referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Sobota, 25. mája 2024
Sociálna politika
Dátum pridania: 11.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: animka2
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 327
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 24.6
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 41m 0s
Pomalé čítanie: 61m 30s
 
8.Vývoj chudoby na Slovensku a nástroje jej riešenia

Chudoba ako sociálna udalosť, možnosti riešenia chudoby:

Za chudobu sa považuje taký stav, kedy nedostatok hmotných prostriedkov obmedzuje možnosti spotreby, nedostatok financií neumožňuje zabezpečovať základné životné potreby na primeranej úrovni.

1,- absolútna: nie sú naplnené zákl.potreby nevyhnutné na udržanie zákl.existencie (jedlo, ošatenie, bývanie). Táto chudoba je príznačná pre rozvojové krajiny - Afrika.

2,- relatívna:jedinec, rodina alebo soc.sk.uspokojujú svoje potreby na výrazne nižšej úrovni ako je priemerná úroveň v danej spoločnosti, resp. štáte.Pre SR je príznačný tento druh chudoby.

3,- subjektívna:kto je v takejto situácii domnieva, že je chudobný, pretože nemôže uspokojovať svoje potreby podľa vlastných predstáv.

4,- objektívna:sú podľa názoru štátu uspokojené zákl. životné potreby na primeranej úrovni.

Hmotná núdza: príjem občana a s ním posudzovaných fyzických osôb nedosahuje sumy životného minima.

Nástroje štátu na riešenie chudoby: Chudoba má právne ukotvenie v Ústave SR (článok 39). Každý občan má nárok na zabezpečenie zákl. život. podmienok. Zákon o hmotnej núdzi 599 z roku 2003. Zákon o soc. pomoci. Zákon O životnom minime (dnes cca 4720,- Sk)

Aktivačný príspevok: -cieľom je získanie pracovných návykov a ich oživenie, zvyšovanie vedomostí, kvalifikácie, ... Uchádzač musí spĺňať podmienky stanovené zákonom.

Príspevok na bývanie:Je to ochranný príspevok. Patrí občanom, ktorí nemôžu riešiť svoju situáciu hmotnej núdze. napr. občania, ktorý sa celodenne starajú o postihnutého občana, alebo dieťa, občan, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav (nad 30 dní) .....

Poskytovanie jednorázových dávok pre občanov v hmotnej núdzi - nevyhnutné ošatenie, nakúpenie školských potrie, mimoriadne liečebné výdavky, nevyhnutné zariadenie domácnosti. (maximálne trojnásobok životného minima). Dotačné programy, napr. štipendiá.

Poskytovanie pomoci aj zo strany obcí a miest, na základe rôznych opatrení a nariadení miest a obcí. Môže sa poskytovať vo forme vecnej, peňažnej aj v kombinovanej.

Hmotná núdza - TRIÁDA - jedno teplé jedlo denne, poskytnutie prístrešia a ošatenia, ktoré je primerané ročnému obdobiu.

Inštitút osobitného príjemcu - obec.

9.Politika soc. zabezpečenia v starobe

Staroba ako sociálna udalosť:

Súvisí s dĺžkou veku človeka, jeho aktivitou, príjmom, sociálnymi kontaktmi a komunikáciou. Je to predvídateľná sociálna udalosť. Rozoznávame - starnutie kalendárne (počet rokov), –starnutie funkčné (vyjadruje skutočný potenciál človeka). Samota, neaktívnosť - urýchľujú úpadok. Znižujú sa požiadavky na stravu, odievanie a bývanie, zvyšujú sa náklady na lieky.

Staroba:

- 45 až 59 rokov - stredný vek
- 60 až 74 rokov - vyšší vek (ranná staroba, presénium)
- 75 až 89 rokov - pokročilý starobný vek (sénium)
- 90 a viac - dlhovekosť

Na zabezpečenie v starobe je podmienené dosiahnutím dôchod.veku.

1. pilier - Sociálna poisťovňa
2. pilier - DSS (zhodnocovací charakt.). Má 5 kontrolných mechanizmov: Úrad pre finančný trh, Depozitár - banka, Vnútorná kontrola DSS, audítor, občan
3. pilier - dôchodkové doplnkové poistenie – má dve výhody: 1.zamestnávateľ môže prispievať, 2.daňová úľava

Staroba a sociálna núdza: občan pre svoj nepriaznivý zdravotný stav a vek si nevie zabezpečiť zákl.život.podmienky./zabezpečiť napr. chod domácnosti.../

Štát vytvára systém

- sieť sociálnych služieb aj individuálnych, napr. opatrovateľská služba, osobná asistencia .....
- Opatrovateľská služby - možno ju poskytnúť občanovi, ktorý vzhľadom na svoj zdravotný stav potrebuje pomoc, napr. na nevyhnutnú prácu v domácnosti, na kontakt s okolím, atď. Od 1.1.2003 dal štát objednávku, aby táto kompetencia prešla na obce a mestá, ktoré v súčasnosti toto realizujú.
- Spoločné stravovanie: pre občana, pre ktorého stravovanie nemožno zabezpečiť iným spôsobom, alebo pre svoj zdravotný stav je odkázaný na tento spôsob stravovania.
- Prepravná služba:Zabezpečenie integrácie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaných na individuálnu prepravu. Majú neštátny charakter. Táto služba nie je dnes rozsiahla. Iné formy kompenzácie - príspevok na auto, príspevok na benzín .....
- Starostlivosť v zariadeniach soc. služieb: domovy soc. služieb, domovy dôchodcov, domovy opatrovateľskej služby, detské domovy, domovy pre osamelých rodičov, zariadenia chráneného bývania, stanice opatrovateľskej služby - v týchto zariadeniach sa poskytuje základná starostlivosť v TRIÁDE - ubytovanie, stravovanie a zaopatrenie (žehlenie, pranie). Nadstavbová činnosť - rehabilitácie, kultúrna činnosť a iné.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Sociálna politika 2.9570 2692 slov
Sociálna politika 2.9592 2625 slov
Sociálna politika 2.9653 328 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.