referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Streda, 6. decembra 2023
Rodinné právo
Dátum pridania: 13.02.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lenuska311
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 823
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 13.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 23m 0s
Pomalé čítanie: 34m 30s
 
1. POJEM,PREDMET,PRAMENE A ZÁKLADNÉ ZÁSADY RP
-je samostatným odvetvím slovenského právneho poriadku, ktorý upravuje osobné a majetkové vzťahy medzi manželmi a deťmi a vzťahy medzi ostatnými príbuznými. Všetky tieto vzťahy a vzťahy s nimi súvisiace sa nazývajú rodinno–právne vzťahy. Sú typické tým, že majú osobný, emocionálny, morálny, majetkový a dlhodobý charakter.

2. Predmet RP
-predmetom RP je úprava osobných a s nimi spojených majetkových vzťahov medzi manželmi, rodičmi a deťmi a ich prostredníctvom aj vzťahy medzi ostatnými príbuznými. Upravuje tiež vzťahy náhradnej rodinnej výchovy

3. Pramene RP
-základným prameňom RP je zákon o rodine (zákon č. 36/2005 Z.z)
-zákon o rodine má štruktúru:
základné zásady RP:
*časť manželstvo
*časť vzťahy medzi rodičmi a deťmi
*časť výživné
*časť záverečné ustanovenia
-k ďalším prameňom RP patrí zákon o pestúnskej starostlivosti ,zákon o matrikách a niektoré časti zákona o sociálnom zabezpečení a pod.

4. Základné zásady RP
- manželstvo spočíva na pevných citových vzťahoch medzi mužom a ženou. Obaja sú si v ňom rovní .Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.
- rodina založená manželstvom je základným článkom spoločnosti. Spoločnosť má všestranne chrániť rodinné vzťahy
- materstvo je najčastejším poslaním ženy
- spoločnosť poskytuje materstvu ochranu a starostlivosť ,predovšetkým hmotnou podporou matky a detí a pomocou pri ich výchove
- rodičia sú zodpovední za všestranný duševný a telesný rozvoj svojich detí a za ich výchovu: spoločnosť dbá o výchovu detí a uspokojenie ich potrieb
- všetci členovia rodiny majú povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa svojich možností a schopností zabezpečovať zvyšovanie životného štandardu

5. Manželstvo
- manželstvo je právom upravené životné spoločenstvo muža a ženy
- je dobrovoľné a trvalé životné spoločenstvo, spočívajúce na pevných citových základoch
- manželstvo je súčasne spoloč., morálnym ,biolog. A právnym vzťahom medzi mužom a ženou ,ktoré vzniká určitým predpísaným zákonným spôsobom

6. Vznik manželstva
- manželstvo sa uzatvára súhlasným vyhlásením m+ž pred orgánom štátu alebo orgánom cirkvi alebo náboženským spoločenstvom ,že spolu vstupujú do manželstva a to verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti 2 svedkov
- civilný sobáš
- cirkevný sobáš

7. Doklady povinné pre snúbencov
- rodný list
- občiansky preukaz
- doklad o tom ,že predchádzajúce manželstvo zaniklo (úmrtný list alebo rozhodnutie súdu)
- ak je niektorý zo snúbencov maloletý ,musí predložiť rozhodnutie súdu o povolení uzatvoriť manželstvo
- ak je niektorý zo snúbencov cudzinec ,musí predložiť osvedčenie o spôsobilosti uzavrieť manželstvo
- ak manželstvo uzatvorí namiesto snúbenca splnomocnenec –zástupca musí predložiť splnomocnenie ,ktoré musí byť aj notársky overené
- okrem samotného vyhlásenia o dobrovoľnom vstupe do manželstva ,musia snúbenci vyhlásiť :
* že im nie sú známe okolnosti ,ktoré by uzavretie manželstva vylučovali
* že im je známi zdravotný stav
* či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo si každí ponechá svoje doterajšie priezvisko
* aké bude priezvisko ich spoločných detí

8. Okolnosti, ktoré vylučujú uzatvorenie manželstva
a., existencia manželstva niektorého zo snúbencov
b., blízky príbuzenský vzťah medzi snúbencami
c., manželstvo nemôžu uzatvoriť predkovia a potomkovia ,ani súrodenci. Táto zásada platí aj pre vzťahy, ktoré vznikli osvojením
d., nedostatok veku- spôsobilosť uzatvoriť manželstvo vzniká v plnom rozsahu 18 rokom veku, ostatné vo veku od 9 do 18r. môžu uzatvoriť manželstvo iba povolením súdu
e., duševná porucha niektorého zo snúbencov, pre ktorú by mohla byť ohrozená jeho spôsobilosť na právne úkony

