referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Estera
Piatok, 12. apríla 2024
Ústava
Dátum pridania: 18.05.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Death1911
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 518
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 22m 0s
Pomalé čítanie: 33m 0s
 
Podľa týchto ustanovení existujú v SR dva stupne samosprávy:•mestá a obce – každé 4 roky sa volia starostovia (v mestách primátori) a poslanci mestských zastupiteľstiev. Tzv. komunálne voľby. Právo voliť i byť volený majú všetci obyvatelia s trvalým pobytom na území obce (teda aj cudzinci). Vek starostu ústava neupravuje – zákonom je daný na 21 rokov. Poslanci MZ – 18 rokov. -Zlučovanie a rozdeľovanie obcí musí schváliť zákonom NR SR. Množstvo a výmer miestnych poplatkov je od 1.1.2005 v kompetencii obcí. Na Slovensku je okolo 2500 obcí, z toho polovica má menej ako 1000 obyvateľov. -V kompetencii obcí je najmä matrika, správa miestnych komunikácií, stavebné konanie, správa obecného majetku, správa základných škôl na území obce (menovanie riaditeľa a správa majetku), CO, miestna doprava, mestská polícia, udeľovanie povolení na prevádzku Pr.Os., povolenie k trvalému pobytu. -V budúcich dvoch rokoch prejde na obce celý rad ďalších kompetencií v rámci tzv. reformy verejnej správy. (5 Bratislavských obvodov prestane existovať a ich kompetencie prejdú na obce)-Bratislava má výnimočné postavenie tým, že má dva stupne obecnej samosprávy: prvý stupeň tvorí 17 Mestských častí s vlastnými starostami a poslancami.

Druhý stupeň tvorí magistrát Hl. mesta BA s primátorom (A.Ďurkovský) a poslancami. Oba stupne sa volia naraz – najbližšie v r. 2006.-Starostovia krajských miest (BA, TT, TN, NR, ZA, PO, KE, BB) tvoria neformálnu skupinu K8, ktorá zasadá kedy chcú a rieši problémy veľkých miest.-Stavovskou organizáciou obcí a miest je ZMOS (predseda Sýkora – starosta Štrby) •VÚC – tak isto sa každé 4 roky konajú voľby predsedov VUC a poslancov VUC. Prvé sa konali koncom r. 2001. Právo voliť majú všetci ľudia s trvalým pobytom na území VÚC (teda i cudzinci). Vek „župana“ ústava neurčuje, ale aplikuje sa 21 rokov. -Zmena hraníc, zánik, alebo vznik VÚC, spojenie, alebo rozdelenie musí schváliť NR SR zákonom. V súčasnosti je v SR 8 VÚC (BA, TT, TN, NR, ZA, BB, PO, KE). Pôvodne sa uvažovalo o 16, čo myslíte prečo to neprešlo? Tak isto neprešiel názov „župa“.- Predsedom BA „župy“ je Ľ.Roman. Okrem Bratislavy sem patria okresy Malacky, Pezinok, Senec. V kompetencii VÚC je najmä správa ciest 2. a 3. triedy (V BA len mimo mesta), správa ciest 1. triedy prejde na VÚC v budúcom roku.

Ďalej „župy“ spravujú stredné školy (zatiaľ nie špeciálne), menujú riaditeľov a spravujú majetok, určujú výšku cestnej dane, starajú sa o dopravu (veľmi obmedzene), spravujú niektoré sociálne zariadenia (domovy dôchodcov, detské domovy a pod). -Postavenie BA „župy“ je veľmi problematické, keďže BA už druhý stupeň samosprávy má. Posledný návrh je BA „župu“ zrušiť, ale s tým nesúhlasia Malacky, Pezinok a Senec, ktoré by prešli pod TT. Druhý návrh je zrušiť Magistrát hl. mesta!!!-V rámci reformy verejnej správy prejdú postupne na VÚC ďalšie kompetencie z Krajov.-Najbližšie voľby do VÚC budú tento rok v novembri.•Všetky obce aj VÚC môžu mať vlastné symboly – vlajku, znak, štandardu starostu (bratislavské farby sú modrá, biela a žltá na rozdiel od farieb mesta BA, ktoré sú biela a červená) 5.) Hlava – Zákonodarná moc.•prvý oddiel - NR SR. Je to jediný orgán v SR, ktorý môže schvaľovať zákony.-skladá sa zo 150 poslancov volených na 4 roky.-voľby do NRSR sú všeobecné, priame, rovné a tajné podľa pomerného volebného systému. -Kandidovať môžu iba politické strany. Kvórum pre vstup je 5 % odovzdaných hlasov. Strany s 3% majú nárok na príspevok od štátu.-Poslancom sa môže stať každý občan SR, ktorý v deň volieb dosiahol vek 21 rokov.-NR SR zasadá stále a schôdze zvoláva predseda. Prvú do 30 dní po výsledku volieb.-Poslanec sa ujíma mandátu zložením sľubu, ktorého presný text určuje Ústava-NRSR má predsedu a 4 podpredsedov volených tajným hlasovaním (76) na prvej schôdzi.

