referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloslav
Nedeľa, 3. júla 2022
Obchodné spoločnosti
Dátum pridania: 10.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: venuss
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 306
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 6m 20s
Pomalé čítanie: 9m 30s
 
Formy obchodných spoločností poznáme:

- Osobné spoločnosti: verejno-obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť
- Kapitálové spoločnosti: akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným

Verejno-obchodná spoločnosť (v.o.s.)

Tvoria ju aspoň 2 osoby, ktoré podnikajú pod spoločným menom. Založenie vzniká podpísaním spoločenskej zmluvy, zápisom do Obchodného registra. Práva a povinnosti spoločníkov upravuje spoločenská zmluva. Za záväzky spoločnosti ručia spoločníci spoločne a nerozdielne celým svojím majetkom. Základné imanie a vklad spoločníka nie je povinný. Rozdeľovanie zisku príp. straty sa uskutočňuje rovnakým dielom (ak nevytvorili základné imanie). Štatutárnym orgánom sú všetci spoločníci, každý má 1 hlas.

v.o.s. zaniká vymazaním z Obchodného registra, čomu predchádza jej zrušenie likvidáciou, alebo bez likvidácie. Pri zrušení likvidáciou majú nárok spoločníci na likvidačnom zostatku.

Komanditná spoločnosť (k.s.)

Sú 2 typy spoločníkov: komanditisti a komplementári. Založenie spoločnosti vzniká podpísaním spoločenskej zmluvy a zápisom do Obchodného registra. Práva a povinnosti spoločníkov upravuje spoločenská zmluva. Komanditisti ručia obmedzene do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v Obchodnom registri. Komplementári ručia neobmedzene celým svojím majetkom.

Základné imanie: komanditista je povinný vložiť do spoločnosti vklad určený spoločenskou zmluvou (najmenej 10 000Sk). Vklad spoločníka je povinný u komanditistov.

Obchodným vedením spoločnosti sú oprávnení iba komplementári. Rezervný fond nie je povinný.

rozdeľovanie zisku: u komplementárov - rovnakým dielom; u komanditistov - podľa výšky splateného vkladu a pomeru určeným v spoločenskej zmluve

Štatutárnym orgánom sú komplementári, každý z nich je oprávnený konať za spoločnosť samostatne. Pri likvidácii spoločnosti majú spoločníci nárok na likvidačnom zostatku. Komanditisti majú prednostné právo na navrátenie hodnoty splateného vkladu. Spoločnosť zaniká vymazaním z Obchodného registra.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o)

Je to spoločnosť, ktorého základné imanie je tvorené vopred určenými vkladmi spoločníkov. Je to kapitálová spoločnosť, čiže nie je nutná osobná účasť spoločníkov na podnikaní. Spoločnosť sa zakladá podpísaním spoločenskej zmluvy, ak je jeden zakladateľ, tak zakladateľskej listiny. Ručenie spoločnosti je obmedzené do výšky nesplateného vkladu zapísaného v Obchodnom registri. Základné imanie tvorí súhrn kapitálových vkladov spoločníkov, ich hodnota musí byť aspoň 200 000Sk. Vklad spoločníka je povinný, minimálna suma je 30 000Sk, môže mať peňažnú alebo nepeňažnú formu. Ak je jeden zakladateľ musí splatiť základné imanie v plnej výške.

rezervný fond: ak sa nevytvorí už pri vzniku spoločnosti, je spoločnosť povinná vytvoriť ho z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej uzávierke, a to vo výške najmenej 5% z čistého zisku, nie však viac ako 10% základného imania.

Orgány s.r.o.:

- valné zhromaždenie: zvolávajú ho konatelia najmenej raz za 1 rok, členmi sú všetci spoločníci, každý spoločník má 1 hlas na každých 1 000Sk svojho vkladu.
- dozorná rada: je kontrolným orgánom vo vzťahu ku konateľom, členov volí valné zhromaždenie (musia byť aspoň 3 členovia). Konateľ nemôže byť členom dozornej rady.
- štatutárny orgán: je jeden, alebo viac konateľov.

