referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Národné hospodárstvo
Dátum pridania: 13.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ewelinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 959
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 
-je to vytvorený komplex jednotlivých oblastí ek. činnosti v určitej krajine
-tieto oblasti sú úzko prepojené a vzájomné závislé
-hospodárstvo jednej firmy závisí od nových firiem
-ekonomika každej firmy je súčasťou národného hospodárstva
-synonymom pre národné hospodárstvo je ekonomika
-medzi jednotlivými subjektmi NH existujú určité väzby a vzťahy

Svetové hospodárstvo

-je to súhrn všetkých NH, na svete tvorí SH
-NH každej krajiny je neoddeliteľnou súčasťou SH, v rámci ktorého má určité postavenie nielen z hľadiska regionálneho zaradenia, ale aj vzhľadom na ekonomickú úroveň a celkovú vyspelosť každej krajiny

Ekonomická integrácia

-proces vzájomného približovania sa a spájania sa ekonomík do väčších celkov na základe spoloč. záujmov a cieľov
-napr. Európska únia...

Hospodársky cyklus

-vývoj hospodárstva nie je pravidelne vzostupný, ale mení sa
-striedanie fáz vývoja nazývame cyklický pohyb
-vlna cyklického pohybu sa nazýva hosp. cyklus

Recesia

-dochádza k celkovému poklesu aktivity, obmedzuje sa výroba, rastie nezam., rastie inflácia, podniky krachujú, majú málo kapitálu, znižuje sa kúpyschopnosť obyvateľstva
-dochádza k masovému znehodnocovaniu fungujúceho kapitálu – KRÍZA

Depresia

- najnižší pokles výroby, najvyššia nezam., úr. miera je nízka, krátkodobý kapitál je lacný – DNO

Expanzia

– rast dopytu po VF, rozšíruje sa výroba, zvyš. sa zame., zvyš. sa produktivita práce-BOOM,OŽIVENIE

Konjunktúra

– výroba dosahuje maximum, zvyšuje sa úr. miera, znižujú sa ceny, lebo vzniká problém s odbytom tovaru

Členenie NH

1.ODVETOVÁ ŠTRUKTÚRA
-ekonomika sa člení na jednotlivé odvetia podľa charakteru konečných výsledkov podniku
-odvetvie: tvoria ho podniky s rovnakým alebo príbuzným zameraním
-základné delenie odvetvia je:

1.výrobné odvetvie – poľnohosp., priemysel, stavebníctvo
2.nevýrobné odvetvie – školstvo, kultúra, zdravot.

2.SEKTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

-jednotlivé odvetvia sa nevyvíjali rovnako, preto sa tvorilo viacero sektorov ek. činnosti

a)primárny sektor

- najvýzn.sektor
-tvoria ho odvetvia produkujúce základné suroviny a materiály /ťažobný, plyn, energ., lesníctvo/
-charakteristické je nízke tempo vedeckého pokroku, pomalý rast prod. práce, nízka získovosť
-majú rozhodujúci význam pre ďalší vývoj ekonomiky, treba jej venovať pozornosť

b)sekundárny sektor

-patria sem odvetvia spracovateľského priemyslu a stavebníctvo
-charak. rýchlym tempom, zavádzaním ved.-tech. pokroku, rastom prod. práce, rýchlou obnovou sortimentu, vysoká investičná náročnosť
-neustále prehlbuje deľba práce, spôsobuje väčšiu špecial. a väčšiu závisl. jednotl. výrobkov

c)terciárny sektor

- zahŕňa všetky druhy služieb, obchod, dopravu a spoje
-je najrýchlejšie rozvíjajúci sa sektor
-najväčšia investičná náročnosť, rýchle tempo ved.-tech. pokroku a rast prod. práce

d)kvarciárny sektor

-oblasť vedy,techniky, výskumu, školstvo, zdrav.
-vyznač. sa rýchlym vývojom vedy, rast vzdelanosti, zvyšov. kvalif. a rozvoja zdravotníctva

3.ŠTRUKTÚRA NH Z HĽADISKA KLASIFIKÁCIE, PRODUKCIE

-poľnohosp.produkcia, priemselná prod., stavebníctvo, obchod, hotel a rešt. služby, doprava a spoje, peňažníctvo a poisťovníctvo, verejná správa, školstvo, zdravotníctvo, súkromné domácnosti, ost. verejné, soc. a osobné služby, služby v oblasti nehnut., prenájmu počítačov, výskumu

4.REGIONÁLNA ŠTRUKTÚRA

-NH každej krajiny možno členiť podľa územných celkov, kt. vyplývajú z územno-správneho čl. danej krajiny
-z poznania územnej štruktúry NH by mala vychádzať regionálna politika ako súčasť hosp. pol. štátu

Hospodárska politika štátu

-je to súhrn opatrení štátu v danom období
-vymedzuje sa ako súhrn cieľov, nástrojov, rozhod. procesov a opatrení štátu v jednotl. oblastiach ek.

Nástroje HP:

1.monetárna politika- ide o nástroje súvisiace s emisiou peňazí, množstvom peňazí a úverov
2.fiškálna politika- nástroje súvisiace so štátnym rozpočtom
3.dôchodková politika- súvisí s rozdeľovaním dôchodkov, vývojom dôchodkov a majetku
4.zahranično-obch. politika- súvisí s medzinár. obchodom, medzinár. platbami a pohybom kapitálu

Monetárna politika

-zameraná na kontrolu množstva peňazí v obehu a na reguláciu úrok. sadzieb a podmienok úveru
-konečným cieľom je stabilizácia ekonomiky pomocou cenovej stability a dostatočnej zamestnanosti
-prostredníctvom centrálnej banky uplatňuje štát priame i nepriame nástroje monet. politiky

Priame nástroje:

a)regulácia investičnej činn.: banka poskyt. úver len na základe povolenia št. orgánu a určí si úverový limit
b)regulácia spotrebného úveru: št.orgán určuje maximálnu dobu splatnosti

Nepriame nástroje:

a)určovanie výšky diskontnej sadzby: ak chce centr. banka rozšíriť úverové možnosti komerč. bánk, bude disk. sadzbu znižovať a naopak, pri zvýšení disk. sadzby sa jej úverové možnosti obmedzia
b)stanovenie min. miery rezerv:ak sa zníži miera rezerv, komerč. bankám sa zvýšia úverové možnosti, ak sa zvýši miera rezerv, banky budú mať nižšie úverové možnosti
c)operácie na voľnom trhu: nástroj, pri ktorom centr. banka nakupuje a predáva cenné papiere

Fiškálna politika

-činnosť štátu spojená so štátnym rozpočtom, zameraná na stabilizáciu ekonomiky
-št. orgány pôsobia na ekonomiku prostredníctvom zmien v štruktúre a výške rozpočtových príjmov a výdavkov

Dôchodková politika

-cieľom je ovplyvňovať dôchodky

Zahranično-obchodná politika

–prostredníctvom nej sa reguluje pohyb tovaru a služieb cez hranice štátu
 
Podobné referáty
Národné hospodárstvo GYM 2.9314 1326 slov
Národné hospodárstvo SOŠ 2.9942 782 slov
Národné hospodárstvo SOŠ 2.9874 1200 slov
Národné hospodárstvo SOŠ 2.9554 537 slov
Národné Hospodárstvo SOŠ 2.8885 1029 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.