Poslanci sú rozdelení do výborov NRSR. Podľa politickej príslušnosti tiež do klubov. Vlastný klub môže mať strana ak má aspoň 9 poslancov.-Základnou funkciou NRSR je schvaľovanie zákonov. Na ústavu a ústavný zákon je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov (90), na zákon súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov (min 39). Prezidentovo veto NR SR prehlasuje nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov (76). -NRSR je uznášaniaschopná ak sa prezentuje 76 prítomných poslancov.-Poslanec požíva imunitu a na trest. stíhanie ho vydá mandátny a imunitný výbor-Mandát zaniká vypršaním volebného obdobia, smrťou, vzdaním sa, odmietnutím sľubu, stratou voliteľnosti, rozpustením NR SR, dňom rozsudku za úmyselný trest. čin, nastúpením do funkcie sudcu, prokurátora, ombudsmana, alebo vstúpením do ozbrojených zložiek (OS, polícia, colná stráž).-Mandát nezaniká iba sa neuplatňuje ak je poslanec vo výkone väzby, alebo zastáva vládnu funkciu (minister, št. tajomník)-Rokovanie NR SR je verejné, okrem zvláštnych prípadovPrávomoci NRSR k výkonnej moci:-NRSR schvaľuje programové vyhlásenie vlády (39)-NRSR môže vysloviť nedôveru členovi vlády, alebo vláde. (76)

V tomto prípade musí prezident vládu alebo člena vlády odvolať.-NRSR schvaľuje rozpočet SR.(39)-NRSR kontroluje výkonnú moc interpeláciami a poslaneckými prieskumami.-NRSR schvaľuje medzinárodné zmluvy.(76), niektoré (90).-NR SR zriaďuje ministerstvá a ostatné orgány št. správy-NR SR schvaľuje vyhlásenie vojny, vyslanie OS SR do zahr., prítomnosť cudzích síl v SR-NR SR volí predsedu a podpreds. NKÚPrávomoci vo vzťahu k súdnej moci:-NRSR navrhuje prezidentovi na vymenovanie sudcov Ústavného súdu.-NRSR navrhuje prezidentovi na vymenovanie Generálneho prokurátora-NRSR volí troch z 18 členov súdnej radyPREDSEDOM NR SR JE P.HRUŠOVSKÝ (KDH), podpredsedami V.Bugár (SMK), V.Veteška (HZDS), ostatné miesta sú neobsadené!!!•Druhý oddiel – Referendum-referendum vyhlasuje prezident na návrh NRSR, alebo petície 350 000 občanov-referendum sa nemôže konať v otázkach ľudských práv, daní a rozpočtu.-referendum je platné iba ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov.-referendum je pre NRSR záväzné ??? -referendum sa musí konať o schválení vstupu do št. zväzku s iným štátom-referendum sa môže konať v deň volieb, ale oddelene (samostatná miestnosť i volebná komisia)6. Hlava –

