referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milena
Štvrtok, 9. apríla 2020
Pracovné právo
Dátum pridania: 02.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: heni
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 853
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 13m 50s
Pomalé čítanie: 20m 45s
 
Podmienky výpovede danej zamestnávateľom

Zamestnávateľ môže dať výpoveď vtedy, ak:

- nemá možnosť ho ďalej zamestnávať a to ani na kratší čas v mieste podľa pracovnej zmluvy,
- zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu v mieste podľa pracovnej zmluvy/netýka sa prípadov neuspokojivého plnení pracovných úloh, menej závažné porušenie pracovnej disciplín a dôvodu kedy možno okamžite skončiť pracovný pomer/Zamestnávateľ pre porušenie pracovnej disciplíny a dôvody, kedy možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať výpoveď
- v lehote dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa dozvedel o dôvode výpovede,
- pri porušení pracovnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov od návratu, najneskôr do jedného roka, ako sa o dôvode výpovede dozvedel.

K dôvodu výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny musí zamestnancovi umožniť sa vyjadriť.

Zákaz výpovede

Zamestnávateľ nesmie dať výpoveď zamestnancovi v ochrannej dobe:

- v dobe práceneschopnosti pre chorobu alebo úraz, ktorú si nespôsobil úmyselne alebo pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok,
- pri povolaní do služby v ozbrojených silách,
- rodičovskej resp. materskej dovolenky zamestnancov,
- pri plnom uvoľnení na výkon verejnej funkcie,
- pri dočasnej nespôsobilosti vykonávať nočnú prácu.

Ďalšie okolnosti zákazu výpovede

- Ak bola daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby.

Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi:

a/ z dôvodov zrušenia zamestnávateľa alebo jeho časti,
b/ z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ zrušiť pracovný pomer okamžite, ak nejde o zamestnancov na rodičovskej resp. materskej dovolenke; ak bola daná výpoveď pred nástupom na uvedenú dovolenku, pracovný pomer končí uplynutím tejto dovolenky,
c/ pre iné porušenie pracovnej disciplíny podľa § 63 ods. 1 písm. e/ Zákonníka práce,
d/ ak zamestnanec z vlastnej viny stratil predpoklady pre výkon práce.

Výpoveď osobitným skupinám zamestnancov

- Zamestnanci ohrození chorobou z povolania a pre dosiahnutie najvyšších prípustných expozícií na pracovisku.

Povinnosť zamestnávateľa

- Zabezpečiť vhodné zamestnanie - zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou
- Výpoveď môže dať len s predchádzajúcim súhlasom úradu práce, inak je neplatná.

Výpoveď daná zamestnancom

Výpoveď môže dať zamestnanec z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Zamestnávateľ môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak zamestnanec:

- Bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin.
- Porušil závažne pracovnú disciplínu.

Takto môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode dozvedel  a najneskôr do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak:

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu alebo náhradu mzdy, alebo ich časť do 15 dní po uplynutí jej splatnosti,
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

- Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.
- Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.
- Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Náležitosti okamžitého skončenia pracovného pomeru.

Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

- Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.
- Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne zamestnancom inak
- Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer na určitú dobu aj bez uvedenia dôvodu; v takomto prípade má zamestnanec nárok na náhradu mzdy v sume priemerného mesačného zárobku za dobu, po ktorú mal trvať pracovný pomer.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanec, skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.
(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Pracovné právo SOŠ 2.9434 615 slov
Pracovné právo 2.9738 1545 slov
Pracovné právo GYM 2.9892 1148 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.