referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Kúpna zmluva
Dátum pridania: 17.02.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: exotka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 913
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Kúpna zmluva
č. PMP/RND/516/420/09 uzavretá podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi účastníkmi:
Kupujúci: ČEZ, a. s. Elektrárny Prunéřov, 432 01 Kadaň
zastúpený: Ing. Pavel Klinka riaditeľ
Osoby oprávnené jednať v technických a obchodných veciach tejto zmluvy:
Vo veciach technických: Ing. Pavel Langr vedúci prípravy kotolne
Vo veciach zmluvných: Zaslabák JiŘí – ved. nákupu
Bankové spojenie: KB Chomutov
Číslo účtu: 12408-441
IČO: 4527649

Predávajúci: Slovenské energetické strojárne, a. s. TLMAČE
zastúpený: JUDr. Juraj Marianek vedúci odboru realizácie
Osoby oprávnené jednať v technických a obchodných veciach tejto zmluvy:
Vo veciach technických: Jozef Veverka vedúci odd. RND
Vo veciach zmluvných: Eliška Lakotová pracovníčka ORE-RND
Bankové spojenie: VÚB Levice
Číslo účtu: 16406-152/0200
IČO: 31411690

1 Predmet plnenia:
Výroba a dodávka nasledovného výrobku montážna
časť 00721 - diely membránových stien-v.č.K3.7-190 – 5 ks ,diely membránových stien-v.č.K3.7-191 – 6 ks, diely membránových stien-v.č.K3.7-192 – 6 ks
2 Čas plnenia
do 31. 05. 2009
3 Cena dodávky
3.1 Cena kalkulovaná ku dňu predloženia tejto zmluvy pre montážnu časť 00721 činí 105 500,–- Sk včítane balenia bez dane z pridanej hodnoty.

3.2 Predávajúci má právo po vzájomnom prerokovaní v prípade výraznejšieho pohybu cenovej úrovne materiálových a energetických vstupov, zmeny technického riešenia, cenu  upraviť o oprávnené náklady a priemerný zisk.

4 Platobné podmienky, fakturácia

4.1 Predávajúci bude fakturovať dodávku - diely membránových stien – montážnu časť 00721 ako celok.
Splatnosť faktúry predávajúci stanovuje do 14 dní od jej obdržania kupujúcim.

4.2
V prípade neuhradenia do tohto termínu, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,08 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4.3 Povinnosť zaplatiť cenu, alebo akýkoľvek záväzok zo zmluvy vyplývajúci splní kupujúci dňom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5 Podmienky dodávky
5.1 Dodávka bude považovaná za splnenú po prevzatí výrobku kupujúcim v SES Tlmače.

5.2 Predávajúci vyzve kupujúceho k prevzatiu pred prevedením náture a zavíčkovaním, MeS a to 5 pracovných dní pred vlastným prevzatím.

5.3 V prípade, že sa kupujúci na výzvu predávajúceho nedostaví k prieberke, budú výrobky prevzaté technickou kontrolou predávajúceho.

5.4 Ak kupujúci neprijme riadne ponúknuté plnenie alebo ak v čase plnenia znemožní predávajúcemu dodávku splniť, je predávajúci oprávnený plniť uskladnením výrobkov a dodávka je v tomto prípade splnená odoslaním oznámenia a prevedenom uskladnení.

6 Kompletnosť výrobkov
Za kompletný výrobok sa považuje dodávka jednotlivých montážnych častí podľa bodu 3 tejto zmluvy, doložená osvedčením o akosti a kompletnosti výrobku, ktoré bude prílohou faktúry.

7 Dokumentácia
Sprievodná technická dokumentácia bude dodaná v jazyku slovenskom v jednom vyhotovení zdarma. Naviac požadovaná dokumentácia bude dodaná na základe požiadavky kupujúceho za úhradu. Sprievodná technická dokumentácia v jednom vyhotovení bude odovzdaná pri technickej prieberke v SES TLMAČE kupujúcemu.

8 Záruky
8.1 Na dodané zariadenie predávajúci poskytne záruky 12 mesiacov od splnenia dodávky.

8.2 Záruka sa vzťahuje na akosť použitých materiálov, na správme konštrukčné a dielenské prevedenie a na kvalitu vlastnej výroby.

9 Preprava
9.1 Preprava bude prevedená vlastným vozidlom kupujúceho.
9.2 Za vratné obaly vyúčtuje a vyfakturuje predávajúci dvojnásobok nadobúdacej hodnoty. Po ich vrátení zaplatí predávajúci príslušnú čiastku zníženú o 1/3 ceny obalu
 z dôvodu opotrebovania za podmienky, že tento obal je ďalej použiteľný. V prípade vyšších nákladov ako 1/3 za čiastku podľa skutočných nákladov. Upevňovací materiál bude predávajúci účtovať v nadobúdacej hodnote a tým prejde do správy kujúceho.

9.3 Predávajúci sa zaväzuje, že umožní povereným pracovníkom kupujúceho vstup do areálu závodu v záujme naloženia a odvezenia výrobkov.

10 Ostatné obchodné podmienky

10.1 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť zmluvnými stranami uplatňované len formou dodatku ku kúpnej zmluve.

10.2 Kupujúci vyhlasuje, že na požadovanú dodávku má zebezpečené finančné krytie.

10.3
V prípade meškania s dodávkou uhradí predávajúci kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,5 % z ceny dodávky za každý i započatý deň meškania. V prípade dlhšieho meškania ako 30 dní je kupujúci oprávnený odstúpiť od KÚPNEJ ZMLUVY bez úhrady akýchkoľvek nákladov.

10.4 Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náhradu škody, ktorá mu vznikne z dôvodu odsunu alebo storna dodávky zo strany kupujúceho. Tento bod neplatí v prípade, že kupujúci odstúpi od KZ z dôvodu nedodržania termínu dodávky.
Tlmače 01.02.2009


S E S E L E K T R Á R N Y
T l m a č e PRUNÉŘOVJUDr. Juraj Marianek Ing. Pavel Klika
vedúci realizácie vedúci prípravy kotolne

za predávajúceho za kupujúceho
 
Podobné referáty
Kúpna zmluva SOŠ 2.9367 4742 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9562 307 slov
Kúpna zmluva 2.9545 249 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9602 579 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9703 682 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9658 121 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9704 801 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.