referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radomír
Štvrtok, 29. februára 2024
Trestné právo
Dátum pridania: 16.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: palo10
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 693
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.6
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 11m 0s
Pomalé čítanie: 16m 30s
 
Hmotné – konkrétne stanovuje základné povinnosti občanov voči štátu a spoločnosti. Vymedzuje ktorým konaniam sa má občan vyhýbať a kt. má dodržiavať.
Predmet – vzťahy medzi štátom a páchateľom trest. činu ktoré sú regulované trest. právom. Trestný zákon vymedzuje trestno-právnu zodpovednosť, vymedzuje druhy sankcií a ukladá tresty a upravuje trestno-právnu zodpovednosť.
Princíp primeranosti – zásada ľudských práv a slobôd aby nedochádzalo k porušeniu práv.
Pôsobnosť tr. Zákona – časová – podľa zákona kt. je pre páchateľa výhodnejší v rozmedzí 2 rokov, platí len na SR. Osobná – rovnako pre všetkých občanov SR okrem poslancov NR, sudcov.
Trestná zodpovednosť – následok trestného činu je trestná zodpovednosť, vzniká ako následok protiprávneho konania, realizuje sa vznesením obvinenia ( 15 rokov, ovládal svoje konanie).
Trestný čin je nebezpečný čin, ktorého znaky sú uvedené v trestnom zákone, ktorý stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť je nepatrný nie je trestný čin aj keď vykazuje znaky trestného činu.
Znaky tr. činu – objekt – je to čo je chránené, objektívna stránka – konanie páchateľa, subjekt – osoba páchateľa, subjektívna stránka – úmysel.
Subjekt – všeobecný – ktokoľvek, špeciálny – špecifická osoba, konkrétny – definovaný presne.

Systém tr. práva – predstavuje trestno-právne normy upravujúce základné zásady, pravidlá a inštitúty trestnej zodpovednosti, ktoré sú utriedené v jednotlivých hlavách tr. zákona.
Funkcie: ochranná – ochrana spoločnosti pred páchateľmi, regulatívna – napomáha nám ku kvalifikovaniu skutku o aký tr. čin ide, preventívna – predchádzanie tr. činnosti, represívna – zabezpečuje účel tr. zákona a účel trestu.
Princípy: zákonnosť – žiadny tr. čin bez zákona, tr. činom je len konanie, kt. je v tr. zákone, humanizmus – spojený s právami páchateľa a ochranou jeho práv a slobôd, rovnosť ochrany – všetkým sa poskytuje rovnaká trestno-právna ochrana.
Druhy tr. činov – pokračujúce – páchateľ rovnakým spôsobom napáda ten istý objekt v blízkom časovom období, trvajúci čin – konanie páchateľa, ktoré trvá určitú dobu, hromadný čin – viac útokov na 1 alebo viac objektov.
Skutková podstata činu – skutkom rozumieme jedinečný reálny dejový priebeh, ktorý má svoj počiatok, priebeh a zakončenie. Skutková podstata vyjadruje určitý skutkový dej, ktorý vyvolala určitá fyzická osoba porušením zákona za čo musí niesť trestnú zodpovednosť.
Následok – sa prejavuje poruchou na živote, na majetku a ohrozeniu.
následok ako základný znak – porušenie zákona a narušenie objektu, škodlivý následok – zmena chráneného záujmu, narušenie zdravia, ťažší následok – závažná porucha napadnutého objektu, obzvlášť závažný následok – využíva sa najvyšší trest odňatia slobody, obzvlášť ťažký následok – udeľuje sa výnimočný trest.
Omyly v tr. práve – skutkový – nesprávna predstava o skutku, právny – osoba si myslí že neporušila zákon a pritom ho porušila, osobitné omyly – chcem zabiť osobu A a zabijem osobu B, omyl v kauzálnom priebehu.

Triedenie skutkových podstát: základné – nachádzajú sa v prvom odseku, kvalifikované – u ťažších následkoch a závažnejšej tr. činnosti uvedené v 2 odseku kde je uvedená aj sadzba, privilegované – je pre nižšiu nebezpečnosť a pristupuje sa k miernejšiemu trestu.
Okolnosti vylučujúce protiprávnosť – obrana – nikto nie je povinný znášať útoky voči svojej osobe, sebaobrana musí byť primeraná útoku, krajná núdza – pri odvracaní útoku nesmiem spôsobiť väčšiu škodu než hrozí, plnenie práv a povinností – niekto si plní práva a povin. a zároveň sa dopúšťa tr. činnosti, použitie zbrane – zákon o zbraniach a strelive, plnenie úlohy agenta – agent kt. získava viac informácií v závodnom prostredí pácha tr. činnosť, agent môže byť len policajt.
Recidíva v tr. práve – recidíva – opakovaná tr. činnosť po právoplatnom odsúdení, rovnorodá recidíva – páchateľ pácha rovnakú tr. činnosť, nerovnorodá – páchateľ pácha viaceré tr. činy nerovnakého charakteru, recidivistovi súd ukladá vyššiu sadzbu o 1/3, obzvlášť nebezpečný recidivista o 2/3.
Zánik trestnosti – premlčanie tr. stíhania – je určené zákonom kedy a za akú dobu dochádza k premlčaniu tr. činnosti, počíta sa len na území SR, zahladenie odsúdenia – po odsúdení a odpykaní sa trest zahladzuje, smrť páchateľa, milosť udelená prezidentom – až po odsúdení a rozhodnutí súdu.
Pojem a účel trestu – trest je právny následok za spáchaný tr. čin. Je to ujma ktorá postihuje páchateľa tr. činu na jeho právach a majetku.
Účel trestu – chrániť spoločnosť pred páchateľmi, prevýchova páchateľa, zabrániť odsúdenému v ďalšom páchaní tr. činnosti, výchovne pôsobiť na ostatných členov spoločnosti.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Trestné právo SOŠ 2.9671 288 slov
Trestné právo GYM 2.9632 475 slov
Trestné právo GYM 2.9684 1142 slov
Trestné právo SOŠ 2.9581 707 slov
Trestné právo GYM 2.9049 2379 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.