Výkonná moc
•prvý oddiel – Prezident SR-Prezident je volený priamo občanmi na obdobie 5 rokov, dvojkolovo-Prezidentom sa môže stať občan SR, ktorý dosiahol v deň volieb vek 40 rokov a je voliteľný do NR SR, zvolený môže byť najviac 2krát za sebou-Sľub skladá prezident do rúk preds. Ústavného súdu pred NR SR-Ak prez. nemôže vykonávať funkciu jeho kompetencie prejdú na premiéra a predsedu NR SR, ak to trvá 6 mesiacov , predseda ÚS SR vyhlási funkčné obdobie za skončené-Prezidenta možno odvolať referendom alebo rozhodnutím Ústavného súdu za úmyselné porušenie ústavy alebo vlastizradu.-Prezident zvoláva a rozpúšťa NRSR-Prezident reprezentuje SR navonok i dovnútra ako hlava štátu-Prezident má obmedzené právo veta (vrátiť zákon) – podpisuje zákony-Prezident menuje a odvoláva predsedu a členov vlády-Prezident menuje predsedu a sudcov NS SR na návrh Súdnej rady-Prezident menuje predsedu a sudcov ÚS SR na návrh NRSR-Prezident menuje GP na návrh NRSR-Prezident menuje troch členov Súdnej rady-... udeľuje najvyššie štátne vyznamenania-... udeľuje najvyššie akademické tituly-... menuje rektorov a dekanov univerzít-je najvyšším veliteľom ozbrojených síl-... menuje členov diplomatických misií na návrh Vlády SR-... môže v presne vymedzených prípadoch rozpustiť NR SR-... udeľuje amnestiu a milosť-prezident sídli v Grassalkovičovom paláci v Ba PREZIDENTOM JE I.GAŠPAROVIČ od r. 2004

•druhý oddiel – Vláda SR-Vláda SR je vrcholným orgánom výkonnej moci-Vládu menuje prezident a je zodpovedná NR SR - Vláda SR sa skladá z predsedu, podpredsedov a ministrov (ich počet určí zákon)-Vláda SR je závislá od dôvery NR SR, tá jej môže vysloviť nedôveru (76) -Po vyslovení nedôvery prezident člena vlády odvolá, ak je vyslovená nedôvera premiérovi, prezident odvolá celú vládu-Ústava neurčuje koho má prezident poveriť zostavením vlády, ale uplatňuje sa tradícia, že poverenie zostaviť vládu dostane predseda víťaznej strany vo voľbách-Vláda SR je priamo zodpovedná za výkon štátnej moci-Vláda SR navrhuje zákony NRSR, schvaľuje nariadenia Vlády SR, vyhlášky ministerstiev a iné podzákonné normy.

Vláda SR má dnes 16 členov:•predseda vlády (premiér, ministerský predseda, prvý minister) – SDKÚ•podpredseda vlády bez kresla (zodpovedný za regionálny rozvoj, cirkvi, národnostné menšiny) - SMK•minister zahraničných vecí (zároveň podpredseda vlády pre integráciu) - SDKÚ•minister spravodlivosti (podpredseda vlády pre legislatívu) - KDH•minister financií (podpredseda pre ekonomiku)- SDKÚ•minister vnútra - KDH•minister obrany - SDKÚ•minister hospodárstva - ANO•... dopravy, pôšt a telekomunikácií . SDKÚ•... výstavby a regionálneho rozvoja - SMK•... sociálnych vecí, práce a rodiny – SDKÚ (i keď Ľ.Kaník je z DS)•... pôdohospodárstva - SMK•... životného prostredia - SMK•... školstva - KDH•... kultúry - ANO•... zdravotníctva - ANO-Každý minister má svojho štátneho tajomníka (niekedy dvoch)-Okrem ministerstiev spadajú pod vládu ešte tzv. Štátne úrady, ako napr.:Protimonopolný úrad SRÚrad pre štátnu službu SRÚrad pre atómový dozor SRŠtatistický úrad SR Úrad technickej normalizácie SR a pod.Národný bezpečnostný úradTelekomunikačný úradÚrad pre finančný trh-O šéfoch týchto úradov rozhoduje vláda v zbore hlasovaním7.) Hlava – Súdna moc, 2 oddiely*

Prvý oddiel – Ústavný súd SR-ÚS SR sídli v Košiciach a rozhoduje o súlade právnych noriem s ústavou SR a o porušení ústavných práv občanov-Rozsudok ÚS sa nazýva nález a zverejňuje sa v Z.z.-Nález ÚS musí byť vykonaný do stanovenej lehoty-ÚS rozhoduje kompetenčné spory orgánov št. správy a samosprávy-ÚS prijíma sľub prezidenta a súdi ho ak ho NR SR obviní z vlastizrady-ÚS overuje platnosť mandátu poslanca a pochybnosti pri voľbách a referende-ÚS začne konať na návrh:•prezidenta•vlády•GP•aspoň 1/5 poslancov NR SR•každého, ale len v prípade jeho osobnej veci-Sudcov ÚS SR je 13 a menuje ich prezident na návrh NR SR na 12 rokov. NR SR predloží vždy dvojnásobný počet kandidátov (40 rokov, 15 ročná prax, JUDr, voliteľný do NR SR)-Ak sa mení len jeden člen, NR SR ponúkne dvoch kandidátov, ak dvaja 4 a tak pod.-Sudcovia sa ujímajú funkcie zložením sľubu do rúk prezidenta-Funkcia ÚS je povolaním a je nezlučiteľná s poslaneckým mandátom, funkciou člena vlády, sudcu, prokurátora, funkciou v štátnej platenej správe, členstvom v riadiacich orgánoch právnických osôb, podnikateľskou činnosťou ani s inou majetkovou činnosťou, okrem správy vlastného majetku a vedeckej činnosti.

