referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfréd
Streda, 19. júna 2024
Pedagogika
Dátum pridania: 29.03.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ZlaMrcha
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 460
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 
Pedagogika – veda o permanentnej výchove
Pedagogika pochádza z antického Grécka, kde bol slovom paidagógos, ozn. otrok, ktorý sa staral o syna svojho pána a doprevádzal ho do školy. Pais – dieťa, ago – vediem.
Pedagogika :
·veda o výchove a vzdelávaní, ktoré prebieha celý život, vyvíja sa v spoločnosti; existuje od vzniku ľudstva
·je veda s normatívnym charakterom, to znamená, že určuje a predpisuje ideálnu podobu výchovy jedincov, skupín, spoločnosti
·veda o výchove, ktorá študuje a stanovuje normy všestranného vychovávania

Pojem pedagogika – obsah – nástroj vzdelávania a ovplyvňovania správania a myslenia ľudí
Predmet – t.j. hlavná náplň, je to skúmanie obsahu výchovy, vzdelávania, metód, ktorými sa výchova uskutočňuje ( pedagogika je veda, teda má predmet )
Cieľ pedagogiky – výchova a vzdelávanie človeka
Didaktika – teória vyučovania, stanovuje normy správneho vyučovania
Funkcie : 1. NORMATÍVNA
2. DESKRIPTÍVNA
1.znamená stanoviť čiastočné a jednotlivé, celistvé a konečné ciele výchovy a vzdelávania
2.zaisťujúca,ktorá slúži k popisovaniu javov edukácie
Pedagogika – je teória exploratívna, explanačná ->
EXPLORATÍVNA – je založená na výskume
EXPLANAČNÁ – založená na vysvetlovaní
Pedagogika – 1. TRADIČNÁ t.j. z minulosti prenášajúca do súčasnosti
2. MODERNÁ t.j. súčasná

Využitie pedagogiky :
OBLASŤ ŠKOLSTVA
OBLASŤ MIMOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA
OBLASŤ EKONOMICKÉHO ROZHODOVANIA
OBLASŤ SOCIÁLNEJ POLITIKY
OBLASŤ POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ
OBLASŤ SAMOTNEJ VEDY

ZÁKLADNÉ PEDAGOGICKÉ KATEGÓRIE :

Pojem pedagogika – definícia, charakteristika
Predmet – t.j. hlavná náplň
Cieľ – je nástroj na plánovanie, zabezpečovanie inštitucionalizovanej výchovy mládeže a dospelých
Výskum – je vedecké bádanie a skúmanie, ktorý sa stáva základom vedeckého poznania a východiskom vedeckých teórií, následne aplikovaných v praxi
Metóda – je cesta, postup k dosiahnutiu cieľa, používa sa viacero výskumných metód ( pozozrovanie, experimentovanie, dotazník, rozhovor )

Klasické pojmy : výchova – vzdelávanie
Výchova
·podľa najvšeobecnejšieho poňatia je to činnosť, ktorá v spoločnosti zaisťuje odovzdávanie “ duchovného majetku “ spoločnosti z generácie na generáciu
·v pedagogickom poňatí je výchova považovaná za zámerné pôsobenie na osobnosť jedinca s cieľom dosiahnuť zmien v rôznych zložkách osobnosti
·je cieľavedomá pedagogická činnosť zameraná na formovanie osobnosti, je historicky podmienená; výchova – EDUKATIO, prebieha vo výchovno-vzdelávacom procese
Vzdelávanie
·sa všeobecne v pedagogickej teórii chápe ako proces zámerného a organizovaného osvojovania poznatkov, zručností, postojov; realizované prostredníctvom školského vyučovania
·špecifická edukácia, ktorá je dlhodobá a inštitucializovaná ( prebieha vo vzdelávacom zariadení ), realizuje ju profesionálny edukátor ( učiteľ, lektor ), je legislatívne vymedzená ( napr. dĺžka vzdelávania, skúšky, diplom, certifikát... )

Nové pojmy : edukácia – edukačná realita – edukačné prostredie
Edukačná realita
·tento pojem označuje súhrnne akýkoľvek úsek objektívnej skutočnosti, v ktorej prebiehajú edukačné procesy
Edukačný proces
·prebieha vždy v určitom edukačnom prostredí
·edukácia, činnosť pri ktorej sa subjekt učí a iný subjekt mu to sprostredkúva
Edukačné prostredie
·miesto kde prebieha edukačný proces ( ihrisko, trieda, nemocnica... )
Školská edukácia
·výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v edukačnom procese, v určitom postredí

*Učenie – je proces zapamätávania si informácií, následne podmieňuje zmenu vo vedomostiach a schopnostiach; môže byť subhumánne, humánne
*Vyučovanie – je pravidelná cielavedomá činnosť

Pedagogika ako edukačná veda :
-tradičná
-moderná :
-edukačná realita
-edukačné prostredie
-edukácia
-edukačné konštrukty
-edukačný proces
-deukačné prostredie
Edukačné prostredie :
-vnútorné
-vonkajšie :
-fyzikálne
-psychosociálne :
-dynamické
-statické

*E.prostredie : rodinné, školské, mimoškolské, športové
*E.konštrukty : patria sem všetky zákony, teórie, metódy, formy, prostriedky, obsah, učebné plány, osnovy; POPISUJÚ, PREDPISUJÚ, DOPISUJÚ a ZAVÁDZAJÚ...
 
Podobné referáty
Pedagogika 2.9676 18212 slov
Pedagogika 2.9753 2505 slov
Pedagogika SOŠ 2.9895 585 slov
Pedagogika SOŠ 2.9879 684 slov
Pedagogika GYM 2.9792 723 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.