Spoločnosť zaniká vymazaním z Obchodného registra, čomu predchádza zrušenie likvidáciou, alebo bez likvidácie. Pri zrušení spoločnosti likvidáciou majú spoločníci nárok na likvidačný zostatok, ktorý sa delí podľa splatených vkladov.

Akciová spoločnosť (a.s.)

Je to forma spoločnosti, ktorého základné imanie je 1 000 000 Sk. Je rozvrhnutá na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Kapitál sa získava emisiou a predajom akcií, čím sa vlastníci akcií stávajú vlastníci spoločnosti.

akcia: je cenný papier, ktorý predstavuje práva akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti, na jej zisku a pri zániku spoločnosti na jej likvidačnom zostatku. Kurz akcie je trhová cena, za ktorú sa akcia kupuje a predáva na burze.

Druhy akcií:

1. podľa znenia
- akcia na meno
- akcia na doručiteľa

2. podľa poskytovaných práv
- kmeňové akcie
- zvýhodnené (prioritné) akcie

rezervný fond: je povinný pri vzniku a.s. a to vo výške najmenej 10% základného imania.

Orgány a.s.:

- valné zhromaždenie: je najvyšším orgánom, ktorý sa minimálne raz za 1 rok zvoláva a zvoláva ho predstavenstvo. Je schopné uznášania, ak sú prítomný akcionári, ktorý majú akcie úhrnom v hodnote aspoň 30% základného imania. Rozhoduje väčsina hlasov prítomných akcionárov.
- predstavenstvo: je štatutárnym orgánom a.s., ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie, má minimálne 3 členov, ktorý si volia svojho predsedu.
- dozorná rada: je kontrolným orgánom, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Musí mať min. 3 členov. Členom dozornej rady nemôže byť člen predstavenstva.

A.s. sa zakladá podpísaním zakladateľskej listiny(1 zakladateľ) alebo zakladateľskej zmluvy(viac zakladateľov). A.s. vzniká zápisom do Obchodného registra. Návrh na zápis podáva predstavenstvo a podpisujú ho všetci členovia. A.s. ručí celým majetkom, akcionári neručia. O zrušenie spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, zaniká vymazaním z Obchodného registra.

Medzi obchodné spoločnosti patrí aj:

Družstvo

Ide o spoločenstvo neuzavretého počtu osôb založené za účelom podnikania, alebo zabezpečovania sociálnych, hospodárskych, alebo iných potrieb svojich členov. Členmi družstva môžu byť fyzické aj právnické osoby a to najmenej 5 členov. To neplatí, ak sú jeho členmi 2 právnické osoby. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá družstvo celým svojím majetkom, členovia družstva neručia. Základné imanie tvorí súhrn členských vkladov. Musí byť minimálne 50 000Sk. Na založenie družstva sa vyžaduje konanie ustanovujúcej schôdze družstva. Družstvo vzniká dňom zápisu do Obchodného registra. Návrh na zápis podáva predstavenstvo a podpisujú ho všetci členovia predstavenstva. Stanovi družstva sú základným vnútroorganizačným predpisom.

nedeliteľný fond: družstvá si ho vytvárajú namiesto rezervného fondu. Pri vzniku družstva sa tvorí najmenej vo výške 10% zapisaného základného imania.

Orgány družstva:

- členská schôdza: je najvyšším orgánom družstva, ktorý sa schádza najmenej raz za 1 rok, pri hlasovaní má každý člen 1 hlas.
- predstavenstvo: je štatutárnym orgánom, riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ak to nebolo vyhradené inému orgánu. Zo svojich členov si volí predsedu družstva, príp. podpredsedu.
- kontrolná komisia: je kontrolným orgánom, ktorý je oprávnený kontrolovať všetkú činnosť družstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Má najmenej 3 členov.

Družstvo zaniká vymazaním z Obchodného registra. Zrušenie nastáva uznesením členskej schôdze, rozhodnutím súdu, uplynutím doby, na ktorú bolo zriadené.
 
Podobné referáty
Obchodné spoločnosti SOŠ 2.9794 487 slov
Obchodné spoločnosti SOŠ 2.9851 529 slov
Obchodné spoločnosti SOŠ 2.9465 1201 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.