmení tak, že mu nemôže vyhovieť
c)riziko nesplnenia dodávky- postihuje importéra, tovar mu nedodá alebo v rozpore so zmluvou
d)riziko transportné- počas prepravy môže sa tovar poškodiť, zničiť, odcudziť
e)riziko nezaplatenia- importér nechce alebo nemôže zaplatiť

2.Politické

-vzťahuje sa na hospodársku alebo politickú situáciu v krajine
-najčastejšie je to bojkot, vojna, štrajky, revolúcie, občianske vojny

3.Osobitné

a)kurzové- spočíva v zmenách kurzov medzi menami zml. partnerov
b)právne- základný problém je, aké právo sa použije v medzinárodnom styku
c)riziká prír. a tech. katastrof- nemožno ovplyvňovať a predvídať, hrozba tech. pohrôm sa odvíja od výrobných síl, mzdy, techniky

Postoj podnikateľa k riziku

Averzia k riziku-podnikateľ nebude podstupovať riziko, volí stabilné projekty aj na úkor nižšieho zisku
Neutrálny postoj k riziku
Sklon k riziku-podnikateľ vyhľadáva také projekty, ktoré môžu viesť k vysokému zisku, zároveň sú však spojené s veľkým nebezpečenstvom strát až bankrotu
 
Podobné referáty
Zahraničný obchod SOŠ 2.9625 555 slov
Zahraničný obchod SOŠ 2.9784 701 slov
Zahraničný obchod SOŠ 2.9668 1358 slov
Zahraničný obchod SOŠ 2.9800 2950 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.