9. Zdanlivé manželstvo
a., ak chýba vyhlásenia snúbencov o dobrovoľnom vstupe do manželstva
b., ak manželstvo uzatvorí osoba mladšia ako 16r.
c., ak uzatvoria manželstvo osoby rovnakého pohlavia

10. Vzťahy medzi manželmi
- uzatvorením manželstva vznikajú manželom práva a povinnosti osobného i majetkového charakteru. Základnou povinnosťou manželov je žiť spolu, byť si verní, navzájom si pomáhať a uzatvárať zdravé rodinné prostredia, dohodnúť sa na všetkých podstatných záležitostiach tákajúcich sa rodiny, môže sa ktorýkoľvek z nich obrátiť na súd. Majú právo sa navzájom zastupovať v bežných záležitostiach týkajúcich sa rodiny alebo druhého manžela
- uzavretím manželstva vzniká tiež komplex majetkových vzťahov medzi manželmi, ktorého základom je bezpodielové spoluvlastníctvo

11. Zánik manželstva
- smrťou jedného z manželov
- vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho
- rozvodom

12. Vzťahy medzi rodičmi a deťmi
- tvoria ťažisko právnej úpravy rodinného práva .Maloleté deti majú právny nárok na výchovu a všestranný rozvoj a to predovšetkým v prostredí rodiny

13. Vznik právneho vzťahu medzi rodičmi a deťmi
- vzniká narodením alebo osvojením

14. Zákon ustanovuje 3 vyvrátiteľné podmienky
a., domienka - otcom dieťaťa je manžel matky=domienka svedčiaca manželovi matky .Ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva ,do 300 dní po uzavretí manželstva, za otca sa pokladá manžel matky aj keby bolo zrejmé ,že nie je biologickým otcom dieťaťa
b.,domienka - za otca dieťaťa sa považuje muž ,ktorému otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov pred úradom ,ktorý vedie matriku alebo pred súdom
c., domienka - otcovstvo sa určí súdom- za otca sa pokladá muž ,ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase od ktorého neprešlo od narodenia dieťaťa, menej ako 180 dní a viac ako 300 dní(kritická doba)pokiaľ jeho otcovstvo nevylučuje závažné okolnosti

15. Zapretie otcovstva
- otcovstvo môže zaprieť:
* manžel v lehote 3r.,odkedy sa dozvie, že jeho manželke sa narodilo dieťa
* matka dieťaťa môže zaprieť, že otcom je jej manžel v lehote 3r.od narodenia dieťaťa
* generálny prokurátor môže zaprieť otcovstvo vždy, ak to vyžaduje spoločenský záujem, najmä záujem maloletého dieťaťa. Nie je viazaný žiadnou lehotou

16. Práva a povinnosti rodičov a detí
- usmerňovať konanie dieťaťa
- zastupovať dieťa
- spracovať veci dieťaťa

17. Povinnosti detí
- povinnosťou detí je pomáhať rodičom ak s nimi žije v spoločnej domácnosti
- povinnosťou detí je prispievať na úhradu potrieb rodiny ak má príjem

18. Účasť štátu na výkone práv a povinností
- činnosť správnych orgánov
- oddelenie starostlivosti o deti na obvodných úradoch- majú možnosť urobiť opatrenia v prípade nedostatočnej starostlivosti rodičov
- činnosť súdov- súdy rozhodujú o obmedzení alebo zbavení rodičovských práv

19. Výchovné opatrenia
- ak je potrebné v záujme detí súd môže rozhodnúť o uložení výchovných opatrení:
a., vhodným spôsobom napomenie maloleté dieťa
b., určí na výchovu maloletého dieťaťa a dohľad za súčinnosti orgánov sociálnoprávnej ochrany detí ,obce a školy
c., uloží maloletému obmedzenia v rozsahu potrebnom na predchádzanie a zabránenie škodlivých vplyvov
d., uloží maloletému a jeho rodičom povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo odbornému poradenstvu
- ak tieto opatrenia neviedli k náprave súd odníme dieťa z osobnej starostlivosti rodičov a to aj proti ich vôli a to na :
a., pobyt v zariadení najdlhšie 6 mesiacov
b., pobyt v špecializovaných zariadeniach najdlhšie 6 mesiacov
c., pobyt v resocializačnom stredisku pre drogovo závislých
Súd následne sleduje vývin po uplynutí doby určenej
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Rodinné právo SOŠ 2.9711 720 slov
Rodinné právo GYM 2.9322 1041 slov
Rodinné právo GYM 2.9860 1492 slov
Rodinné právo GYM 2.9619 1328 slov
Rodinné právo SOŠ 2.9734 811 slov
Rodinné právo SOŠ 2.9607 1328 slov
Rodinné právo GYM 2.9815 1143 slov
Rodinné právo GYM 2.9806 1221 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.