referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Klára
Štvrtok, 29. októbra 2020
Rodinné právo
Dátum pridania: 06.03.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sasanka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 944
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 
Rodinné právo rieši a upravuje vzťahy vznikajúce v rodine,
–upravuje vznik a zánik manželstva,
– vzťahy medzi manželmi, rodičmi a deťmi , teda príbuznými v priamom rade,
– vzťahy v rámci náhradnej rodičovskej starostlivosti.

Rodinné právo pramení z ústavy, tá zahŕňa zákon o rodine a občiansky zákonník. Hlavná zásada o rodine je ochrana materstva, manželstva a rodiny štátom.

Právo upravuje len jadro rodiny tvorené spoločenstvom ženy, muža a detí obvykle žijúcich v jednej domácnosti – je to základná jednotka spoločnosti. Členovia rodiny si navzájom poskytujú citovú, morálnu a materiálnu pomoc a starajú sa jeden o druhého. Širšiu rodinu (deti súrodencov, švagrovia,…) zákon neupravuje.
Rodina môže byť aj neúplná (úmrtie člena, rozvod).Rodina trvá aj vtedy, ak niektorý člen domácnosti býva mimo spoločnej domácnosti.

Rodina vzniká manželstvom.
Manželstvo je trvalé spoločenstvo ženy a muža založené zákonom stanoveným spôsobom, ktorého hlavným účelom je založenie rodiny a riadna výchova detí.
Manželstvo sa uzatvára na základe slobodného prehlásenia muža a ženy, ktorí sú následne, pokiaľ nie sú známe okolnosti vylučujúce manželstvo, prehlásení za manželov– musia to urobiť verejne za prítomnosti 2 svedkov a dohodnúť sa o spoločnom priezvisku. Každé manželstvo sa zapisuje do matriky.

V súčasnosti právnici odporúčajú uzavrieť predmanželskú zmluvu. Vstupom do manželstva sa vstupuje do bezpodielového zmluvného vlastníctva, kde sú obaja manželia oprávnení navzájom sa právne zastupovať, a kde získavajú rovnaké práva aj povinnosti.

Vznik manželstva:
- sú 2 formy:

1. občianska – prehlásenie pred štátnym orgánom(starosta, poverený člen zastupiteľstva)
2. cirkevná – pred predstaviteľom štátom registrovanej cirkvi

Podmienky:
- snúbenci si vyberú priezvisko – buď spoločné alebo obe
- vek aspoň 18 rokov (kvôli fyzickej a morálnej vyspelosti) – výnimočne vek 16 rokov
- musia prehlásiť, že poznajú charakterové vlastnosti a zdravotný stav partnera a že im nie sú
známe žiadne okolnosti vylučujúce manželstvo(predošlý manželský zväzok, príbuzenstvo –
bratranci a sesternice môžu uzatvoriť manželstvo len občianskym sobášom...)
- opačné pohlavie, homosexuálne manželstvo – tzv. registrované partnerstvo nie je dovolené

Manželstvo sa uzatvára pred štátnym alebo cirkevným orgánom
-1.oznámenie –písomná žiadosť na matrike v mieste trvalého bydliska (platný občiansky preukaz + rodný list)
-cudzinec– pas + výpis o trestnej bezúhonnosti
-vdovec/vdova –+ úmrtný list
-rozvedený –+ doklad o rozvode
Manželstvo nemožno uzatvoriť :
-ak sú to príslušníci rovnakého pohlavia
-príbuzný v priamom rade
-už sú v stave manželstva
-nie sú plnoletý (výnimka je 16rokov)

Muž a žena majú v manželstve rovnaké práva i rovnaké povinnosti, ktoré Zákon o rodine špecifikuje. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, spoločne sa starať o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie.
Pokiaľ muž a žena žijú v spoločnej domácnosti, avšak bez uzavretia manželstva, označujú sa ako druh a družka, ich vzťah však nie je právne upravený, čo môže znamenať problémy napr. pri dedení majetku.

Zánik manželstva:
- smrť jedného z partnerov, prípadne vyhlásenie manžela/manželky za mŕtveho
-vyhlásením za neplatné- ak sa zistia skutočnosti zamedzujúce manželstvo medzi dvoma jedincami
- rozvod – len ak jeden z manželov neplní svoje povinnosti a dá sa to aj právne dokázať.
Rozvod sa koná sa súdnou cestou, kde súd prihliada najmä na záujmy maloletých detí a rozhodne, ktorému z rodičov budú zverené do opatery a ako každý bude prispievať na ich výchovu. Ak sa rodičia sami dohodnú, súd môže túto dohodu schváliť.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Rodinné právo SOŠ 2.9711 720 slov
Rodinné právo GYM 2.9322 1041 slov
Rodinné právo GYM 2.9860 1492 slov
Rodinné právo SOŠ 2.9734 811 slov
Rodinné právo 2.9774 4823 slov
Rodinné právo SOŠ 2.9607 1328 slov
Rodinné právo GYM 2.9815 1143 slov
Rodinné právo GYM 2.9806 1221 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.