Sudcovia majú imunitu a stíhať ich možno len so súhlasom ÚS•Druhý oddiel – Súdy SR-Súdna rada má 18 členov menovaných na 5 rokov-predsedu, 8 členov volených sudcami, 3 volených NR SR, 3 – prezidentom, 3 – vládou SR-Predseda SúR je vždy predseda Najvyššieho súdu-členom Súdnej rady môže byť občan, ktorý má 15 ročnú prax a práv. vzdelanie-SúR predkladá prezidentovi návrhy na vymenovanie a odvolávanie sudcov-SúR rozhoduje o pridelení a preložení sudcov-SúR predkladá prezidentovi návrh na vymenovanie Predsedu a členov NS SR-SúR predkladá vláde návrhy na sudcov do medzinárodných súdnych dvorov (Haag, Strassburg, Luxemburg)-Sústava súdov SR má tri stupne:1.)Najvyšší súd SR2.)Krajské súdy SR3.)Okresné súdy SR4.)Špeciálny súd je mimo sústavy a zaoberá sa organizovaným zločinom5.)Mimo sústavy sú i vojenské súdy-Predsedu NS SR menuje prezident na návrh Súdnej rady-Predsedom NS SR je KARABIN a NS sídli v Bratislave v budove Min. Sprav.-Do sudcovského stavu vymenúva právnikov prezident na návrh Súdnej rady-Sudcovia sú menovaní na doživotie -Sudcom sa môže stať každý občan SR, ktorý dosiahol vek 30 rokov a má vysokoškolské právnické vzdelanie.

Ďalšie podmienky môže ustanoviť zákon.-Sudcovia rozhodujú nezávisle, požívajú imunitu a stíhať ich možno len na základe rozhodnutia kárneho senátu-Predsedov krajských a okrasných súdov menuje Min. spravodlivosti-Sudcovia rozhodujú sami, v senáte, s prísediacimi, alebo v zastúpení (úradník súdu)-Rozsudky sa vyhlasujú v mene Slov. Rep.-Proti rozhodnutiu súdu jem možné podať opravný prostriedok 8.) Hlava – ochrana práva. dva oddiely•Prvý oddiel - Prokuratúra SR-Prokuratúra SR chráni práva a záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu v SR-Na čele prokuratúry je Generálny prokurátor menovaný prezidentom na návrh NRSR-Prokurátor vystupuje v trestnom práve, ako štátny žalobca-Prokuratúra má povinnosť iniciatívy trestného konania, zahajuje trestné konanie a predkladá žalobu na súd-Prokuratúra spravuje registre trestov-Prokuratúra sa člení na Gen., krajské, vojenské a špeciálnu prok.-

Gen. prokurátor SR je D.TRNKA•Druhý oddiel – Verejný ochranca práv (ombudsmann) -Verejného ochrancu volí NRSR na 5 rokov. Kandidát musí byť starší ako 35 rokov a voliteľný do NR SR. Kandidáta musí predložiť aspoň 15 poslancov-Ombudsman je nezávislí orgán, ktorý sa podieľa na ochrane práv a slobôd FO a PO pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy, alebo ak je konanie týchto orgánov v rozpore s právnym poriadkom či s princípmi demokratického právneho štátu -Ombudsman nemôže vstupovať do neuzatvorených súdnych sporov či do trestného konania-Na úrovni EÚ pôsobí európsky ombudsman a jeho činnosť je analogická s ombudsmanom SR-Inštitút ombudsmana je odvodený z anglického práva a u nás je nový-Ombudsmanom SR je KANDRÁ9.) Hlava – prechodné a záverečné ustanovenia
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Ústava SOŠ 2.9731 1148 slov
Ústava SOŠ 2.9887 329 slov
Ustava SOŠ 2.9386 1230 slov
Ústava 2.9441 3191 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.