referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomír
Utorok, 16. júla 2024
Rodinné právo
Dátum pridania: 03.10.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: haaasr
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 810
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 

Rodinné právo upravuje osobné a stým súvisiace majetkové vzťahy medzi manželmi, medzi ročičmi a deťmi, medzi ostatnými príbuznými v priamom pokolení a vzťahu, ktoré nahrádzajú vzťahy medzi rodičmi a deťmi.

Všeobecné zásady rodinného práva, ktoré obsahuje Ústava SR, rozvíja a konkretizuje jeho základný prameň – zákon o rodine.

Manželstvo-v našej spoloč. spočíva na pevných citových vzťahoch medzi mužom a ženou. obaja manželia sú si v manželstve rovní. Hlavným spoločenským zámerom manželstva je zalodženie rodiny a riadna výchova detí. Rodina-založená manželstvom je základným článkom našej spoloč., kt. všestranne chráni rodinné vzťahy.

Materstvo je najčestnejším poslaním ženy. Spoločnosť poskytuje materstvu ochranu a všetku starostlivosť, predovšetkým hmotnou podporou matky i detí. Rodičia sú zodpovední za všestranný duševný a telesný rozvoj svojich detí a za ich riadnu výchovu. Spoločnosť dbá o výchovu detí a o uspokojovanie ich hmotných a kultúrnych potrieb, stará sa o ne a chárni ich prostredníctvom štátnych orgánov, spoločenských organizácií, školy, ako aj kultúrnych a zdravotníckych zariadení.

Manželstvo je právom upravené životné spoloč. muža a ženy. Uzatvára sa súhlasným vyhlásením mudža a ženy pred orgánom štátu alebo pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, že spolu vstupujú do manželstva. Príslušným orgánom štátu je orgán poverený viesť matriku pre obvod, v ktorom má aspoň jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Vyhlásenie o uzavretí manželstva musia urobiť obidvaja snúbenci osobne. O uzavretie manželstva musia požiadať obidvaja snúbenci písomne. Súčasne musia predložiť určené doklady a musia vyhlásiť: že im nie sú známe okolnosti, kt. vylučujú uzavretie manželstva, že obidvaja navzájom poznajú svoj zdravotný stav, že priezvisko jedného z nich bude ich spoločným,ak si ponechajú priezviská, musia vyhlásiť, kt. z nich bude priezviskom ich detí.

Okolnosti, kt. vylučujú vznik platného manželstva: existujúce manželstvo niektorého zo snúbencov, príbuzenstvo v priamom pokolení a medzi súrodencami, neplnoletosť a duševná poruch, kt. by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Maloletý, kt.má viac ako 16r.len s povolením súdu. uzavretím manželstva získa svojprávnosť

Úprava vzťahov medzi manželmi vychádza zo zásady rovnoprávností, preto majú manželia v manželstve rovnaké práva a rovnaké povinnosti. Každý z manželov je oprávnený zastupovať druhého manžela. Medzi nimi vzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, kt. je zváštnou formou spoluvlastníctva.

Manželstvo zaniká smrťou, vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho alebo rozvodom. Zrušiť manželstvo rozvodom len v spoločensky odôvodnených prípadoch. Manželstvo môže rozviesť len súd a to na návrh niektorých z manželov, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoju spoloč. úlohu. Pri rozhodovaní o rozhode prihliada súd hlavne na záujmy maloletých detí.

Rodičia zastupujú svoje maloleté deti v právnych úkonoch. Deti majú povinnosť pomáhať rodičom podľa svojich schopností. Vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom trvá, kým deti nie sú samy schopné sa živiť. Vyživovaciu povinnosť majú aj deti k svojim rodičom. Osvojenie je prijatie cudzieho dieťaťa za vlastné. Vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom taký pomer, aký je medzi rodičmi a deťmi. Medzi nim vzniká príbuzenský pomer. Nezrušiteľné osv. vznikne, ak manželia osvoja dieťa staršie ako 1ročné tak, že sa na ich návrh zapíšu v matrike namiesto rodičov osvojenca. Opatrovník - ak nemôže dieťa v právnych veciach zastúpiť ani jeden z rodičov. Podobné práva a povinnosti. Funkciou opatr. sa môže poveriť predovšetkým príbuzný maloletého, kt. spôsobom svojho života zaručuje, že je bede vykonávať tak, aby to bolo na prospech dieťaťa. Osotitné predpisy pestúnskej starostlivosti upravujú pestúnsku starostlivosť ako formu dlhodobej náhradnej rodinnej výchovy detí. Riadi ju, kontroluje a hmotne podporuje štát. Pestúnsku starostlivosť ustanoví súd najmä v prípade, keď rodičia vzhľadom na ich telesný, duševný alebo mravný stav nemôžu výchovu detí zabezpečiť.

 
Podobné referáty
Rodinné právo SOŠ 2.9711 720 slov
Rodinné právo GYM 2.9322 1041 slov
Rodinné právo GYM 2.9860 1492 slov
Rodinné právo GYM 2.9619 1328 slov
Rodinné právo 2.9774 4823 slov
Rodinné právo SOŠ 2.9607 1328 slov
Rodinné právo GYM 2.9815 1143 slov
Rodinné právo GYM 2.9806 1221 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.