referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Utorok, 28. mája 2024
Sociálna politika
Dátum pridania: 11.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: animka2
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 327
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 24.6
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 41m 0s
Pomalé čítanie: 61m 30s
 
6.Nástroje politiky zamestnanosti

Politika zamestnanosti:

Riešia ju dve základné právne normy.

- Zákon č. 453 z roku 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí,rodiny a služieb zamestnanosti (kompetenčný zákon). Tento zákon vymedzuje právomoci a pôsobnosti orgánov v oblasti soc. vecí a zamestnanosti.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrady práce, soc. vecí a rodiny.

- Zákon o službách zamestnanosti - vecne rieši problematiku zamestnanosti. Zákon č. 5 z roku 2004.

7.Nezamestnanosť ako soc. jav, jej znaky a charakter

Nezamestnanosť ako soc.udalosť, problematika nezamest. občanov. Nezamestnanosť chápeme ako stav, v ktorom človek schopný práce a ochotný pracovať ale nemá platené zamestnanie.

Typy nezamestnanosti:

- Frikčná - ľudia, ktorí sú medzi dvoma zamestnaniami, resp. zmena zamestnania. Zväčša krátkodobá nezamestnanosť.
- Štrukturálna– technologická - napr. rozpad neefektívnych podnikov.
- Cyklická - sezónna.
- Skrytá - nezamestnaný nehľadá prácu, ani sa nikde neregistruje.
- Neúplná, nepravá - pracovníci akceptujú prácu aj na znížený úväzok, skrátený pracovný čas aj na úkor svojej kvalifikácie.

Uchádzač o zamestnanie: Je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie. Zároveň je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Záujemca o zamestnanie:Je občan, ktorý si hľadá iné zamestnanie a nie je uchádzač o zamestnanie.

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie:

- Občan mladší ako 25 rokov, skončil sústavnú prípravu (denné štúdium) na povolanie (absolvent školy, ktorý 2 roky nepracoval po skončení štúdia a je v evidencii na ÚP).
- Občan starší ako 50 rokov.
- Občan vedený v evidencii 12 mesiacov za predchádzajúcich 16 mesiacov –dlhodobo nezamestnaný občan.
- Občan, ktorý sa sústavne nepripravoval na povolanie formou štúdia na strednej a vysokej škole.
- Občan, ktorý je rodič, alebo náhradný rodič starajúci sa o tri a viac deti,alebo osamelý občan, ktorý sa stará o dieťa.
- Občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných dôvodov a pritom nie je občanom so zdravotným postihnutím.
- Občan, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov EÚ,alebo občan, ktorý má na území členského štátu EÚ pobyt na účel výkonu zamestnania.
- Občan so zdravotným postihnutím.
- Cudzinec, ktorému bol udelený azyl.

Sprostredkovanie zamestnania:- vyhľadanie pracovného miesta a ponúkanie vhodného zamestnania uchádzačovi a záujemcovi o zamestnanie,- vyhľadávanie a ponúkanie vhodných zamestnancov zamestnávateľom.

Súčasťou sprostredkovania zamestnania:

- evidenčná činnosť
- informačné a poradenské služby
- vyhotovovanie zoznamov voľných pracovných miest
- vyhotovovanie zoznamov hľadaných zamestnaní uchádzačmi o zamestnanie a záujemcami o zamestnanie

Evidencia:Povinnosť zaevidovať sa má občan do 7 dní od udalostí, ktoré nastali (napr. do 7 dní od ukončenia samostatne zárobkovej činnosti, ukončenia zamestnanosti, skončenia invalidity, skončenia väzby, skončenia sústavnej prípravy na zamestnanie ....)

Ďalšími povinnosťami uchádzačov sú pravidelné návštevy ÚP - podmienka disponibility. Občan je povinný hlásiť každú skutočnosť alebo zmenu oproti pôvodnému zápisu a to do 3 dní. Občan má štátom vytvorenú inštitúciu, avšak aj od neho sa vyžaduje aktivita - musí ju preukázať na ÚP.

Dlhodobo nezamest. navštíviť ÚP raz za 7 dní.

1 X za mesiac uchádzač, ktorý sa aktívne podieľa napr. na rekvalifikačných kurzoch ... Ostatní 1 X za 14 dní. Do evidencie nemôžu byť zaradení:

- tí, čo sú dočasne PN
- tí, čo sa sústavne pripravujú na budúce povolanie
- občan na materskej dovolenke
- občan s priznaným starobným dôchodkom , resp. na dôchodku
- občan, ktorý bol vyradený z evidencie
- občan, ktorý bol SZČO a bol mu udelený prísp.od ÚP (do2 rokov)

Z evidencie je občan vyradený:

- keď sa zamestná
- keď začne študovať,
- keď nastúpi na výkon väzby,
- keď nastúpi na MD
- keď začne byť SZČO
- keď sa zistí, že občan vykonáva prácu "načierno"
- keď nespolupracuje s OP (ponuka zamest.- odmietnutie,nezúčastni sa rekvalifik.kurzu...
- nedodržanie disponibility podľa určených podmienok

Štát poskytuje informačné a odborné poradenské služby:

Nové prvky politiky zamestnanosti:

1.Individuálny akčný plán- cieľom je rozvoj uchádzača o zames. a jeho príprava na umiestnenie na trhu práce.
2.Aktivačné práce- nahrádzajú a vylepšujú známy systém verejnoprospešných prác.
3.Aktivačný príspevok – je súčasťou dávky v hmotnej núdzi.
4.Absolventská prax – špecialný program určený nezamestnaným vo veku do 25 rokov.
5. Systém príspevkov v rámci aktívnej politiky.

- vzdelávanie a príprava pre trh práce
-príspevok na SZČO, príspevok na zamestnanie pre znevýhodneného uchádzača,-
- príspevok pre získanie absolventskej praxe u zamestnávateľov (absolventská prax trvá 6 mesiacov),
- príspevok na aktivačnú činnosť (obdoba niekdajších verejnoprospešných prác, 5 mesiacov),
- príspevok na dochádzku za prácou,
- podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím,
- príspevok na chránenú dielňu, .....

Dávka v nezamestnanosti: Poskytujú ju pobočky Soc. poisťovní.

Dávka v nezamestnanosti je poskytovaná aj v súčasnosti.

Občan musí byť 4 roky zamestnaný, preukázaný príspevok do fondu zamestnanosti aspoň po dobu 3 rokov.

Nárok zaniká smrťou, prijatím do zamest.,skončením podporného obdobia....
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Sociálna politika 2.9570 2692 slov
Sociálna politika 2.9592 2625 slov
Sociálna politika 2.9653 328 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.