referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Benjamín
Utorok, 31. marca 2020
Pracovné právo
Dátum pridania: 02.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: heni
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 853
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 13m 50s
Pomalé čítanie: 20m 45s
 
Povinnosti z pracovného pomeru zamestnávateľa

- Prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy.
- Platiť za vykonanú prácu.
- Utvárať priaznivé pracovné podmienky.
- Dodržiavať ostatné pracovné podmienky.
- Pri nástupe do práce oboznámiť s právnymi a ostatnými predpismi, pracovným poriadkom a kolektívnou zmluvou.

Povinnosti z pracovného pomeru zamestnanca

- Vykonávať prácu podľa pokynov zamestnávateľa osobne v určenom pracovnom čase.
- Dodržiavať pracovnú disciplínu.
- Dodržiavať právne a ostatné predpisy, s ktorými bol oboznámený.

Zmena pracovných podmienok

Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť iba na základe písomnej dohody o jej zmene medzi zamestnancom a zamestnávateľom - § 54 Zákonníka práce.

Preradenie na inú prácu

Zamestnanca možno preradiť na inú prácu, ako bola dohodnutá aj bez jeho súhlasu:

- Ak dlhodobo stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav spôsobilosť vykonávať prácu.
- Nesmie ju vykonávať pre chorobu z povolania, alebo ohrozenia touto chorobou.
- Prekročila sa najvyššia prípustná expozícia podľa posudku orgánu na ochranu zdravia.
- Na základe karanténnych opatrení.
- Ak tehotná žena, alebo matka dieťaťa do 9 mesiacov je ohrozovaná alebo nesmie prácu vykonávať.
- Je to nevyhnutné podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného orgánu.
- Zamestnanec pracujúci v noci podľa lekárskeho posudku je nespôsobilý ju vykonávať.
- Ak tehotná žena, alebo matka dieťaťa do 9 mesiacov pracujúca v noci požiada o preloženie.

Práca, na ktorú je zamestnanec preraďovaný, musí zodpovedať jeho zdravotnej spôsobilosti na prácu a zamestnávateľ je povinný prihliadať na vhodnosť vzhľadom na schopnosť kvalifikáciu zamestnanca.

Skončenie pracovného pomeru

Pracovný pomer možno skončiť:

- Dohodou
- Výpoveďou
- Okamžitým skončením
- Skončením v skúšobnej dobe.

Dohoda o skončení pracovného pomeru

- Pracovný pomer končí dňom. na ktorom sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodli.
- Dohoda sa uzatvára písomne.
- Musia byť uvedené dôvody ukončenia, ak o to požiada zamestnanec, alebo ak pracovný pomer dohodou končí z organizačných dôvodov.

Výpoveď

- Výpoveďou môže pracovný pomer skončiť zamestnanec aj zamestnávateľ.
- Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.
- Dôvod výpovede musí byť skutkovo vymedzený, aby nebol zameniteľný s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná.
- Pri výpovedi z nadbytočnosti zrušené miesto nemožno obsadiť iným zamestnancom počas troch mesiacov.

Výpovedná doba

- Pri výpovedi pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby.
- Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
- Táto je rovnaká pre zamestnanca aj zamestnávateľa najmenej 2 mesiace.

Výpoveď daná zamestnávateľom

Zamestnávateľ môže dať výpoveď iba z nasledovných dôvodov podľa § 63 ods. 1 Zákonníka práce:

a/ ak sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť,
b/ ak sa zamestnanec stal nadbytočným vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných a technických zmenách,
c/ ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku, alebo rozhodnutia príslušného orgánu stratil dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ju nemôže vykonávať pre chorobu z povolania alebo jej ohrozenia, alebo na pracovisku sa dosiahla podľa posudku najvyššia prípustná expozícia.
d/ ak zamestnanec

1. nespĺňa predpoklady podľa právnych predpisov pre výkon práce,
2. prestal spĺňať požiadavky voľby a vymenovania,
3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa určené požiadavky pre riadny výkon práce,
4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a v posledných šiestich mesiacoch bol písomne vyzvaný na ich odstránenie a tento ich v primeranom čase neodstránil,

e/ ak sú dôvody, pre ktoré zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny a v posledných šiestich mesiacoch bol upozornený na možnosť výpovede z tohto dôvodu.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Pracovné právo SOŠ 2.9434 615 slov
Pracovné právo 2.9738 1545 slov
Pracovné právo GYM 2.9892 1148 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.